Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 november 2020

Locatie: Online te volgen
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: G.D. Renkema
Toelichting: Vergadering via videobellen.

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
MET DEBAT
2.1
Transformatieplan Sociaal Domein en overzicht Taskforce Bezuinigingen (2020-083)
pdf 2020-083 Rvs+rb Transformatieplan Sociaal Domein en Taskforce bezuinigingen na consultatie.pdf (386KB)
pdf 2020-083 Transformatieplan Sociaal Domein na consultatie.pdf (918KB)
pdf 2020-083 Totaallijst Taskforce, Transformatieplan Sociaal Domein en Taskforce bezuinigingen na consultatie.pdf (25KB)
pdf 2020-083 Reactienota participatie begroting en Transformatieplan Sociaal Domein en Taskforce bezuinigingen na consultatie.pdf (340KB)
pdf 2020-083 Reactie 2B Paashuis.pdf (391KB)
pdf 2020-083 Reactie Aeres VMBO Nijkerk.pdf (76KB)
pdf 2020-083 Reactie Beweging 3.0.pdf (134KB)
pdf 2020-083 Reactie Bibliotheek Bijlage 1; Taalhuis Brief inzake bezuiniging sociaal domein def 250920.pdf (695KB)
pdf 2020-083 Reactie Bibliotheek Bijlage 2; Infographic Taalhuis def.versie.pdf (476KB)
pdf 2020-083 Reactie Bibliotheek Bijlage 3; Schema kosten laaggeletterdheid 2018.pdf (396KB)
pdf 2020-083 Reactie Bibliotheek Bijlage 4 Ideeen waarop wel in de gemeente Nijkerk kan worden bezuinigd.pdf (205KB)
pdf 2020-083 Reactie Bibliotheek Bijlage 5 Reactie inwoners via website Bibliotheek bezuinigen slecht plan.pdf (306KB)
pdf 2020-083 Reactie Bibliotheek.pdf (2.4MB)
pdf 2020-083 Reactie Corlaer College.pdf (60KB)
pdf 2020-083 Reactie De Triangel.pdf (786KB)
pdf 2020-083 Reactie Gezondheidscentra Nijkerk.pdf (56KB)
pdf 2020-083 Reactie Humanitas Nijkerk.pdf (97KB)
pdf 2020-083 Reactie Jeugd en Jongerenwerk.pdf (2.8MB)
pdf 2020-083 Reactie mevrouw D.pdf (57KB)
pdf 2020-083 Reactie mevrouw E.pdf (50KB)
pdf 2020-083 Reactie mevrouw M.pdf (39KB)
pdf 2020-083 Reactie mevrouw S bijlage .pdf (296KB)
pdf 2020-083 Reactie mevrouw S, bijlage 2.pdf (498KB)
pdf 2020-083 Reactie mevrouw S.pdf (77KB)
pdf 2020-083 Reactie NDB.pdf (187KB)
pdf 2020-083 Reactie PCOB.pdf (382KB)
pdf 2020-083 Reactie schoolbesturen.pdf (336KB)
pdf 2020-083 Reactie Sigma.pdf (205KB)
pdf 2020-083 Reactie Sociaal Domein Raad (SDR).pdf (107KB)
pdf 2020-083 Reactie Van Lodenstein College.pdf (52KB)
pdf 2020-083 Reactie Woningstichting Nijkerk (WSN).pdf (99KB)
3
Programmabegroting 2021-2024 (2020-085)
De 2e bestuursrapportage is ter informatie toegevoegd. Het bijbehorende raadsvoorstel volgt later deze week.
Besluitvorming is naar verwachting in de raadsvergadering van 10 december.
4
Vaststellen Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen (2020-077)
5
Afhechten Samen aan Zet (2020-079)
De raadscommissie van 5 november 2020 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
6
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
7
Schriftelijke vragen sluiting Dienstapotheek Eemland
Mevrouw Van de Weijer-Feuerstein (CDA) heeft gevraagd om een mondelinge beantwoording van de door haar gestelde schriftelijke vragen.
8
Ingekomen stukken en mededelingen (2020-081)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
9
ZONDER DEBAT
9.1
Vaststellen belastingverordeningen 2021 (2020-075)
10
Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling Regio de Vallei (2020-076)
11
Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en grondwater Vallei en Veluwe (2020-078)
12
Begrotingswijziging 2020 VGGM (2020-084)
12.a
Procedure behandelen bezwaarschrift, ingediend namens ABZ
13
Afscheid A.C.J. de Bruin als raadslid
14
Toelaten raadslid (2020-089)
15
Installatie raadslid
16
Benoemen lid agendacommissie en lid werkgeverscommissie (2020-090)
17
Ter kennisname: besluitenlijst van 15 oktober 2020
18
Sluiting