link naar deze pagina

Raadsvergadering - 3 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Voorafgaand aan de vergadering is er gelegenheid kennis te maken met de kandidaten van de Welstandscommissie (onder voorbehoud).

0.1
Heropening raadsvergadering 4 februari 2020
0.2
Sluiting raadsvergadering 4 februari 2020
1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
pdf Vragen RB.docx (480KB)
5
Raadsvoorstel Verordening 2020 Wmo (20-005)
6
Raadsvoorstel Tussentijds advies aan CvdM over PBO St. Omroep Rijswijk (20-006)
7
Raadsvoorstel Verordening tot 2e wijziging van de legesverordening 2020 (20-007)
8
Vaststelling verslag
9
Raadsvoorstel Herbenoeming leden Welstands-en monumentencommissie (20-008)
10
Raadsvoorstel Verordening speelautomatenhallen Rijswijk (20-010)
11
Raadsvoorstel Basisdocument Energietransitie Gebouwde Omgeving Rijswijk (no. 20-003)
Het raadsvoorstel stond geagendeerd voor de vergadering van 4 februari en is door het late tijdstip naar de volgende vergadering gegaan.
12
Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie Avalex
13
Raadsvoorstel voorbereidingskrediet 2e fase Huis van de Stad (20-009)
Het voorstel is naar aanleiding van de behandeling in het Forum Stad aangepast. Het voorstel voor bekostiging van kunst voor het Huis van de Stad is uit het voorstel gehaald. Dit voorstel zal op een later moment aan de raad worden voorgelegd.
14
Raadsvoorstel aanpassingen parkeerregulering (20-011)
Aanvullende varianten (D66) op basis van forum Stad 18-2-2020:
D66 heeft in het Forum Stad van 18 februari 2020 enkele varianten ingediend. Deze worden separaat uitgewerkt en toegezonden, zodat deze deel uit kunnen maken van de bespreking in de raadsvergadering van 3 maart 2020. Toezending hiervan vindt uiterlijk 26 februari aanstaande plaats.
15
Sluiting