Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 9/20/2023
 • Uitvoering motie legalisering oude gevallen
 • 9/19/2023
 • Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 Achterduyst 2
 • 9/15/2023
 • Stoppen proces noodopvang Hoevelaken
 • 9/12/2023
 • Opschaling Jeugdgezondheidszorg
 • 9/11/2023
 • Locatiekeuze tijdelijke huisvesting Arbeidsmigranten en vervolgproces
 • 9/7/2023
 • Ontwikkeling nieuw klompenpad in Slichtenhorst
 • 9/7/2023
 • Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley
 • 9/5/2023
 • Noodopvang Hoevelaken
 • 9/5/2023
 • Regionale Energie Strategie (RES) 2.0
 • 9/4/2023
 • Mid-term review strategische agenda Regio Foodvalley
 • 9/4/2023
 • Evaluatie beleidsregel pré-mantelzorgbeleid
 • 7/5/2023
 • Update informatie m.b.t. noodopvang asielzoekers te Hoevelaken
 • 7/5/2023
 • Invloed van toegenomen druk op de sociale huurvoorraad op het huisvesten van statushouders
 • 7/4/2023
 • Op weg naar een nieuwe Strategische Agenda Regio Foodvalley
 • 7/4/2023
 • Voortgangsrapportage nieuwe gemeentehuis (2e kwartaal 2023)
 • 6/28/2023
 • Rapport Benchmark
 • 6/27/2023
 • Beëindiging aanleverovereenkomst restafval ARN
 • 6/27/2023
 • Maatschappelijke Opvang
 • 6/22/2023
 • Verklaring van geen bedenking Omgevingsvergunning Veenwal 6 Hoevelaken
 • 6/21/2023
 • Proces vorming Gemeenschappelijke Regeling FoodValley Jeugd
 • 6/21/2023
 • Meicirculaire 2023
 • 6/16/2023
 • Wijziging besluitvormingsproces noodopvang asielszoekers te Hoevelaken
 • 6/12/2023
 • Pilot toestaan speedpedelec op fietspaden
 • 6/7/2023
 • Stand van zaken Landelijke Beeindigingsregelingen Veehouderij
 • 6/6/2023
 • Voortgangsrapportage RES Foodvalley
 • 6/5/2023
 • Herontwikkeling Torenstraat 31
 • 6/1/2023
 • Raadsinformatiebrief - GALA, IZA en SPUK-regeling
 • 5/31/2023
 • Voortgangsrapportage Regiodeal Foodvalley 2022
 • 5/31/2023
 • Rapportage Sociaal Domein
 • 5/31/2023
 • Toetreden gemeente Veenendaal, samen met Renswoude en Woudenberg tot GBLT
 • 5/31/2023
 • Mogelijke komst militair complex Zeewolde
 • 5/31/2023
 • Financiële bijdrage gemeente Nijkerk aan Regio Amersfoort
 • 5/31/2023
 • Economische monitor editie 4 - 2023
 • 5/25/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Doornsteeg fase 3
 • 5/17/2023
 • Ontwerpbesluit opvang asielzoekers
 • 5/17/2023
 • Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Regio de Vallei
 • 5/16/2023
 • Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2022
 • 5/15/2023
 • Uitvoeringsagenda Regio Amersfoort
 • 5/12/2023
 • Energieplan
 • 5/9/2023
 • Overlast station Hoevelaken.pdf
 • 5/9/2023
 • Planning beleidsdocumenten en de Participatiewet in cijfers
 • 5/9/2023
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 en 2022
 • 4/26/2023
 • Gemeentehuis voortgangsrapportage
 • 4/18/2023
 • Afronding pilot Steady Base
 • 4/18/2023
 • ENSIA verantwoording informatieveiligheid over 2022
 • 4/18/2023
 • Vaststelling concept-definitief ontwerp Centrumplein De Bogen
 • 4/14/2023
 • Stand van zaken opstellen huisvestingsverordening
 • 4/11/2023
 • Duurzame verbinding A28 vervolg
 • 4/7/2023
 • Proces 1e bestuursrapportage raadsvoorstellen 2023 en de Kadernota 2024
 • 4/6/2023
 • Vertrek gemeentesecretaris