link naar deze pagina

Raadscommissie - 5 februari 2024

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 21:50
Voorzitter: L. Plekker
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 29 januari voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2023
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 20:35
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
5 20:45
BESTUUR & MIDDELEN
5.1 20:45
Zienswijze Kadernota 2025 en raadsconsultatie Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027, Ontwerpbeleidsplan 2024-2027 en Dekkingsplan 2024-2027 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De raad wordt voorgesteld de Kadernota 2025 van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor kennisgeving aan te nemen en een positieve zienswijze af te geven. Voorts wordt de raad voorgesteld het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027, Ontwerpbeleidsplan 2024-2027 en het Dekkingsplan 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen..
5.2 21:30
Machtigingsbesluit informatieverstrekking onder geheimhouding gemeente Medemblik
​Door een wijziging in de Gemeentewet zijn de regels voor geheimhouding op informatie gewijzigd. Er is onder andere geregeld dat de gemeenteraad bepaalt wie kennis mag nemen van geheime informatie, vanaf het moment dat een bestuursorgaan deze geheime informatie naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze regeling kan tot onbedoeld effect hebben dat het college en/of de burgemeester niet adequaat kan reageren op situaties betreffende de dagelijkse gang van zaken, waardoor de gemeente kansen mist of externe partijen worden benadeeld. Met deze machtiging kan het college en/of de burgemeester de informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken die onder geheimhouding is verstrekt aan de gemeenteraad alsnog, onder geheimhouding, direct aan anderen verstrekken.
6 21:50
Sluiting