Moties (aangenomen)

IDAgendapuntTitelStand van zakenEinddatumPortefeuillehouderAfgedaan
 • 84
 • Motie v.o.d. GemeenteBelangen uitstel renovatie zwembad De Zeehoek tot nader order
 • A. van Langen
 • 83
 • Motie v.o.d. VVD Woningbouw Wervershoof
 • 12/31/2021
 • A. van Langen
 • 82
 • Motie CU, HvM, GL Mogelijkheden onderzoeken skatebaan
 • 12/31/2021
 • G. Gringhuis
 • 21
 • Motie v.o.d. GemeenteBelangen (Z-20-102679, DOC-20-251984) minimale afstand windturbines tot woningen
 • 13-5-2020: in het voorstel wensen en bedenkingen voor het concept RES-NHN nemen we de afstandsbepaling mee. Het voorstel behandelt de raad na de zomer, op 2 september. Daarnaast gaat het mee in de zienswijze op de Omgevingsverordening NH2021, deze volgt in 2021.
 • 6/30/2020
 • H. Nederpelt
 • 4
 • Motie PWF CDA Fietsparkeerplekken
 • 21/01/20 Informatienota fietsplekken kern Medemblik (Hoogesteeg) is aan raad voorgelegd. Fietsbeleid wordt Q3 2020 12/03/20 Fietsbeleid Q3 24/09/20 Het fietsbeleid wordt opgenomen in de herziening van het GVVP. Q2 2021.
 • 6/30/2021
 • F. Streng
 • 6
 • Motie PW2010 Gevaarlijke kruisingen in de kernen, met name de kruising Bijvoetweg met Onderdijk
 • 01/11/19 eind november wordt gestart met de herinrichting van het kruispunt Dirk Bijvoetweg/Zeeweg - Onderdijk 21/01/21 kruising Dirk Bijvoetweg/Zeeweg - Onderdijk is gereed. 21/01/20 onderzoek HHNK kruisingen buitengebied is gestart 12/03/20 inventarisatie is gereed. Nu volgt een studie naar de mogelijke verkeersoplossingen in Q4 naar de raad. 24/09/20 Uitvoering Q2 2021
 • 6/30/2021
 • F. Streng
 • 81
 • Motie betrek toekomstige uitstraling bij omzetting
 • 10/29/2021
 • H. Nederpelt
 • 14
 • Aangenomen motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Hondenbelasting
 • 27/11 komt in 2020. 23/9 in kadernota heeft raad aangegeven dit vanwege de financiele positie nog uit t stellen. College neemt onderwerp mee in de begroting 2021.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 15
 • "Motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Pilot Inspraak inwoners voor klimaatbestendige wijkverbetering "
 • 29/11/2019: als geschikte locatie komt o.a. woonwijk Midwoud in aanmerking. Pilot kan 2020 starten, planning afhankelijk van werkvoorraad Openbare ruimte. 20/11/2020: Eerste pilot in uitvoering bij herinrichting Burg. Elmersstraat in Sijbekarspel. Tweede pilot in voorbereiding bij woonwijk Midwoud.
 • 6/30/2020
 • H. Nederpelt
 • 22
 • Motie GB Toekomstonderzoek CAW
 • 27-10: Besluit AB CAW 2 september: second opinion onderzoek wordt gedaan in 2023: wanneer de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm opnieuw worden bekeken. Het CAW wordt omgevormd tot "Afvalbeheer Westfriesland". Dit is de beheerorganisatie voor de stortplaats Westwoud en het intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid-, DVO- en aandeelhouderszaken.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 91
 • Motie D66 LTA alleen met solide basis
 • Planning BTA: Q1 2023, zie informatienota DOC-22-532762.
