link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 november 2023

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 10:30
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: M. Pijl
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.
Algemene documenten:

1 10:30
Opening/moment stilte
2 10:32
Loting volgorde stemming
3 10:33
Vaststelling agenda
4 10:35
Begroting 2024
4.a 10:35
Algemene beschouwingen en debat
4.a.1 10:35
Algemene beschouwingen
* 10.35 – 11.15 uur: Algemene beschouwingen m.b.t. de begroting vanaf spreekgestoelte door de fractievoorzitters (maximaal 5 minuten per fractie, 8x5 minuten; zonder interrupties). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. (volgorde: grootste oppositiepartij, grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, etc.).
4.a.2 11:15
Debat
* 11.15 – 12.30 uur Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal 3 minuten). Raadsleden die willen reageren, kunnen dat doen na deze 3 minuten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de interruptiemicrofoon. Per spreker wordt een debat van maximaal 5 minuten toegestaan; de volgorde van sprekers bij de interruptiemicrofoon geldt.
4.a.3 12:30
Pauze/lunch
4.a.4 13:15
Reactie college
Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon)
4.b 13:30
Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
pdf 00 DOC-23-740352 Raadsvoorstel Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (92KB)
pdf 01 Aanbiedingsbrief_begroting 2024 (183KB)
pdf 02 Programmabegroting 2024 - Raad (609KB)
pdf 03 Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 23-10 agendapunt 3.1 Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (1) (147KB)
pdf A Amendement MORGEN! ea Verblijfsbelasting in harmonie met inkomsten uitgaven (93KB)
pdf B Amendement HvM Reserveer de 2 ton die nog over is van de HVC-donatie en die nu in “Leefbare Kernen” (542KB)
pdf C Amendement VVD ea Mensen met een handicap moeten volwaardig kunnen participeren (541KB)
pdf C Bijlage bij amendement VVD Mensen met een handicap moeten volwaardig kunnen participeren (118KB)
pdf D Motie GB en CDA Inzet meer kernconsulenten nieuwe stijl (79KB)
pdf E Motie CU ea JeugdBoa's (554KB)
pdf F Motie HvM Oprichting Medembliks Isolatiefonds (512KB)
pdf G Motie HvM Verbeter de veiligheid en zichtbaarheid van zebrapaden (541KB)
pdf H Motie HvM ea Geld reserveren voor het zwembad in Wervershoof de tweede sporthal in Wognum en het Dorpshuis in Abbekerk (74KB)
pdf I Motie MORGEN! ea Zonnedak op buitendijks Parkeerterrein (415KB)
pdf J Motie MORGEN! Meer uitdagende speelplekken (88KB)
pdf K Motie VVD Bouwleges (55KB)
pdf L Motie D66 ea Kansrijke locaties flexwoningen (106KB)
pdf M Motie HvM Ontwikkeling van wijktuinen en groenparticipatie in de gemeente Medemblik (543KB)
pdf N Motie GB ea Compensatie Stichtingen en verenigingen bij OZB niet-woningen (84KB)
pdf O Motie HvM ea Neem de preventie en curatie van schuldenproblematiek onder ondernemers nadrukkelijk mee in (513KB)
pdf P Motie HvM Verbeter de communicatie met betrekking tot de Fixi-meldingen (524KB)
pdf Q Motie GB Trek onkruid naar B-niveau (70KB)
pdf R Motie VVD Bouwen zonder drempels (75KB)
pdf S Motie HvM Vandalisme keihard aanpakken! (541KB)
pdf T Motie VVD Betaalbaarheid koopwoningen jongeren (75KB)
pdf U Motie VVD ea De brandweer hoort niet voor maar achter de spuit te staan (76KB)
pdf U Bijlage bij motie VVD ea De brandweer hoort niet voor maar achter de spuit te staan (208KB)
pdf V Motie CDA ZZWW (145KB)
pdf V Bijlage bij motie CDA ZZWW (2.7MB)
pdf W Motie MORGEN! Trends in de begroting en punten kadernota (129KB)
pdf 04 Financieel effect moties en amendementen 2024 (49KB)
4.b.1 13:30
INDIENING moties en amendementen
Toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut)
4.b.2 13:55
BERAADSLAGINGEN
4.b.2a 13:55
Beraadslagingen 1e termijn
Reacties fracties op ingediende moties en amendementen incl. vragen aan college; 8 minuten per fractie
4.b.2b 15:00
Schorsing
4.b.2c 15:25
Reactie college
Reactie college + gelegenheid om vragen te stellen aan het college; beantwoording vragen door het college
4.b.2d 16:45
Beraadslagingen; 2e termijn
De voorzitter doet na de opening van deze termijn een voorstel over de amendementen/moties waarvoor hij een 2e termijn nodig acht; hij formuleert daarbij de bespreekpunten. 
Indien een raadslid een aanvulling wenst, formuleert hij/zij daarbij de bespreekpunten.
4.b.2e 17:15
Schorsing
4.b.2f 17:30
Informatie college
De portefeuillehouder financiën krijgt het woord om te wijzen op evt. problemen w.b. het sluitend krijgen van de begroting.
4.b.2g 17:40
Schorsing
Na deze schorsing wordt aangegeven of/welke tekstwijzigingen en intrekking amendementen en moties men wenst.
4.b.2h 17:55
Terugkoppeling resultaten schorsing
Tekstwijzigingen en evt. intrekking amendementen en moties
4.c 18:00
STEMMING
5 18:30
Rvs vaststelling subsidieplafonds 2024 (pfh. G. Gringhuis)
De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers.
6 19:00
Moties Vreemd aan de orde van de dag
7 19:00
Sluiting