link naar deze pagina

Forum Samenleving - 12 september 2019

Locatie: Huis te Hoorn
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Ronald v.d. Meij
Toelichting: Op donderdag i.v.m. Prinsjesdag

0
Algemeen spreekrecht
1
Vaststellen agenda.
2
Vragenuur- ingekomen stukkenlijst
opmerking bij RA 19 060 (brief Commissariaat voor de media) - zoals reeds vermeld in Weekbericht 23/8 zijn bijlagen bij deze RA in te zien bij de griffie.
op verzoek van R. Veerman (D66) is bijlage Financieel jaarverslag toegevoegd bij RA 19 046 (Jaarverslag Bibliotheek 2018)
pdf Lijst van ingekomen stukken Samenleving 12-09-2019.docx (115KB)
pdf IB 19 069 Meicirculaire 2019, algemene uitkering gemeentefonds en kostenontwikkeling jeugdhulp.pdf (381KB)
pdf IB 19 070 Voortgang Lokaal Sociaal Akkoord (LSA) Rijswijk.docx (261KB)
pdf IB 19 072 Procedure jaarrekening 2018.docx (58KB)
pdf IB 19 073 Bijlage Plan van Aanpak.docx (558KB)
pdf IB 19 073 Horizontale verantwoording Archief- en informatiebheer 2019.docx (52KB)
pdf IB 19 075 Voorgenomen besluitvorming rond de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10.docx (86KB)
pdf IB 19 075 Bijlage.pdf (1MB)
pdf IB 19 076 Eerste Budgetprognose Jeugdhulp 2019.docx (79KB)
pdf IB 19 077 Bewegingsonderwijs nieuwe sportcomplex.docx (68KB)
pdf IB 19 077 Bijlage 1 Reactie mr'en bewegingsonderwijs sportcomplex.docx (67KB)
pdf IB 19 077 Bijlage 2 Brief schoolbesturen sportcomplex.docx (74KB)
pdf IB 19 079 Onderzoek participatiegraad trede 1 en 2.docx (85KB)
pdf IB 19 084 verdeling Handhaving.docx (65KB)
pdf IB 19 085 transformatiefase cultuurbeleid.docx (73KB)
pdf RA 19 046 Bibliotheek aan de Vliet - Jaarverslag 2018.docx (39KB)
pdf RA 19 046 Bijlage Jaarverslag-2018-digitaal.pdf (1.7MB)
pdf jaarrekening bibliotheek 2018.pdf (1.6MB)
pdf RA 19 047 Advies Rek.cie. t.b.v. Jr.stk. 2018 GR GGD en VT Haaglanden.pdf (903KB)
pdf RA 19 047 Begroting 2020 GR GGD en VT Haaglanden. Vastgesteld in AB 5 juli 2019.pdf (1.4MB)
pdf RA 19 047 Begrotingswijziging 2019 GGD. Vastgesteld in AB 5 juli 2019.pdf (361KB)
pdf RA 19 047 Begrotingswijziging 2019 VT. Vastgesteld in AB 5 juli 2019.pdf (427KB)
pdf RA 19 047 Controle verklaring acc. t.b.v. Jr. 2018 GR GGD-VT. getekend.pdf (1MB)
pdf RA 19 047 GGD en VT Haaglanden- Vastgestelde begroting 2020, begrotingswijzigingen 2019 en jaarstukken 2018 van de GR GGD en VT Hgl.pdf (146KB)
pdf RA 19 047 Zienswijzen raden en Reactie GR-bestuur bij begr. 2020 en begr.wijz. 2019. Vastgesteld in AB 05-07-2019.pdf (295KB)
pdf RA 19 47 GGD en VT Haaglanden- Vastgestelde begroting 2020, begrotingswijzigingen 2019 en jaarstukken 2018 van de GR GGD en VT Hgl (nieuw).pdf (477KB)
pdf RA 19 47 GGD en VT Haaglanden- Vastgestelde begroting 2020, begrotingswijzigingen 2019 en jaarstukken 2018 van de GR GGD en VT Hgl.docx (62KB)
pdf RA 19 048 Omgevingsdienst Haaglanden - Reactie ODH ingediende zienswijze Begroting ODH 2020.pdf (134KB)
pdf RA 19 049 GRB Delf-Rijswijk - Concept jaarrekening 2018 en controleverklaring accountant.pdf (22.1MB)
pdf RA 19 050 BZK - Melding van wettelijke verplichting inzake toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening.pdf (4.9MB)
pdf RA 19 051 Aanbiedingsbrief protocol Rekenkamer 19.068100.pdf (12KB)
pdf RA 19 051 Bijlgae - ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE RIJSWIJK 2019 (1).pdf (614KB)
pdf RA 19 052 Gemeente Culemborg - Motie Noodzaak aanpassing rekenmethode accres.pdf (204KB)
pdf RA 19 052 Gemeente Culemborg - Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage.pdf (1MB)
pdf RA 19 052 Gemeente Culemborg - Noodzaak aanpassing rekenmethode accres.pdf (3.6MB)
pdf RA 19 053 GR Inkoopbureau H-10 - Reactie op zienswijze ontwerpbegroting 2020.pdf (155KB)
pdf RA 19 055 Herbenoeming burgemeester.pdf (177KB)
pdf RA 19 056 DSW - Reactie op zienswijze conc. jaarrek, 2018 en conc. begr. 2020.pdf (121KB)
pdf RA 19 059 Don Bosco Rijswijk - Oproep financiele ondersteuning (geanonimiseerd).pdf (80KB)
pdf RA 19 060 Commissariaat voor de media - Verzoek om advies inzake aanvraag Stichting Omroep Rijswijk fuseren met Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp.pdf (1.2MB)
pdf CDA_ Vraag beschermd wonen en dagbesteding_forum 12092019.docx (68KB)
pdf Jeugdzorg als apart agendapunt 12-9 vragen D66.docx (44KB)
pdf Vragen Forum Samenleving 12-9 D66.docx (42KB)
pdf Vragen voor Forum Samenleving van PvdA.docx (30KB)
pdf vragen GL.docx (68KB)
pdf Vragen Beter Voor Rijswijk.docx (40KB)
3
Mededelingen college
4
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
5
Overzicht toezeggingen en moties
6
Vaststelling Forum concept-verslagen 6 en 25 juni 2019
7
Raadsvoorstel Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019 - 2022 (no. 19-024)
8
Raadsvoorstel Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Rijswijk 2019 (no. 19-025)
9
Raadsvoorstel nieuw Reglement van Orde en regeling Forum gemeente Rijswijk 2019 (no. 19-026)
10
Raadsvoorstel voorgestelde bezuinigingen 2019 (no. 19- 029)
11
Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening (no. 19- 027)
12
IB 19 060 Onderzoek bestuurlijke boete overlastovertredingen
13
IB 19 061 Aanbiedingsbrief rapport Dynamiseren buurtpreventie