link naar deze pagina

Forum Stad - 22 april 2021

Locatie: digitaal via Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:05
Voorzitter: M. Alberts
Toelichting: griffie: Jan Hoefnagel

1
Opening
2
Algemeen spreekrecht burgers
er zijn in totaal 2 insprekers:
1 inspreker over plannen tram trace Geestbrugweg
1 inspreker: namens werkgroep Pasgeld (wordt uitgesproken door griffie)
3 20:00
Lijst van ingekomen stukken
Verzoek van raadslid GL R.J. de Vries om IB 21 033 ''Tweede voortgangsrapportage energietransitie maart 2021'' te agenderen voor
volgend Forum.
Urgente vraag over ''Intentieovereenkomst met de energie coöperatie Zon op Rijswijk'' komt terug in Vragenuur vanavond

mevr. B. Niesen (RB) zal een verzoek doen tot agendering van RA 21 016 a en b brief Bewonersorganisatie Geestbrugweg voor een volgend Forum
4 20:05
Vaststelling agenda
Raadslid Woudstra verzoekt namens de fracties PvdA, CDA, GL en D66 om RA 21 002 over de Van Rijnweg op de agenda te plaatsen. Reden hiervoor is de ontstane onduidelijkheid over de besluiten rondom de Van Rijnweg als (tijdelijke) bouw- en ontsluitingsweg, wijziging naar fietsstraat en de verkeersveiligheid. De vragen gaan onder andere over het gevolgde proces, nog te volgen proces, gedane toezeggingen en uitlatingen en de verkeerssituatie nu en in de toekomst.
5 20:10
Mededelingen college
6 20:15
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7 20:20
Overzicht van toezeggingen en moties
Er wordt gewerkt aan een actualisering van de toezeggingen.
8 20:30
Vaststellen verslag Forum 18 maart 2021
9 20:35
Raadsvoorstel Vaststelling Paraplu beheersverordening Parkeernormering Rijswijk - 21 020
10 21:05
Raadsvoorstel Bod Rijswijk voor de nieuwe woningmarktafspraken - 21 016
11 21:35
Raadsvoorstel Actualisatie van de Woonvisie - 21 017
12 22:05
Vragenuur
PvdA, de heer Kooy, heeft een vraag aangekondigd t.a.v. IB21 029.
13
Sluiting