Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 5/19/2022
 • Tijdelijke huisvesting basisschool Het Baken en Rehoboth
 • 5/19/2022
 • Herontwikkeling woonzorgcentrum St. Jozef Nijkerk
 • 5/18/2022
 • Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regio de Vallei
 • 5/17/2022
 • Eenmalige energietoeslag 2022
 • 5/10/2022
 • Verkenning aanpak overwegen Nijkerk en Ermelo
 • 5/10/2022
 • Bouwplan Kerkplein, Nijkerk
 • 4/28/2022
 • Wijkontwikkeling Rensselaer-Campenbuurt
 • 4/28/2022
 • Stand van zaken transformatie Wmo Inkoop
 • 4/21/2022
 • ENSIA verantwoording informatieveiligheid over 2021
 • 4/15/2022
 • Raadsinformatiebrief - Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen
 • 4/13/2022
 • Voortgang regionaal actieplan Arbeidsmarktregio Amersfoort werk(t) voor iedereen
 • 4/6/2022
 • Ontwikkelingen ambulancezorg Gelderland-Midden 2021-2022
 • 4/5/2022
 • Voorstel ter vrijgave van de ontwerp omgevingsvisie
 • 4/5/2022
 • Laadinfrastructuur voor elektrische auto's
 • 4/4/2022
 • Financiële effecten begrotingswijzigingen tot en met februari 2022
 • 3/23/2022
 • Bestemmingsplan Stadshaven fase 1a
 • 3/23/2022
 • Uitstellen Integraal Veiligheidsplan (IVP)
 • 3/21/2022
 • 2e kwartaalrapportage voortgang transformatie en taskforce sociaal domein
 • 3/11/2022
 • Communicatie Oekraïne
 • 3/10/2022
 • Voortgang Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley
 • 3/10/2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor rijhal Amersfoortseweg 86 (Stal Kuwait B.V)
 • 3/9/2022
 • Start gebiedsuitwerking Spoorkamp 1 en 2
 • 3/9/2022
 • Aanleg Beekzone-Oost in Doornsteeg
 • 3/8/2022
 • Persoonsgerichte Interventies Stichting Halt
 • 3/8/2022
 • Jaarverslag leerrecht 2020-2021
 • 3/2/2022
 • Evaluatie beleidsnotitie Woningsplitsing en Kamerbewoning
 • 3/1/2022
 • Deelname IJslandse Preventiemodel
 • 2/22/2022
 • Reconstructie Oranjelaan en Hoefslag
 • 2/21/2022
 • Nationaal Programma Onderwijs
 • 2/14/2022
 • Aanbieden Raadsinformatiebrief Ruimtelijke Trajecten Regio Foodvalley
 • 2/14/2022
 • Uitkomsten Evaluatie JeugdOntmoetingsPlaats (JOP) Hoevelaken
 • 2/10/2022
 • Herstel cultuur gemeente Nijkerk
 • 2/9/2022
 • Nota grondprijsbeleid 2022
 • 2/3/2022
 • Voortgang Stadshaven Nijkerk en participatietraject
 • 2/1/2022
 • Landbouwperspectief Regio Foodvalley
 • 1/27/2022
 • Decembercirculaire Rijk 2021 en de globale effecten van het coalitieakkoord van de regering
 • 1/27/2022
 • Verhuizing basisschool 't Blokhuus naar nieuwbouwwijk Klaarwater in Hoevelaken
 • 1/27/2022
 • Convenant Ons Hoevelakense Bos van GLK en gemeente Nijkerk
 • 1/27/2022
 • Jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften
 • 1/26/2022
 • Ontwikkelingsbrief 2022 VGGM
 • 1/19/2022
 • Uitvoeringsplan 2022 OddV
 • 1/18/2022
 • Evaluatie plan van aanpak Samen sterk tegen drugs in Nijkerk
 • 1/17/2022
 • Evaluatie functieveranderingsbeleid Regio FoodValley
 • 1/17/2022
 • Bestemmingsplanwijziging Palissaden 12
 • 1/17/2022
 • Kaderbrief 2023 Regio de Vallei
 • 1/12/2022
 • Advies burgerinitiatief Urban Sports
 • 1/10/2022
 • Planning actualisatie verordening jeugd
 • 12/27/2021
 • Risicobeheersing bij inkopen en aanbesteden
 • 12/22/2021
 • Uitstellen Meerjarenbeleidsplan Politie
 • 12/22/2021
 • Beleidsregels WMO 2022 en financieel besluit WMO 2022