link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 maart 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatie Modulus aan de raadsagenda toegevoegd

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
De fractie van de PvdA wil het onderwerp “Parkeren” agenderen voor de raadsvergadering van 7 maart 2017 en zal dit dan ook verzoeken bij de vaststelling. Het verzoek is heden 1 maart 2017 binnengekomen bij de griffie en rondgezonden aan raad en college.
4
Vragen van de raad
5
vaststellen concept-antwoorden raadadressen
6
Vaststelling handelingen
7
Afhandeling ingekomen stukken.
8
Parkeren
geagendeerd op verzoek van de fractie van de PvdA.
9
Raadsvoorstel tot wijziging APV (Algemeen Plaatselijke verordening) 17 005
10
Raadsvoorstel Inpassing De Schoffel 17 006
11
Raadsvoorstel strategisch veiligheidsbeleid 2017-2021 (17 007)
12
Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatie Modulus
13
Sluiting