link naar deze pagina

Forum Stad en Samenleving - 20 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Tinus Kaffa
Toelichting: Naar aanleiding van een laatste controle is het raadsvoorstel en raadsbesluit gewijzigd onder het kopje “3 De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen”. Dit betreft een technische aanpassing om de wijzigingen in de kredieten in overeenstemming te brengen met hetgeen in de halfjaarrapportage is opgenomen. Deze aanpassing is van belang om de rechtmatigheid van de begrotingswijziging te waarborgen.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Algemeen spreekrecht
3
Raadsvoorstel 1e halfjaar rapportage 2023 en kadernota 2024 (no 23 043)
Toegevoegd RIB Meicirculaire 2023
RIB 23 057 Rectificatie Meicirculaire 2023
4
Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en resultaatbestemmingen 2022 (no 23 044)
5
Sluiting