link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:45
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
vragen van GroenLinks over de mogelijkheid van een JA-JA sticker
5
Raadsvoorstel Partiële herziening financiële verordening gemeente Rijswijk (17 040).
6
Raadsvoorstel Slotwijziging (17 041).
7
Raadsvoorstel Toekomstige governance Avalex (17 042).
8
Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijs (17 043).
9
Raadsvoorstel nieuwe GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en zienswijze begrotingswijziging 2018 (17 044).
GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Ten aanzien van de toezicht op de kinderopvang (Tokin) werd gevraagd of de kostenstijging wordt doorberekend aan de ouders die kinderopvang afnemen. Dit is niet het geval, de kostenstijging komt volledig voor rekening van de gemeente.
10
Raadsvoorstel Verordening 2018 WMO (17 045).
Raadsvoorstel aanpak verwarde personen
Er zijn vragen gesteld over de het project EMMA met betrekking tot de evaluatie en de budgetten. De eindevaluatie is eind 2018 en de beschikbare budgetten zijn voor 2017 (periode juni-december): €40.767 en voor 2018: € 156.090.
Tijdens de vergadering werd de zorg uitgesproken over de werkdruk bij de medewerker van het Parnassia Politie Programma op bureau Rijswijk. Toen is al genoemd dat er een opdracht is verstrekt aan Rivierduinen om het sociaal wijkteam te gaan ondersteunen met een psychiatrisch verpleegkundige. Door het vergroten van de expertise in het wijkteam wordt het voor de Parnassia medewerker op het politiebureau makkelijker om cases over te dragen.

11
Raadsvoorstel intrekken verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 en vaststellen verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2018 (17 046).
12
Raadsvoorstel: Participatiewet 2015
Raadsvoorstel vaststelling afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ
De wet Taaleis kent een inspanningsverplichting. Dit betekent dat inwoners zich moeten inspannen om Nederlands van voldoende niveau te beheersen. Zij moeten zich hiertoe bereid verklaren. Doen ze dit niet, dan wordt de uitkering verlaagd. Vervolgens wordt op individueel niveau getoetst of er gewerkt wordt aan de beheersing van de Nederlandse taal. Is dit niet of onvoldoende het geval, dan kunnen opnieuw maatregelen worden opgelegd. Hier staan geen standaard termijnen voor.

- intrekking verordening afstemming en boete Participatiewet 2015;
- intrekking verordening Maatregelen en boetes IOAW en IOAZ 2015;
- vaststelling Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ Rijswijk 2018 (17 047).
13
Raadsvoorstel:Werkleeraanbod WIJ 2010
- Intrekken verordening Werkleeraanbod WIJ 2010;
- Intrekken re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rijswijk 2015;
- Vaststellen re-integratieverordening Participatiewet 2018(17 048).
14
Raadsvoorstel beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018 -2020 (17 049).
Regionale beleidsvisie Beschermd Wonen
Er zijn een aantal vragen gesteld met betrekking tot de huidige uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang, zoals dat nu vanuit de centrumgemeente Den Haag is georganiseerd in samenhang met lokale taken op het gebied van huisvesting en ambulante zorg. Daarnaast zijn er toelichtende vragen gesteld op de wijze waarop de gemeente Den Haag de zorg nu laat aanbieden. De beantwoording van deze vragen vindt u in de bijlage.
Een nadere kennismaking met beschermd wonen en maatschappelijk opvang kan voor de raad zeer wenselijk zijn, nu op termijn deze voorzieningen onder de eigen verantwoordelijkheid gaan vallen. En verdere besluitvorming hierover aan u zal worden voorgelegd. Dit zal echter in de volgende bestuursperiode zijn. Het college zal dit meegeven aan een volgend college en u kunt dit als nieuwe raad ook zelf agenderen.
15
Raadsvoorstel beleidsvisie Verwarde personen (17 050).
Raadsvoorstel aanpak verwarde personen
Er zijn vragen gesteld over de het project EMMA met betrekking tot de evaluatie en de budgetten. De eindevaluatie is eind 2018 en de beschikbare budgetten zijn voor 2017 (periode juni-december): €40.767 en voor 2018: € 156.090.
Tijdens de vergadering werd de zorg uitgesproken over de werkdruk bij de medewerker van het Parnassia Politie Programma op bureau Rijswijk. Toen is al genoemd dat er een opdracht is verstrekt aan Rivierduinen om het sociaal wijkteam te gaan ondersteunen met een psychiatrisch verpleegkundige. Door het vergroten van de expertise in het wijkteam wordt het voor de Parnassia medewerker op het politiebureau makkelijker om cases over te dragen.
16
Vaststelling handelingenvan 24 oktober 2017 en 7 en 9 november 2017.
17
Afhandeling ingekomen stukken.
18
Vaststellen concept zienswijze aan MRDH inzake Zienswijze aanbevelingen Evaluatie GR MRDH.
19
Raadsvoorstel investeringsbudget gefaseerde uitvoering Huis van de Stad (17 039).
bij dit agendapunt verwijzen wij u voor de volledigheid ook naar de ingekomen stukkenlijst van het Forum plenair van 28 november jl.
met daarin opgenomen de IB's 17 103 t/m 17 106 over o.a. de Review van het Huis van de Stad.
Toegevoegd per 8 dec 17 is de notitie Parkeren Huis van de Stad
20
Sluiting