 • 12/30/2022
 • G. Gringhuis
 • 90
 • Motie VVD Ontwikkeling Zeehoek-terrein
 • 1/31/2022
 • A. van Langen
 • 89
 • Motie CU en Morgen! Inkomenstoets op huishoudelijke hulp
 • 1/31/2022
 • D. Kuipers
 • 37
 • Motie CDA Wieringerhoek
 • meekoppelkansen en lokale participatie (Z-20-110029, DOC-20-298515)
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 38
 • Motie CDA Geen nieuwe (houtige) biomassacentrales (Z-20-110029, DOC-20-298519)
 • Deze motie vormt onderdeel van ons beleid. Daarmee kan deze worden afgevoerd.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 36
 • Motie D66 Open vizier voor nieuwe oplossingen voor duurzame energieopwekking (Z-20-110029, DOC-20-298513)
 • De motie vormt onderdeel van ons beleid om ook naar andere mogeljkheden te kijken van energie (naast zon en wind). Wanneer dit bewezen technieken zijn maken ze onderdeel uit van de RES 2.0. In het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal 2040 nemen we dit ook mee. Daarmee kan deze motie worden afgevoerd.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 34
 • Motie CU Besparingen Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298504)
 • 18/1/2021: meenemen in uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland (energieneutraal). 7/6/2021: Het uitvoeringsprogramma bieden we in het tweede halfjaar ter besluitvorming aan.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 35
 • Motie VVD Andere vormen van alternatieve energie in de RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298506)
 • Graag naar de tekst kijken. Het woord kernenergie is geschrapt uit de motie. De motie vormt onderdeel uit van ons beleid om ook naar andere vormen van energie te kijken. Nemen we nadrukkelijk mee in het vervolgproces (naar RES 2.0). Daarmee kan deze worden afgevoerd.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 33
 • Motie VVD Toekomst gymzaal Sportlaan Wognum (Z-18-044289, DOC-20-298497)
 • 29-10-2020: Q2 2021 12-08-2021: Q4 2021 als onderdeel van LTA 08-12-2021: Q4 2022 als onderdeel van LTA 20-7-22: Q1 2023, zie informatienota DOC-22-532762.
 • 6/30/2021
 • G. Gringhuis
 • 86
 • Benutten overschot 10 mln. van Westfrisiaweg
 • 1/28/2022
 • A. van Langen
 • 85
 • Wees een goede buurman
 • 1/28/2022
 • A. van Langen
 • 43
 • Motie v.o.d. VVD (aangenomen) Verkeersveiligheid winkelcentrum Zwaagdijk-Oost
 • 18/01/21: zie ook lijst Toezeggingen nr. 9 (oude lijst 746/719). De alternatieven worden technisch beoordeeld op haalbaarheid
 • 3/31/2021
 • F. Streng
 • 42
 • Motie v.o.d. PWF Vastleggen afspraken over ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebieden PART TWO
 • Een informatienota volgt in 2021
 • 3/31/2021
 • A. van Langen
 • 41
 • Motie D66 Ambitie 2040 vasthouden
 • 7-6-2021: Uitgangspunt is nog steeds 2040 als uitgangspunt te nemen in de ambitie energieneutraal Westfriesland. Dit nemen we ook mee in het uitvoeringsprogramma dat we in het tweede halfjaar aanbieden aan de raad ter besluitvorming.
 • 3/31/2021
 • H. Nederpelt
 • 9
 • Aangenomen motie v.o.d. PvdA Bereikbaarheid West-Friesland
 • "30/04/19: de motie is met alle gemeenteraden in Westfriesland gedeeld 03/10/19: verwachting Q2 2020 01/11/19 verwachting Q2 2020 Aanhouden in afwachting van overleg met ministerie I&W. 24/09/20 Zie beantwoording raadsvragen PvdA Ontwerp Structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn. Zaaknummer Z-18-046218 "
 • 6/30/2020
 • F. Streng
 • 88
 • Adopteer een naam - Nationaal Holocaust Namenmonument
 • 2/1/2022
 • F. Streng
 • 87
 • Naar een Round-up vrij Medemblik 2
 • 2/1/2022
 • A. van Langen
 • 20
 • Motie CDA Straatnaamgeving in het kader van herdenken 75 jaar vrijheid
 • 01/05/2020: De mogelijkheden van de uitvoering van deze motie worden op dit moment nog onderzocht. Zodra het college een plan van aanpak heeft, krijgt de raad deze toegestuurd.
