link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 september 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Sicko Heldoorn
Toelichting: De raadsvergadering begint aansluitend op de voorbereidende vergadering

R.01
Opening raadsvergadering
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda
R.03.A
Benoeming en installatie twee nieuwe duo-raadsleden
R.04
Vragenuur
Mondelinge vragen van GroenLinks over het pontje bij Ilpendam, nav een aangenomen motie in de Provinciale Staten.
R.05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten van 26 augustus en 3 september
Van de bijzondere raadsvergadering van 26 augustus dient ook een woordelijk verslag te worden vastgesteld t.b.v. het dossier benoeming burgemeester voor provincie NH en ministerie BZK
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Er kan ingesproken worden op onderwerpen die niet eerder in de voorbereidende vergadering zijn behandeld.
Insprekers kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.
Josine van de Berg wil namens de Dorpsraad Ilpendam het woord voeren over het pontje bij Ilpendam
R.10
Benoeming lid Werkgeverscommissie (besluitvorming zonder debat)
Dit benoemingsvoorstel wordt zonder voorafgaande bespreking in de voorbereidende vergadering ter besluitvorming voorgelegd.
Voorgesteld wordt dit besluit zonder stemming te aanvaarden.
Als een van de leden van de raad om stemming verzoekt zal er schriftelijk gestemd worden.
R.11
Besluitvorming na debat: Voorjaarsnota (372-30)
De Voorjaarsnota is in eerste termijn behandeld in de voorbereidende vergadering van 3 september j.l.
R.12
Besluitvorming zonder debat: motie D66, GroenLinks, WaterlandNatuurlijk startersleningen (124-3)
R.13
Motie: volksraadpleging Galgeriet
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen ondererp.
Bij de vaststelling van de agenda zal worden voorgesteld deze motie als agendapunt 13 aan de agenda toe te voegen.
R.14
Motie: opvang vluchtelingenkinderen Moria
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen ondererp.
Bij de vaststelling van de agenda zal worden voorgesteld deze motie als agendapunt 14 aan de agenda toe te voegen.
R.15
Motie: pontveer Ilpendam
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen ondererp.
Bij de vaststelling van de agenda zal worden voorgesteld deze motie als agendapunt 15 aan de agenda toe te voegen.