link naar deze pagina

Forum Stad en Samenleving - 15 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Simon Geleijnse
Toelichting: **Voorafgaand aan het forum wordt u tussen 17.00 en 18.00 uur in het Werkcafé op de 1e etage een broodmaaltijd aangeboden. Aanmelden voor deze maaltijd kan door een e-mailbericht te sturen naar griffie@rijswijk.nl, onder vermelding van "Maaltijd Forum 15 juni 2023".**


Gezamenlijk forum Stad en Samenleving. Geheel in het teken van behandeling zienswijzen gemeenschappelijke regelingen.


Besluitvorming Zienswijzen vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2023.

Forumgriffier is Manuella Tittse

1
Opening
2
Algemeen spreekrecht
3
Vaststelling agenda
4
Mededelingen college
5
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en ontwerpbegroting GR Servicebureau jeugdhulp Haaglanden
6
Zienswijze begrotingswijziging 2023 en begrotingen 2024 GR GGD en VT-Haaglanden
7
Zienswijze begroting 2024 MRDH
8
Zienswijze begroting 2024 Omgevingsdienst Haaglanden
9
Raadsvoorstel Jaarstukken 2022, ontwerp begrotingswijziging 2023, ontwerp begroting 2024 Avalex (RV 23-055)
10
Zienswijze Veiligheidsregio begroting 2024-2027
11
Zienswijze Industrieschap 'De Plaspoelpolder': ontwerpbegroting 2024-2027
12
Zienswijze begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027 GRB Delft Rijswijk
13
Raadsvoorstel Zienswijze 5e wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden i.v.m. uittreden gemeente Voorschoten (RV 23-054)
14
Sluiting