link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Luzette Kroon
Toelichting: De raadsvergadering start om 22.00.
Er zijn insprekers gemeld, deze krijgen om 19.30 het woord, waarna de raadsvergadering wordt geschorst tot 22.00.

00.00
Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering van 19 september 2019
00.01
Opening
01
Mededelingen voorzitter
02
Vaststellen agenda
opmerking bij de agenda: de voorzitter opent om 19.30 de vergadering, waarna vaststelling plaats vindt van de agenda en de insprekers de gelegenheid krijgen in te spreken. Na de inspraak schorst de voorzitter de vergadering tot 22.00.
03
Vragenuur
04
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
05
Vaststellen besluitenlijsten van de voorbereidende vergaderingen van 20 juni en 11 juli 2019 en de raadsvergaderingen van 27 juni en 11 juli 2019
06
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 27 tot en met 36 van 2019
07
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
(lijst d.d. 6 september 2019)
08
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
De inspraak vindt plaats direct na opening van de vergadering om 19.30. Na de inspraak schorst de voorzitter de vergadering tot 22.00.
a) De heer Wim Huijskens heeft verzocht te mogen inspreken over: fuseren?
b) Mevrouw Joke van der Meer heeft verzocht te mogen inspreken over de dijk bij Uitdam.

09
Besluitvorming over het voorstel tot vaststellen van de IBU 2019
10
Besluitvorming over het voorstel tot vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 Waterlands Archief
11
Besluitvorming over het voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Zeedijk 1 Uitdam
12
Besluitvorming over de motie kinderburgemeester gemeente Waterland
13
Besluitvorming over de aangekondigde motie van de VVD over het al dan niet slopen van de opstallen van de voormalige gemeentewerf/milieustraat op het Galgeriet te Monnickendam
De motie volgt
14
Besluitvorming over de mogelijk ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over de beantwoording raadsvragen over voetpad Groene hart en scholeneiland
15
Besluitvorming over de mogelijk ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over Raadsinformatiedocument Woningbouwprogrammering Galgeriet
motie 105-332 is vervallen en vervangen door 105-337
16
Sluiting