link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 7 maart 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P. W. Mosch
Bundel:
pdf Agendabundel (17.4MB)

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen besluitenlijst commissie ruimte d.d.
5 19:36
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
6 19:38
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
7 19:45
Rvs Bouwen sleufsilo's en drijfmestsilo Driehuizen 6 Wervershoof (DOC-19-121357) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan de raad aangeven dat het college een omgevingsvergunning mag verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval wil de aanvrager sleufsilo’s en een drijfmestsilo bouwen. Het college stelt de raad voor om de VVGB af te geven.
7.a 20:30
PAUZE
8 20:45
Dialoog GR; RUD (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
De RUD is een samenwerkingsverband van alle 18 gemeenten in NHN en de provincie NH. Alle deelnemers hebben een bestuurder afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van de RUD. De raad heeft besloten om van tijd tot tijd een dialoog te hebben met de AB-vertegenwoordigers van alle gemeenschappelijke regelingen; in deze dialoog van het AB-lid de raad informeren over de voor de raad relevante aandachtspunten. Vanavond vindt deze dialoog plaats met het AB-lid van de RUD.
9 21:15
Rvs Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Nieuwe Dijk 1 in Andijk (DOC-18-113119) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager arbeidsmigrantenhuisvesting realiseren in verblijfsunits. In de units komen maximaal 16 buitenlandse werknemers. In de al aanwezige plattelandswoning komen 8 buitenlandse werknemers. De units worden gebouwd op de huidige tennisbaan naast de plattelandswoning. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het plan. Vervolgens zal het college de "uitgebreide procedure" opstarten om de omgevingsvergunning te verlenen.
10 21:45
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied - 1e partiële herziening 2018' (DOC-19-124652) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Via een bestemmingplan bepaalt de gemeenteraad wat je waar mag bouwen en hoe je een bepaald gebied of gebouw mag gebruiken. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied is er een stukje van het bestemmingsplan Opperdoes - Recreatiepark Klein Giethoorn gewijzigd. Het college stelt voor de bestemming weer in overeenstemming te brengen met het oorspronkelijke besluit "bestemmingsplan Opperdoes - Recreatiepark Klein Giethoorn" zoals vastgesteld op 30 april 2015.
11 22:00
Presentatie Samenhang ontwikkelingen IJsselmeergebied (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Met een presentatie geeft het college de raad informatie over een bepaald onderwerp. In dit geval gaat het over de Samenhang in de ontwikkelingen in het IJselmeergebied.
12 22:30
Bespreeknotitie - Principeverzoeken zonneweiden (DOC-19-126634) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Met een bespreeknotitie peilt het college de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. Het college kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval vraagt het college aan de commissieleden om zich uit te spreken over de vraag welke principeverzoeken voor zonneweiden wel of niet gehonoreerd kunnen worden.
13 23:00
Sluiting