Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 oktober 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
- De raad wordt voorgesteld raadsvoorstel 'Benoemen leden raadscommissie' aan de agenda toe te voegen. Dit zal dan agendapunt 6a worden.
- Mevrouw De Wals (PRO21)heeft aangegeven een motie 'Kinderpardon' te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten. Dit wordt dan agendapunt 8a.
-De heer Van Veelen (PRO21) heeft aangegeven een motie 'Fietsveiligheid bij coffeeshop ’t Klavertje in Ontwerp Tracé Besluit Knooppunt Hoevelaken' te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten. Dit wordt dan agendapunt 8b.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2018-061)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4
MET DEBAT
4.1
Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk (2018-026)
pdf 2018-026 Rvs+rb Vaststelling Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 (gewijzigd).pdf (415KB)
pdf 2018-026 Rvs+rb Vaststelling Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018.pdf (414KB)
pdf 2018-026 Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018.pdf (1.2MB)
pdf 2018-026 Nota ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018.pdf (918KB)
pdf 2018-026 Addendum d.d. 10 oktober 2018 bij nota ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018.pdf (217KB)
pdf Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - verbeelding.pdf (5.3MB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - toelichting (bijlage 3 bij toelichting volgt nog).pdf (4.5MB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - Toelichting Bijlage 1 Quick scan flora en fauna.pdf (2MB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - Toelichting Bijlage 2 Risicoberekeningen hoge druk aardgasleidingen.pdf (5MB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - Toelichting Bijlage 4 Inspraakreacties en (ambtshalve) wijzigingen.pdf (422KB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - Toelichting Bijlage 5 Beeldkwaliteitsplan.pdf (7.9MB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - Toelichting Bijlage 6 Nota beantwoording zienswijzen.pdf (641KB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - Toelichting Bijlage 7 Nota ambtshalve wijzigingen.pdf (425KB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - Toelichting Bijlage 8 Visie Aantrekkelijk Nijkerk.pdf (6.5MB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk - Toelichting Bijlage 9 Uitwerking visie Aantrekkelijk Nijkerk havenkom fase 1 kerkplein.pdf (40.4MB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - Toelichting Bijlage 9a Variantenstudie Huis van de toekomst en Kerkplein.pdf (1.3MB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - Toelichting Bijlage 9b Parkeerbalans.pdf (1.6MB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - Toelichting Bijlage Visie Torenstraat - Vrijheidslaan.pdf (14.3MB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - regels.pdf (916KB)
pdf 2018-026 Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 - bijlage(n) regels.pdf (3.6MB)
pdf 2018-026 Antwoordbrief aan reclamanten.pdf (243KB)
pdf 2018-026 Concept brief Kennismakingsbesluit vaststelling bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018.pdf (239KB)
pdf 2017-002 Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk 2017 (vastgesteld op 23 februari 2017).pdf (25.1MB)
pdf 2017-002 rvs+rb Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk (vastgesteld op 23 februari 2017).pdf (399KB)
pdf 180911 Memo Platform Binnenstad Nijkerk over Bestemmingsplan Binnenstad naar aanleiding van commissievergadering 10 september.pdf (294KB)
pdf 180920 Brief van NOV (Nijkerkse Ondernemings Vereniging) over bestemmingsplan binnenstad.pdf (265KB)
pdf 2018-026 Memo beantwoording vragen uit Commissie 4 oktober 2018.pdf (85KB)
pdf 181015 Brief van NOV met toelichting reactie NOV d.d. 20 september 2018 inzake ontwerpbestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018.pdf (136KB)
pdf 181018 Amendement (ChristenUnie-SGP) bestemmingsplan binnenstad 2018 uitwerking Kerkplein.docx (383KB)
pdf 181018 Amendement (ChristenUnie-SGP) bestemmingsplan binnenstad 2018 uitwerking Kerkplein (unaniem aangenomen).pdf (191KB)
5
ZONDER DEBAT
5.1
Vaststellen Reglement van Orde van de gemeenteraad Nijkerk 2018 (2018-051)
6
Vaststellen Verordening op de raadscommissies Nijkerk 2018 (2018-052)
6.a
Benoemen leden raadscommissie (2018-074)
De raad wordt voorgesteld dit raadsvoorstel aan de agenda toe te voegen.
7
Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Nijkerk 2018 (2018-053)
8
Benoemen voorzitter en welstandsdeskundige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (2018-056)
8.a
Motie 'Kinderpardon'
Mevrouw De Wals (PRO21) heeft aangegeven een motie 'Kinderpardon' te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten. Dit wordt dan agendapunt 8a.
8.b
Motie fietsveiligheid bij coffeeshop ’t Klavertje in Ontwerp Tracé Besluit Knooppunt Hoevelaken
De heer Van Veelen (PRO21) heeft aangegeven een motie 'Fietsveiligheid bij coffeeshop ’t Klavertje in Ontwerp Tracé Besluit Knooppunt Hoevelaken' te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten. Dit wordt dan agendapunt 8b.
9
Ter kennisname: besluitenlijsten 20 september en 4 oktober 2018
10
Sluiting