link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
1. Mevrouw Annelien de Leur over Raadsvoorstel RAAK 2023-2030 Rijswijkse Adaptiestrategie en Aanpak voor Klimaatverandering (RV 23-048)

2. Mevrouw van der Helm over het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Godfried Bomanstraat (RV 23-046)

3. De heer Wiegman over het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Godfried Bomanstraat (RV 23-046)

4. De heer Godschalk over het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Godfried Bomanstraat (RV 23-046)

5. De heer Ben Dahman over het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Godfried Bomanstraat (RV 23-046)

6. Mevrouw Corine Toutenburg, over Motie vreemd RB BvR Wij. Rijswijk VVD CDA - Staak het nieuwe inzamelen

7. Mevrouw Anita van Poelgeest,over Motie vreemd RB BvR Wij. Rijswijk VVD CDA - Staak het nieuwe inzamelen
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
4.a
Vragen van RB - Mogelijkheden doneerring plastic flesjes en blikjes in Rijswijk
4.b
Vragen van BvR - Overlast De Schilp
5
Beëdiging en installatie van benoemd verklaard lid
6.a
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en ontwerpbegroting GR Servicebureau jeugdhulp Haaglanden
7.a
Zienswijze begrotingswijziging 2023 en begrotingen 2024 GR GGD en VT-Haaglanden
8.a
Zienswijze begroting 2024 MRDH
9.a
Zienswijze begroting 2024 Omgevingsdienst Haaglanden
10.a
Raadsvoorstel Jaarstukken 2022, ontwerp begrotingswijziging 2023, ontwerp begroting 2024 Avalex (RV 23-055)
11.a
Zienswijze Industrieschap 'De Plaspoelpolder': ontwerpbegroting 2024-2027
12.a
Zienswijze Meerjarenbegroting 2024-2027 GRB Delft Rijswijk
12.b
Zienswijze Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2023
13.a
Raadsvoorstel Zienswijze 5e wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden i.v.m. uittreden gemeente Voorschoten (RV 23-054)
14.a
Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding januari-juli 2023 (RV 23-052)
15.a
Raadsvoorstel Verordening doelgroepen woningbouw Rijswijk (RV 23-053)
16.a
Raadsvoorstel stimulering uitgifte bouwgronden woningbouw RijswijkBuiten (RV 23-045)
17.a
Raadsvoorstel Woningisolatieprogramma Rijswijk 2023 -2026 (RV 23-047)
18
Vaststelling verslag
19
Motie vreemd RB BvR Wij. Rijswijk VVD CDA - Staak het nieuwe inzamelen
20
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Godfried Bomansstraat (RV 23 046)
20.a
Motie Lokaal Maatwerk Godfried Bomanstraat - BVR (ingetrokken, niet in stemming gebracht)
20.b
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Godfried Bomansstraat (RV 23 046)
Toegevoegd RIB 23-063 Geheimhouding anterireure overeenkomst BP Godfried Bomansstraat
21
Raadsvoorstel The Orchard (RV 23-056)
21.a
Amendement Orchard - VVD
21.b
Raadsvoorstel The Orchard (RV 23-056)
22
Raadsvoorstel RAAK 2023-2030 Rijswijkse Adaptiestrategie en Aanpak voor Klimaatverandering (RV 23-048)
22.a
Amendement Kosten klimaatbestendig Rijswijk in beeld - GL VVD PvdA CU D66 PG&R
22.b
Raadsvoorstel RAAK 2023-2030 Rijswijkse Adaptiestrategie en Aanpak voor Klimaatverandering (RV 23-048)
23
Raadsvoorstel Strategie laadinfrastructuur 2023 -2030 (RV 23-041)
23.a
Amendement Kanttekeningen Overige gebruikersgroepen - RB
23.b
Amendement Plankaart als informatieverstrekking - RB
23.c
Motie Kabelgootjes en STOMP - GL D66
23.d
Raadsvoorstel Strategie laadinfrastructuur 2023 -2030 (RV 23-041)
24
Zienswijze Veiligheidsregio begroting 2024-2027
24.a
Amendement bij zienswijze veiligheidsregio Haaglanden
24.b
Zienswijze Veiligheidsregio begroting 2024-2027
25.a
Raadsvoorstel Tussentijds Advies over representativiteit PBO Stichting Omroep Rijswijk aan Commissariaat voor de Media (RV 23-049)
Toegevoegd brief PBO SOR n.a.v. Forum Samenleving 15 juni jl.
26.a
Raadsvoorstel Retail- en Horecabeleid (RV 23-050)
27
Raadsvoorstel Plan van Aanpak voor het invoeren van een Rijswijkse Pandbrigade (RV 23-051)
27.a
Amendement Pandbrigade - GL VVD D66 PvdA CU WIJ CDA
27.b
Amendement Rijswijkse Pandbrigade - VVD
27.c
Raadsvoorstel Plan van Aanpak voor het invoeren van een Rijswijkse Pandbrigade (RV 23-051)
28
Sluiting