 • 6/30/2020
 • A. van Langen
 • 32
 • Motie vreemd aan de orde van de dag GroenLinks, Nacht van de nacht (DOC-20-279564)
 • Deze kan worden afgevoerd. We deden mee aan de nacht van de nacht. Op 23 oktober jl. vond deze 'digitaal' plaats. De fysieke activiteiten konden helaas niet doorgaan door Corona.
 • 9/30/2020
 • H. Nederpelt
 • 29
 • Motie PvdA agendapunt C4 Kadernota 2021, Project huisvesting (DOC-20-279551)
 • 29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 31
 • Motie D66 agendapunt C4 Kadernota 2021, Indexatie GR-en handhaven (DOC-20-279557)
 • 29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 26
 • Motie CDA agendapunt C4 Kadernota 2021, Zwembad De Zeehoek (DOC-20-279548)
 • 29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 30
 • Motie GemeenteBelangen agendapunt C4 Kadernota 2021, Doorgaan met ontwikkelingen en aanbesteding MFA Abbekerk (DOC-20-279553)
 • 29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 9/30/2020
 • J. Fit
 • 28
 • Motie PvdA agendapunt C4 Kadernota 2021, Buitendijks parkeren stad Medemblik (DOC-20-279550)
 • 19/11/20 De raad is met DOC-20-203373 geinformeerd over de voortgang van het project Buitendijks parkeren
 • 9/30/2020
 • D. Kuipers
 • 24
 • Motie CU agendapunt C4 Kadernota 2021, Betrek onze jongeren (DOC-20-279532)
 • 26/8: Een structureel platform te ontwikkelen om participatie van jongeren te borgen is in de huidige bezetting niet haalbaar. Om dit platform te ontwikkelen en jongeren goed te laten participeren is vanuit de beleidsafdeling én vanuit het jongerewerk een behoorlijke ureninzet noodzakelijk. Deze uren zijn niet beschikbaar. Daarnaast is om dit platform te ontwikkelen en te behouden een budget nodig, hier is geen budget voor geraamd. Het is wel haalbaar om jongeren op projectbasis te betrekken, projecten waar jongeren affiniteit mee hebben. Het moet wel duidelijk zijn op welke manier wij jongeren binnen een project willen laten participeren (horen, informeren, meedenken of advies vragen). 19/2 Gezien wat 26 augustus is aangegeven wordt geadviseerd dit punt af te voeren.
 • 9/30/2020
 • D. Kuipers
 • 27
 • Motie CDA agendapunt C4 Kadernota 2021, Investeringen in de organisatie (DOC-20-279549)
 • 29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 23
 • Motie GemeenteBelangen agendapunt C4 Kadernota 2021, Besparingen (DOC-20-279524)
 • 23/9 College heeft aangegeven de motie als input mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2021
 • 9/30/2020
 • D. Kuipers
 • 25
 • Motie PWF agendapunt C4 Kadernota 2021, Zwembaddiscussie (DOC-20-279546)
 • 9-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • 9/30/2020
 • J. Fit
 • 102
 • Motie v.o.d. Morgen! Eigen bijdrage jeugdzorg
 • 4/30/2022
 • D. Kuipers
 • 101
 • Motie v.o.d. CDA, CU en GemeenteBelangen Respecteer de meedenkers
 • Afgehandeld door: informatienota: Uitkomsten participatietraject concept beleidskader LTA, 05-07-2022 Afvoeren
 • 4/30/2022
 • J. Fit
 • 99
 • Motie CU en CDA Criteria projecten Kustvisie IJsselmeer
 • 4/30/2022
 • H. Nederpelt
 • 100
 • Motie GroenLinks Cultuurhistorische waarde Noordse keien, basaltblokken IJsselmeerdijk
 • 4/30/2022
 • H. Nederpelt
 • 98
 • Motie GemeenteBelangen Inkomenstoets WMO
 • 4/30/2022
 • D. Kuipers
 • 97
 • Motie CDA, CU en GemeenteBelangen Onderwijshuisvesting
 • het presidium besloot op 28/2/2022 om het raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 12/5/2022 Het raadsvoorstel staat in de BTA-planning voor september 2022. Zie informatienota DOC-22-511134. 20-7-2022: het presidium heeft het onderwerp geagendeerd in de BTA voor oktober.
