Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
Mevrouw Van Drie (CDA) heeft aangegeven een motie 'Verklaring Omtrent Gedrag kosteloos voor vrijwilligers' te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten. Dat wordt dan agendapunt 17a.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2018-015)
4
MET DEBAT
4.1
Gemeentelijk Rioleringsplan Nijkerk 2018-2022 (2017-066)
5
Ruiling percelen voor de uitbreiding van parkeervoorziening de Bonte Koe (2018-002)
De raadscommissie van 8 februari 2018 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
6
Aardgasloos en bijna-energieneutraal bouwen (2018-006)
De raadscommissie van 8 februari 2018 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
7
Kadernota 2019-2022 en Jaarplan 2018 Regio FoodValley (2018-007)
8
Verordening Leerlingenvervoer 2018 (2018-004)
9
Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst de Vallei (2018-008)
9
ZONDER DEBAT
10
Afronding planprocedure herontwikkeling Nijkerk aan Zee, Hulckesteijn (2018-010)
11
Wijziging van Verordening op de auditcommissie Nijkerk (2018-011)
12
Kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken (2018-012)
De raadscommissie van 8 februari 2018 heeft voorgesteld dit onderwerp met debat te behandelen.
13
Afhechting bestemmingsplan en financiƫle uitgangspunten Voorzieningencluster Nijkerkerveen (2018-013)
14
Benoeming lid Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (2018-016)
15
(Her)benoeming leden en plaatsvervangende leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (2018-017)
16
Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad (2018-018)
17
Ter kennisname: besluitenlijst van 25 januari 2018
17.a
Motie 'Verklaring Omtrent Gedrag kosteloos voor vrijwilligers'
18
Sluiting