link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Aansluitend aan de openbare raadsvergadering vindt een besloten vergadering plaats.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
Raadslid De Man (OR) heeft aangekondigd een motie Vreemd aan de orde van de dag aan de agenda van de raadsvergadering te willen toevoegen.
Raadslid Weterings (RijswijksBelang) heeft aangekondigd een motie Vreemd aan de orde van de dag aan de agenda van de raadsvergadering te willen toevoegen.
4
Vragen van de raad
5
Raadsvoorstel verzoek onteigening ’t Haantje Midden (no 19-022)
De volgende stukken liggen bij de griffie ter inzage:
- Lijst van de belanghebbenden (artikel 79, aanhef en onder 6º) bij onteigeningsplan 't Haantje Midden
- Logboek minnelijk overleg beëindigen huurovereenkomst Ockenburger Tientweg 24d Rijswijk

De inzagelegging is nodig vanwege de opgenomen persoonsgegevens.
6
Raadsvoorstel zienswijze gemeenteraad voorgenomen besluit Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden inzake lidmaatschap werkgeversvereniging
7
Raadsvoorstel toestemming Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) inzake lidmaatschap werkgeversvereniging
8
Raadsvoorstel Addendum Toekomstvisie Plaspoelpolder (no. 19-023)
9
Raadvoorstel Herziening bestemmingsplan Hoornwijck- Broekpolder (no 19-028)
10
Raadsvoorstel Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2019 -2022 (no.19-024)
11
Raadsvoorstel Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Rijswijk 2019 (no. 19-025)
12
Raadsvoorstel Nieuw Reglement van Orde en regeling Forum gemeente Rijswijk 2019 (no. 19-026)
13
Vaststelling verslagen 21 mei, 18 juni en 9 juli 2019
14
Raadsvoorstel Jaarrekening 2018, besteding van het jaarrekeningresultaat 2018 en wijziging begroting (no 19-021)
De brief van de Auditcommissie met zijn aanbevelingen voor de verbetering van het controleproces en het advies over de Jaarrekening, inclusief het Accountantsverslag is toegevoegd aan de stukken.
15
Raadsvoorstel voorgestelde ombuigingen 2019 (no 19-029)
15.A
Amendementen
16
Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening (no 19-027)
16.A
Amendementen
17
Stemmingen voor plaatsvervangend lid Auditcie en Klankbordgroep Rekenkamer
18
Bekrachtiging geheimhouding IB 19 088
19.a
Motie vreemd aan de orde van de dag: Gaat Rijswijk meer doen voor mindervaliden?
19.b
Motie vreemd aan de orde van de dag: Help Museum Bescherming Bevolking
19 .c
Sluiting