link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 22 oktober 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: **Let op:** aanvangstijd 18.00 uur in verband met voorbereidende behandeling Begroting 2021
Algemene documenten:

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda
De voorbereidende behandeling van de Begroting 2021 wordt opgedeeld in 5 agendapunten, die corresponderen met de begrotingsprogramma's.
Per begrotingsprogramma gaat het om het beleid inclusief de financiën op dat terrein.
M.a.w.: per begrotingsprogramma de betreffende pagina’s uit de Inleiding en de Beleidsbegroting (beleidsindicatoren, van toepassing zijnde passages uit de Paragrafen) alsmede de financiën zoals te vinden in de Financiële begroting (overzicht van baten en lasten, meerjarenraming, investeringen, reserves en voorzieningen indien van toepassing).
AV.04
Begroting 2021: Ruimtelijk domein
De door de fractie van de VVD op 8 oktober ingediende motie 178-86 over opstellen ruimtelijke onderbouwingen, wordt bij dit agendapunt betrokken.
AV.05
Begroting 2021: Openbaar domein
Voor dit agendapunt hebben zich 3 insprekers gemeld. Zij komen alle drie inspreken over de veerpont bij Ilpendam:
\- Josine van den Berg\, dorpsraad Ilpendam
\- Vera Aikens\, veerpontschipper
\- René Tump
AV.06
Begroting 2021: Sociaal domein
AV.07
Begroting 2021: Bestuur w.o. debat versterking ambtelijke organisatie
Bij dit agendapunt wordt (ook) het debat gevoerd over de Versterking van de ambtelijke organisatie
AV.08
Begroting 2021: Algemeen financieel beleid en financiële positie
AV.09
Voorbereidende behandeling raadsvoorstel Verklaring van geen Bedenkingen realisatie 5 woningen Havenstraat 28
AV.10
Voorbereidende behandeling raadsvoorstel begrotingswijziging 2020 Budget sloop fase 1 Galgeriet
AV.11
Sluiting voorbereidende vergadering