Moties


« Terug


ID119
Datum raad11/9/2017
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2017 > 3 Begroting 2018
InitiatiefnemersFNP
Toelichtingwifi4eu: gratis wifi yn Europa
Statusingetrokken
Einddatum11/9/2017
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieFersiket it kolleezje: • Sa gau as de subsydzje beskikber komt, aktyf te reagearjen en in oanfraach yn te tsjinjen; • Yn tarieding op de oanfraach op koarte termyn it foar de oanfraach nedige plan op te stellen.
Stand van zakenVanwege de gedane toezeggingen trekt de FNP de motie in.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)03 FNP moasje wifi4eu.pdf