link naar deze pagina

Forum Stad en Samenleving - 18 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Simon Geleijnse
Toelichting: Gezamenlijk forum Stad en Samenleving - Begrotingscyclus.

Forumgriffier is Manuella Tittse.

1
Opening
2
Algemeen spreekrecht inwoners
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen college
Wethouders v.d. Laar, Bentvelzen en Wit hebben mededelingen voor het forum.
5
Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2022 (RV 22-017)
6
Raadsvoorstel Verordeningen voor gemeentelijke belastingen en heffingen voor het jaar 2023 (RV 22-018)
7
RIB 22 074 Aanpak bestrijding energiearmoede
Op verzoek van CDA en met goedkeuring van andere fracties wordt "RIB 22 074 Aanpak bestrijding energiearmoede" als agendapunt 6 aan de agenda toegevoegd.
8
Sluiting