Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 4/23/2024
 • Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Regio De Vallei
 • 4/18/2024
 • Situatie asielopvang
 • 4/16/2024
 • Participatiekader
 • 4/16/2024
 • Update samenwerking binnen de BLNP
 • 4/2/2024
 • Garantiestelling verduurzamen schoollocaties stichting Meerscholen
 • 4/2/2024
 • Voortgangsrapportage (ver)bouw en inrichting nieuwe gemeentehuis (1e kwartaal 2024)
 • 4/2/2024
 • Stand van zaken uitvoering landelijke beëindigingsregelingen veehouderij
 • 4/2/2024
 • Beleidsbegroting Regio Amersfoort
 • 4/2/2024
 • Inkoop beschermd wonen 2025
 • 3/22/2024
 • Statushouders Ampt van Nijkerk
 • 3/14/2024
 • Strategisch communicatieplan
 • 3/12/2024
 • Definitieve uitgangspunten herinrichting omgeving Kerkplein
 • 3/5/2024
 • Aangepast participatieverslag voor ombuigingsproces bij Kadernota 2025
 • 2/29/2024
 • Subsidieaanvraag WBI herontwikkeling centrum Paasbos
 • 2/28/2024
 • Uitvoeringsplan Veiligheid 2024 Nijkerk
 • 2/28/2024
 • Verlagen exploitatiebijdrage Optisport 2021
 • 2/28/2024
 • Uitgangspunten aanbesteding Vraagafhankelijk vervoer Valleihopper
 • 2/28/2024
 • Locatieonderzoek De Baggelaar 4e veld Veensche Boys
 • 2/27/2024
 • Klankbordgroep geluid Corlaer
 • 2/14/2024
 • Blaashallen
 • 2/7/2024
 • Veilige kruisingen centrum Nijkerk
 • 2/5/2024
 • Cliëntervaringsonderzoek Schuldhulpverlening en WMO
 • 2/1/2024
 • Decembercirculaire 2023
 • 1/23/2024
 • Planningsoverzicht Planning & Control documenten 2024
 • 1/23/2024
 • Startnotitie en evaluatie strategische agenda Regio Foodvalley
 • 1/23/2024
 • Netcongestie
 • 1/23/2024
 • Aangescherpte voorkeursvolgorde zon
 • 1/18/2024
 • Tenderprocedure voor de selectie van een ontwikkelaar voor Stadshaven fase 1a
 • 1/17/2024
 • Kaderbrief 2025 Regio De Vallei
 • 1/17/2024
 • Verzoek niet agenderen raadsvoorstel Actieprogramma Van Afval Naar Grondstof 2024-2028
 • 1/11/2024
 • Project Geluid in de wijk Corlaer
 • 1/10/2024
 • Regioarrangement Foodvalley
 • 1/4/2024
 • Anterieure overeenkomsten Doornsteeg fase 3
 • 1/4/2024
 • Overzicht inspanningen en activiteiten voor de komende jaren
 • 12/21/2023
 • Ombuigingsproces met participatietraject voor kadernota 2025
 • 12/21/2023
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Domstraat 65-69 Nijkerkerveen'
 • 12/20/2023
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan herziening Vrouwenweg naast nummer 27
 • 12/20/2023
 • Mogelijkheden voor tijdelijke woningen in Hoevelaken
 • 12/20/2023
 • Valleihopper en doelgroepenvervoer WMO
 • 12/20/2023
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Herziening Nieuwe Voorthuizerweg 10
 • 12/19/2023
 • Bestemmingsplan Stadshaven Nijkerk fase 2 en stand van zaken fase 1a locatie Bentinck
 • 12/18/2023
 • Meerjarenbeleidsplan Politie (MJBP)
 • 12/18/2023
 • Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening gemeente Nijkerk
 • 12/18/2023
 • Herziening bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 veegplan 2
 • 12/18/2023
 • Marketing en promotie Nijkerk
 • 12/14/2023
 • Evaluatie Leerrecht 2021-2022
 • 12/14/2023
 • Evaluatie Leerrecht 2022-2023
 • 12/14/2023
 • Rapport Luchtkwaliteit Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in Overijssel en Gelderland
 • 12/14/2023
 • (Ver-)bouw en inrichting nieuwe gemeentehuis (voortgangsrapportage, vierde kwartaal 2023)
 • 12/13/2023
 • Actualiseren Beleidsregels Planologische afwijkingsmogelijkheden