Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 6/30/2020
 • Noodverordening VGGM 1 juli
 • 6/30/2020
 • Voedselverspilling (vervolg)
 • 6/29/2020
 • Start planprocedures woningbouw in het Spaanse Leger, Nijkerk
 • 6/25/2020
 • Meicirculaire 2020
 • 6/23/2020
 • Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk
 • 6/16/2020
 • Noodverordening VGGM 15 juni 2020
 • 6/9/2020
 • Evaluatie stelpost Participatiewet
 • 6/9/2020
 • Eindrapportage AED-netwerk
 • 6/9/2020
 • Ontwerp bestemmingsplan voormalige scoutinglocatie Nijkerk ter inzage
 • 6/5/2020
 • Beroep inzake procedure bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017
 • 6/2/2020
 • Noodverordening VGGM 1 juni 2020 (vastgesteld 29 mei)
 • 5/20/2020
 • Papier inzameling toekomst
 • 5/15/2020
 • Corona update 15 mei 2020
 • 5/13/2020
 • Verantwoording informatieveiligheid ENSIA over 2019
 • 4/28/2020
 • Gunning aanbesteding leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer
 • 4/23/2020
 • Voortgangsbericht over de nieuwe governancestructuur Regio Foodvalley
 • 4/22/2020
 • Corona update 22 april 2020
 • 4/22/2020
 • Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Wabo 2020
 • 4/21/2020
 • Parapluherziening (on)zelfstandige woonruimte en voorgevelrooilijn
 • 4/14/2020
 • Informeren over Voorjaarsnota 2020
 • 4/1/2020
 • Corona update 1 april 2020
 • 3/30/2020
 • Tijdelijke versterking gebiedsteams
 • 3/27/2020
 • Nieuwe noodverordening en aanwijzingsbesluit ambtenaren VGGM
 • 3/23/2020
 • Normenkader 2019
 • 3/20/2020
 • Corona update 20 maart 2020
 • 3/18/2020
 • Vervangende noodverordening GRIP4 Covid-19
 • 3/16/2020
 • Communicatie corona
 • 3/14/2020
 • Instelling noodverordening GRIP4 Covid-19
 • 3/12/2020
 • Bestemmingsplan Nijkerk 2020, 1 (Veegplan)
 • 3/11/2020
 • Update Corona
 • 3/9/2020
 • Project Havenkom
 • 2/20/2020
 • Plan van aanpak lachgas
 • 2/6/2020
 • Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2019
 • 2/5/2020
 • Brief van GBLT (19-12-2019) over de bestuurlijke positiebepaling GBLT
 • 2/4/2020
 • 200204 Raadsinformatiebrief - KPMG-onderzoek inzicht in besteding Jeugdhulpmiddelen
 • 2/4/2020
 • Onderzoek Meedoen
 • 1/14/2020
 • Leges voor aanvragen urgentieverklaring woonruimte en gehandicaptenparkeerkaart
 • 1/14/2020
 • Toekomstperspectief FrisValley
 • 12/19/2019
 • Voortgang woningbouwplannen Kerkplein Nijkerk, Spaanse Leger Nijkerk, Euretco Hoevelaken
 • 12/19/2019
 • Aanbieden eindrapportage Strategische Agenda 2016-2019 Regio Foodvalley
 • 12/17/2019
 • Actieplan Arbeidsmarktregio Amersfoort Werk(t) voor iedereen
 • 12/17/2019
 • Voortgang beheer buitensport
 • 12/17/2019
 • Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley 2018-2022
 • 12/17/2019
 • Nota grondprijsbeleid 2020
 • 12/17/2019
 • Kraakpand Zuiderinslag 8
 • 12/10/2019
 • Strategiedocument Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
 • 12/10/2019
 • Stand van zaken voorbereiding gemeentelijke organisatie op inwerkingtreding Omgevingswet
 • 12/10/2019
 • Evaluatie 2019 Eikenprocessierups
 • 12/10/2019
 • Tijdelijke subsidieregeling 75 jarige bevrijding
 • 12/4/2019
 • Prestatieafspraken 2020 met corporaties en huurdersvertegenwoordiging