link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Luzette Kroon
Toelichting: In deze raadsvergadering houden de fracties hun algemene beschouwingen over de (meerjaren)begroting 2020 en verder, en stelt de raad de begroting vast.

00
Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering van 7 november 2019
01
Opening
02
Mededelingen voorzitter
03
Vaststellen agenda
04
Algemene beschouwingen bij de begroting 2020 van de gemeente Waterland
De fracties houden, op volgorde van grootte, hun algemene beschouwingen bij de begroting 2020 van de gemeente Waterland.
05
Insprekers
Dit agendapunt start om 19.30.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
06
Besluitvorming over het voorstel tot vaststellen van de begroting 2020 van de gemeente Waterland
De gemeenteraad debatteert in twee termijnen over de begroting en de eventueel ingediende moties en amendementen.

Motie 372-20 is verworpen met 6 stemmen voor (GroenLinks, PvdA en D66) en 10 stemmen tegen (CDA, VVD, WaterlandNatuurlijk)
Amendement 372-21 is ingetrokken.
07
Sluiting openbare raadsvergadering