Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 3/30/2020
 • Tijdelijke versterking gebiedsteams
 • 3/27/2020
 • Informatie van burgemeester Renkema over nieuwe noodverordening en aanwijzingsbesluit ambtenaren VGGM
 • 3/23/2020
 • Normenkader 2019 (NB. bijlage volgt nog)
 • 3/20/2020
 • Corona update 20 maart 2020
 • 3/18/2020
 • Informatie van burgemeester Renkema over vervangende noodverordening GRIP4 Covid-19
 • 3/16/2020
 • Communicatie corona
 • 3/14/2020
 • Informatie van burgemeester Renkema over instelling noodverordening GRIP4 Covid-19
 • 3/12/2020
 • Bestemmingsplan Nijkerk 2020, 1 (Veegplan)
 • 3/11/2020
 • Update Corona
 • 3/9/2020
 • Project Havenkom
 • 2/20/2020
 • Plan van aanpak lachgas
 • 2/6/2020
 • Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2019
 • 2/5/2020
 • Brief van GBLT (19-12-2019) over de bestuurlijke positiebepaling GBLT
 • 2/4/2020
 • 200204 Raadsinformatiebrief - KPMG-onderzoek inzicht in besteding Jeugdhulpmiddelen
 • 2/4/2020
 • Onderzoek Meedoen
 • 1/14/2020
 • Leges voor aanvragen urgentieverklaring woonruimte en gehandicaptenparkeerkaart
 • 1/14/2020
 • Toekomstperspectief FrisValley
 • 12/19/2019
 • Aanbieden eindrapportage Strategische Agenda 2016-2019 Regio Foodvalley
 • 12/19/2019
 • Voortgang woningbouwplannen Kerkplein Nijkerk, Spaanse Leger Nijkerk, Euretco Hoevelaken
 • 12/17/2019
 • Voortgang beheer buitensport
 • 12/17/2019
 • Kraakpand Zuiderinslag 8
 • 12/17/2019
 • Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley 2018-2022
 • 12/17/2019
 • Nota grondprijsbeleid 2020
 • 12/17/2019
 • Actieplan Arbeidsmarktregio Amersfoort Werk(t) voor iedereen
 • 12/10/2019
 • Tijdelijke subsidieregeling 75 jarige bevrijding
 • 12/10/2019
 • Strategiedocument Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
 • 12/10/2019
 • Stand van zaken voorbereiding gemeentelijke organisatie op inwerkingtreding Omgevingswet
 • 12/10/2019
 • Evaluatie 2019 Eikenprocessierups
 • 12/4/2019
 • Prestatieafspraken 2020 met corporaties en huurdersvertegenwoordiging
 • 12/3/2019
 • Invoering Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
 • 12/2/2019
 • Regionale Economische Agenda (REA) Utrecht Region
 • 11/21/2019
 • Reactie n.a.v. brief TK Minister n.a.v. Inspectierapport jeugdbescherming
 • 11/21/2019
 • lnrichting bedrijventerrein Nijkerkerpoort
 • 11/6/2019
 • Ontwerp-beeldkwaliteitsplan bebouwing Buitengebied
 • 11/4/2019
 • Bestuursopdracht start ontwikkeling Middelaar Oost
 • 10/30/2019
 • Aanbesteding leerlingenvervoer 2020
 • 10/18/2019
 • Veilig Thuis
 • 10/14/2019
 • Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 • 10/8/2019
 • Onderzoek AED-netwerk en ambulancezorg
 • 10/7/2019
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau in relatie tot de omgevingsvisie
 • 9/27/2019
 • Update subsidie- en tarievenbeleid
 • 9/24/2019
 • Warmteverkenning
 • 9/23/2019
 • Voorbereidingskrediet en Plan van Aanpak woningbouw deelplan 3 Nijkerkerveen
 • 9/17/2019
 • Aanleggen voorzieningen camperplaatsen Watergoorweg
 • 9/17/2019
 • Herontwikkeling locatie scouting Nautenaseweg
 • 9/11/2019
 • Benoeming leden sociaaldomeinraad
 • 9/11/2019
 • Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Centrumplan Nijkerkerveen
 • 7/18/2019
 • Nazending factsheets wonen en zorg t.b.v. woonvisie 2019
 • 7/18/2019
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Weldammerlaan 9, Hoevelaken
 • 7/18/2019
 • Verbetermaatregelen dienstverlening Optisport