link naar deze pagina

Forum Stad - 21 januari 2021

Locatie: digitaal teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M. Pelzer

1
Opening
2
Spreekrecht voor inwoners
Er zijn twee insprekers:
1 inspreker over RA 20 080 Trots op het Rijswijk van morgen/ werkgroep Pasgeld.
tweede inspreekster eveneens over Pasgeld.
3
Lijst van ingekomen stukken
De heer Oelen (VVD) heeft reeds verzoek ingediend om IB 20 174 (over glasvezel) voor een volgend Forum Stad (februari 2021) te agenderen
pdf Lijst van ingekomen stukken Stad 21-01-2021.docx (154KB)
pdf IB 20 127 Eerste bod voor de nieuwe woningmarktafspraken.pdf (61KB)
pdf IB 20 127 Bijlage Eerste bod voor de nieuwe woningmarktafspraken.pdf (118KB)
pdf IB 20 132 Motie betaalbare woningen voor leraren, verplegers en politieagenten.pdf (60KB)
pdf IB 20 132 notitie motie betaalbare woningen.pdf (189KB)
pdf IB 20 139 Voortgangrapportage Energietransitie Rijswijk september 2020.pdf (52KB)
pdf IB 20 139 Voortgangsrapportage energietransitie oktober 2020 (05-10) 2.pdf (5.5MB)
pdf IB 20 143 Invoering van ja ja sticker.pdf (66KB)
pdf IB 20 162 Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Pasgeld-West.pdf (73KB)
pdf IB 20 164 Verbreding samenwerking met Stichting Businesspark Haaglanden.pdf (83KB)
pdf IB 20 164 1 Statuten St. Businesspark Haaglanden na wijzigingen.pdf (77KB)
pdf IB 20 164 2 Vergelijking huidige statuten St. Businesspark Haaglanden en conceptstatuten.pdf (110KB)
pdf IB 20 164 3 Jaarplan 2021.pdf (2.9MB)
pdf IB 20 169 MRDH - Raadsinformatiebrief OV&Corona.pdf (308KB)
pdf IB 20 174 Stand van zaken aanleg glasvezel in Rijswijk.pdf (84KB)
pdf IB 20 178 MRDH - Regionaal Transitieprogramma OV en corona.pdf (448KB)
pdf IB 20 179 Plan van aanpak Transitievisie Warmte Rijswijk.pdf (69KB)
pdf IB 20 179 Bijlage bij Plan van aanpak Transitievisie Warmte Rijswijk.pdf (983KB)
pdf RA 20 080 Lid Werkgroep Pasgeld - Trots op het Rijswijk van morgen (G).pdf (146KB)
pdf RA 20 081 Voorzitter KHN afdeling Rijswijk - Voetgangerstunnel Oud-Rijswijk (G).pdf (461KB)
pdf RA 20 083 Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland - Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte 01 (G).pdf (22KB)
pdf RA 20 083 Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland - Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte 02 (G).pdf (125KB)
pdf RA 20 083 Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland - Model Motie chemievrij onkruidbeheer (G).pdf (96KB)
pdf RA 20 085 Werkgroep Pasgeld - Bijeenkomst Pasgeld 9 september 2020 over vertrouwen (002) (G).pdf (139KB)
pdf RA 20 085 Werkgroep Pasgeld - Brief aan wethouder Keus (G).pdf (88KB)
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties
8
Vaststellen Forum Stad concept-verslagen 3 en 8 december 2020
9
Rekenkamer rapport Beheersing en sturing van grote projecten in Rijswijk (presentatie en toelichting rekenkamer)
Presidium is op 4 januari jl. akkoord gegaan met een presentatie en toelichting van de Rekenkamer op het rapport ''Beheersing en sturing van grote projecten in Rijswijk''.
de presentatie is gevoegd bij de stukken
10.a
IB 20 127 Eerste bod voor de nieuwe woningmarktafspraken
10.b
IB 20 132 Motie betaalbare woningen voor leraren, verplegers en politieagenten
10.c
IB 20 162 Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Pasgeld-West
11
IB 20 143 Invoering ja/ja sticker
12.a
IB 20 139 Voortgangsrapportage Energietransitie Rijswijk september 2020
12.b
IB 20 179 Plan van aanpak Transitievisie Warmte Rijswijk
13
Vragenuur
14
Sluiting