Moties


« Terug


ID139
Datum raad10/5/2015
AgendapuntRaadsvergadering 05-10-2015 > 15 Motie vreemd aan de orde van de dag
InitiatiefnemersFNP
ToelichtingBehâld selstannigens Omrop Fryslân
Statusverworpen
Einddatum10/5/2015
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieSprekt út dat: wy as ried yn Hearrenfean de moasje en oprop fan herte stypje en adhesy betsjûgje omtrint behâld bestjoerlike selstannings Omrop Fryslân en fersykje it kolleezje fan B&W de adhesy betsjûging omtrint behâld selsstannigens Omrop Fryslân ûnder de oandacht te bringen fan it Regear, de Twadde en Earste Keamer.
Stand van zakenStimferhâlding: Fraksje(s) foar: FNP, PvdA, CU Fraksje(s) tsjin: CDA, VVD, GBH, D66, GL, HL
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)15 motie FNP Omrop Fryslân.pdf