link naar deze pagina

Forum Samenleving - 19 januari 2021

Locatie: digitaal via teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:55
Voorzitter: Constantijn Dolmans

1
Opening
2
Algemeen spreekrecht inwoners
spreker 1: Raadsvoorstel Sportpark Elsenburg
spreker 2: Raadsvoorstel Sportpark Elsenburg
spreker 3: zorg m.b.t. horeca Rijswijk
3 20:00
Lijst van ingekomen stukken
Verzoek tot agendering volgend Forum Samenleving:
IB 20 181 actieplan jeugd en WMO door: VVD - Menno Ezinga
en D66 - Martine Koopman
IB 20 165 Beleidsnota 'onderwijsachterstandenbeleid en peuteropvang' door: PvdA - Wil van Nunen/Irene Jansen
(steun hiervoor van CDA - Annemie Koegler
)
IB 20 173 Resultaatgericht werken WMO door: PvdA - Wil van Nunen/Irene Jansen
pdf Lijst van ingekomen stukken Samenleving 19-01-2021.docx (155KB)
pdf IB 20 161 Bijlage VRH Noodverordening 18 november.pdf (245KB)
pdf IB 20 161 Getekende aanwijzing miv 18 november.pdf (634KB)
pdf IB 20 161Brief aan burgemeesters VRH noodverordening COVID-19.pdf (92KB)
pdf IB 20 163 Bijlage Demonstratie ‘Wie kent ‘m niet’ d.d.21 november 2020.pdf (31KB)
pdf IB 20 163 Demonstratie ‘Wie kent ‘m niet’ d.d.21 november 2020.pdf (69KB)
pdf IB 20 165 Beleidsnota “Onderwijsachterstandenbeleid en peuteropvang”.pdf (73KB)
pdf IB 20 165 bijlage 01 Beleidsnota Onderwijsachterstandenbeleid en peuteropvang in Rijswijk.pdf (189KB)
pdf IB 20 165 bijlage 02 Beleidsregels kindgebonden tegemoetkoming peuteropvang en vve.pdf (5.5MB)
pdf IB 20 165 bijlage 03 Kwaliteitskader peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Rijswijk.pdf (93KB)
pdf IB 20 165 bijlage 04 Procedure aanvragen en verantwoorden Taalplannen.pdf (74KB)
pdf IB 20 165 bijlage 05 Procedure verwijzing en toeleiding VVE JGZ-H8.pdf (197KB)
pdf IB 20 165 bijlage 06 Aanpak en uitwerking opvangklas nieuwkomers.pdf (104KB)
pdf IB 20 165 bijlage 07 Werkwijze en formulier kindvriendelijke overgang.pdf (155KB)
pdf IB 20 166 Jaarverslag 2019-2020 versie 12-11 (1).pdf (226KB)
pdf IB 20 166 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2019-2020.pdf (77KB)
pdf IB 20 167 Ondersteuning lokale culturele voorzieningen coronacrisis (1).pdf (59KB)
pdf IB 20 168 Bijlage Uitvoeringsagenda welzijn 27-11-2020 DEF (1).pdf (741KB)
pdf IB 20 168 Uitvoeringsagenda Welzijn 2021-2022 (2).pdf (82KB)
pdf IB 20 170 Informeren brede aanpak schulden.pdf (68KB)
pdf IB 20 171 - VRH Intrekking Noodverordening COVID-19.pdf (115KB)
pdf IB 20 171 VRH - Aanwijzing intrekking 215027.pdf (170KB)
pdf IB 20 171 VRH - Intrekkingsbesluit DEFINITIEF publicatie.pdf (62KB)
pdf IB 20 172 Maatschappelijk kader subsidies.pdf (65KB)
pdf IB 20 172 Plan van Aanpak V0.7 (1) (1).pdf (220KB)
pdf IB 20 173 Rapport Evaluatie resultaatsturing dd 22 juni 2020 (2).pdf (1.5MB)
pdf IB 20 173 Evaluatie resultaatsturing Wmo H4.pdf (100KB)
pdf IB 20 175 Nieuwe prognose 2020 ingekochte jeugdhulp H10.pdf (77KB)
pdf IB 20 176 Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 (Twm).pdf (72KB)
pdf IB 20 177 Winstgevendheid jeugdhulpaanbieders H10.pdf (77KB)
pdf IB 20 180 VRH - Covid-19 Tweede verantwoordingsdocument voorzitter veiligiheidsregio Haaglanden (VRH).pdf (8.5MB)
pdf IB 20 180 20201222 Verantwoordingsdocument.pdf (54KB)
pdf IB 20 181 Actieplan Jeugd en Wmo.pdf (116KB)
pdf IB 20 181 bijlage Actieplan Jeugd en Wmo.pdf (1020KB)
pdf RA 20 084 FNV - Rapport.pdf (3.2MB)
pdf RA 20 84 FNV - Verdringing door Re-integratie trajecten en vrijwilligerswerk.pdf (53KB)
pdf RA 20 086 Provincie Zuid-Holland - Financieel toezicht begroting 2021.pdf (3.7MB)
pdf RA 20 087 Definitieve tweede begrotingswijziging 2020 GR GGD en VT Hgl_.pdf (637KB)
pdf RA 20 087 Besluit definitieve tweede begrotingswijziging 2020 GR GGD-VT Haaglanden.pdf (320KB)
pdf RA 20 087 Tabel Zienswijzen raden en Reactie GR-bestuur bij tweede begr.wijz. 2020.pdf (124KB)
pdf RA 20 087 Definitieve tweede begrotingswijziging 2020 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.pdf (482KB)
pdf IB 21 001 Raadsinformatiebrief opleggen geheimhouding.docx (30KB)
4 20:05
Vaststellen agenda
5 20:10
Mededelingen college
6 20:15
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen (o.a. jeugdzorg)
7 20:20
Overzicht toezeggingen en moties
8 20:30
Vaststellen Forumverslag 1 december 2020
9 20:35
Kadernota jeugd en onderwijs
10 21:05
Raadsvoorstel Sportpark Elsenburg
11 21:35
Update stand van zaken bij culturele instellingen i.v.m. Corona
12 21:50
Vragenuur
13 22:50
Rondvraag