link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 16 april 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: AFGELAST

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda (300-710)
AV.04
Voorbereidende behandeling van het raadsvoorstel: 5e wijziging APV (206-122)
AV.05
Voorbereidende behandeling van het raadsvoorstel: Beheerplan stroomkasten (185-107)
AV.06
Voorbereidende behandeling van het raadsvoorstel: verordening Wmo
AV.07
Debat over: Raadsinformatiedocument mogelijke verkoop De Waegh (157-106)
De fractie van de VVD verzoekt behandeling van het raadsinformatiedocument over verkoop van de Waegh, omdat zij mogelijk een motie willen indienen.
AV.08
Debat over: Zienswijze Provinciale omgevingsverordening Noord-Holland (338-35)
GroenLinks verzoekt agendering, zodat de gemeente tijdig een breed gedragen zienswijze kan indienen.
AV.09
Debat over: Dijkversterking in de gemeente Waterland (240)
WaterlandNatuurlijk heeft agendering verzocht zodat de raad een debat kan voeren naar aanleiding van de beeldvormende bijeenkomst op 12 maart 2020.
AV.10
Debat over: Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks en PvdA over Veilig Thuis (208-96)
De fractie van GroenLinks vraagt agendering, zodat een debat gevoerd kan worden naar aanleiding van de beeldvorming tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2020.
AV.11
Debat over: Raadsinformatiedocument overschrijding krediet renovatie De Bolder (220-23)
WaterlandNatuurlijk heeft gevraagd de overschrijding van het krediet voor de renovatie van De Bolder, te agenderen.
AV.12
Sluiting voorbereidende vergadering