Moties


« Terug


ID92
Datum raad11/9/2015
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2015 > 6 Themabegroting 2016
InitiatiefnemersFNP
Toelichtingynformaasjekaart
Statusingetrokken
Einddatum11/9/2015
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieFersiket it kolleezje: • Om in ynformaasjekaart te meitsjen mei dêrop alle belangrike gegevens dy’t wichtich wêze kinne foar de ynwenners fan de gemeente dy’t problemen hawwe op sosjaal terrein; • Om dizze kaart hûs oan hûs by alle bewenners fan de gemeente te besoargjen; • Om de kosten fan dizze kaart te lêste te bringen fan de post kommunikaasje.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)06 moasje FNP - ynformaasjekaart.pdf