Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID93
OnderwerpVervolgproces Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom
Ingediend in
Indiener(s)N.G. Staal (VVD)
Datum indiening3/30/2017
Statusaangenomen
Stand van zakenVerzoekt het college: - samengevat - 1. te bevorderen dat het onderzoek om te kijken of heroverweging van (de uitwerking van) het visiedocument 'Aantrekkelijk Nijkerk' met betrekking tot het realiseren van bronpunten voor (ondergronds) parkeren, het opheffen van parkeerplaatsen op het maaiveld en het in stand houden van betaald parkeren op evenwichtige wijze plaatsvindt (...); 2. de raad (...) uiterlijk voor de start van het zomerreces te informeren over de resultaten van dit onderzoek en de raad in het najaar van 2017 te consulteren over de vraag welke gevolgen aan de resultaten van dit onderzoek verbonden dienen te worden (...); 3. tot het moment van de consultatie met betrekking tot de nader te onderzoeken punten geen onomkeerbare stappen te zetten (...); 4. zo mogelijk samen met ABZ te onderzoeken hoe de voorgenomen plannen en de ter plaatse geldende milieucontouren zich tot elkaar verhouden en de raad daarover zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor de start van het zomerreces te informeren; 5. zich in te spannen om in het verlengde daarvan waar nodig tot afspraken te komen met ABZ over de realisatie van de havenkom 1e fase, met inachtneming van een aantal uitgangspunten (zie hiervoor de exacte tekst in de motie); 6. de raad tijdig te informeren over de gemaakte afspraken en eventueel te wijzigen kaders zo nodig in een daartoe strekkend raadsvoorstel voor te leggen aan de raad; 7. (...) de raad in het vervolgproces tijdig te informeren en zo nodig te consulteren, in ieder geval door de raad halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang.
Afdoeningsdatum12/14/2017
Bijlage(n)170330 Motie (VVD) Vervolgproces Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom.pdf