link naar deze pagina

Raadscommissie - 28 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:50
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 25 januari 9.00 uur worden ingediend.
Tot en met 19 januari 2021 kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

0
Rondetafelgesprek
1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 7 januari 2021 en bijlage notulen raadscommissie 7 december 2020
5 19:35
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode maart 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
RUIMTE
8.1 19:50
Ruimtelijke (klimaat)adaptatie; vaststellen ambitie en strategie (pfh. H. Nederpelt)
Het Rijk heeft in 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitgebracht met als hoofddoelen dat Nederland in 2050 helemaal klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht ten aanzien van de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen. Als tussendoel moet klimaatadaptief handelen in beleid en uitvoering worden verankerd.

De Westfriese gemeenten zien klimaatadaptatie als een gezamenlijke opgave. Het onderwerp is ook opgenomen in het Pact 7.1. De Westfriese colleges hebben unaniem een voorkeur uitgesproken voor ambitie B met bijbehorende strategie. Het uitgangspunt voor deze ambitie komt voort uit solidariteit in regio Westfriesland. Het is nu aan de raad om een besluit te nemen over ambitie en bijbehorende strategie.

De raad wordt voorgesteld klimaatambitie B met de bijbehorende adaptatiestrategie vast te stellen.
9 20:40
SAMENLEVING
9.1 20:40
Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
Vanaf 2017 worden gemeenten in heel Nederland – ook Medemblik - geconfronteerd met tekorten in het sociaal domein. Er is gestart met een traject om meer grip en sturing in het sociaal domein te krijgen. Ondanks deze aanpak was het tekort in 2019 aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd met een informatienota waarin de toezegging is gedaan analyses te actualiseren en te verdiepen en te kijken naar aanpassingen in de aanpak.

De eindrapportage is opgeleverd en wordt nu met de raad gedeeld. Met de rapportage geeft het college (ook) gehoor aan de motie ‘Tekorten terugdringen in het sociaal domein en meer in control komen’

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de bevindingen, akkoord te gaan met de inrichting van de vervolgfase en daarvoor ook budget beschikbaar te stellen.
pdf 00 DOC-20-332566 - Raadsvoorstel Financieel in Balans sociaal domein 2020 (80KB)
pdf 01 DOC-21-340056 - Bijlage 1: Rapportage Financieel in Balans 2020 (2.6MB)
pdf 02 Beantwoording Commissievragen GroenLinks raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (89KB)
pdf 03 Beantwoording Commissievragen PWF raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (92KB)
pdf 04 Beantwoording Commissievragen PW2010 raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (90KB)
pdf 05 Beantwoording Commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (87KB)
pdf 06 Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (94KB)
pdf 06a Wmo+toezicht+2019.pdf (449KB)
pdf 07 Beantwoording Commissievragen CDA raadscie. 28-01 Agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal Domein.docx (85KB)
pdf 08 Beantwoording Commissievragen PvdA raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (87KB)
pdf 09 Commissievragen Vervolgvragen CDA raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (84KB)
pdf 10 Commissievragen Vervolgvragen VVD raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (85KB)
pdf 11 Commissievragen Vervolgvragen PWF raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (84KB)
pdf 12 Commissievragen Vervolgvragen GemeenteBelangen raadscie. 28-1 agendapunt 9.1 Financieel in Balans Sociaal domein 2020.docx (83KB)
10
BESTUUR & MIDDELEN
10.1 21:10
Bespreeknotitie VVD Herfstnota
11 21:50
Sluiting