 • 5/12/2022
 • G. Gringhuis
 • 96
 • Motie VVD Infrastructurele knelpunten
 • 4/30/2022
 • D. Kuipers
 • 7
 • Motie CU Teruggeven raadsvoorstel aan college Gemeentelijke Werkgroep toegankelijkheid - Pilot Andijk
 • 21/01/20 onvoldoende capaciteit voor herstart, naar Q3 2020 12/03/20 we beraden ons op andere mogelijkheden voor onderzoek. In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is toegankelijkheid opgenomen. 24/09/20 onvoldoende capaciteit voor herstart 18-8-2021 DOC-21-407792: Gezien de financiële situatie van de gemeente, kiest het college er voor om vooralsnog geen LIA op te stellen. Naar Q4 2021
 • 12/31/2020
 • A. van Langen
 • 5
 • Motie v.o.d. GemeenteBelangen Voorlichting en sanering asbesthoudende daken
 • De ODNHN wordt om advies gevraagd. 4/10/2019: Een informatienota wordt aan de raad aangeboden in Q1 2020. 03/04/2020: Er is een informatienota naar de raad gestuurd. In deze informatienota wordt de optie van het organiseren van een themabijeenkomst genoemd. In verband met het wegvallen van de aanleiding van deze motie (zoals beschreven in de informatienota) svp afvoeren. 27/08/2020: De themabijeenkomst wordt in verband met Corona verplaatst naar 2021. 18/01/2021: de themabijeenkomst staat gepland op 11 maart 2021
 • 3/31/2021
 • A. van Langen
 • 10
 • Aangenomen motie v.o.d. D66 Afvoeren van het punt van de agenda
 • 15-04-2021: Initiatiefnemer heeft verklaard geen overeenstemming te bereiken met de (vertegenwoordigers van de) omliggende bedrijven waardoor er geen draagvlak is voor het initiatief. Ook is verzuimd om met een onafhankelijk (planschadeanalyse)onderzoek aan te tonen dat het initiatief niet leidt tot een belemmering in de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven en dat er sprake is van een aanvaardbare woon- en leefsituatie. Nu dit niet door initiatiefnemer is aangetoond, wordt niet voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Per brief is initiatiefnemer geïnformeerd dat geen medewerking wordt verleend aan het initiatief "(...) 30/04/2020 Een afstemmingsoverleg tussen de initiatiefnemer en de bedrijvenvereniging en de dorpsraad heeft volgens de initiatiefnemer nog niet geleid tot draagvlak. Initiatiefnemer heeft aangegeven met een schriftelijke reactie te komen. Tot op heden is deze reactie nog niet ontvangen. 04-06-2020 initiatiefnemer heeft telefonisch verklaard op korte termijn met een schriftelijke reactie te komen. 7/8/2020: initiatiefnemer heeft de samenwerking opgezocht met Action. Nadere uitwerking/voorzetting draagvlakonderzoek door initiatiefnemer vindt plaats. 10/09/2020: De initiatiefnemer werkt hard aan het verkrijgen van draagvlak. Wij hebben de initiatiefnemer voorgesteld om een planschaderisico-analyse te laten uitvoeren voor wat betreft de beperking in bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven. Tevens is gevraagd aan te tonen dat er draagvlak voor het plan is. Tot nu toe is dit namelijk niet aangetoond. Wij hebben gevraagd de analyse en de onderbouwing vóór 30 november as. bij ons aan te leveren. Wij kunnen dan de raad in Q1 2021 informeren over de voortgang van dit verzoek."
 • 6/30/2020
 • H. Nederpelt
 • 92
 • Motie v.o.d. GemeenteBelangen en CDA Woningbouwvorderingen in een tijdlijn
 • 3/31/2022
 • A. van Langen
 • 39
 • Motie PWF ea Einde aan de stank van HVC versie nieuw
 • 19-11: informatienota DOC-20-314629 op 24-11 in college. Op 30 november 2020 regionale raadsbijeenkomst.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers