link naar deze pagina

Raadscommissie - 27 mei 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Stam
Toelichting:
Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 21 mei 9.00 uur worden ingediend.

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 29 april en 10 mei 2021
5 19:35
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.

Er zijn thans geen toezeggingen of moties waarvan het college voorstelt om deze af te voeren.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode mei 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).

De Bestuurlijke termijn agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
RAADSBREED
8.1 19:50
Begrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 gemeenschappelijke regelingen, begrotingswijziging 2021 OD NHN, aansluiten VR NHN bij st St. FLO Ambulancediensten (pfh. allen)
De besturen van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) hebben een (voorlopige) jaarrekening 2020 en (ontwerp)begroting 2022 toegestuurd. Zij stellen de raad/het college in de gelegenheid hierover een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft het bestuur van de Omgevingsdienst een 1e begrotingswijziging 2021 voor zienswijze voorgelegd. Tot slot heeft de Veiligheidsregio een verzoek gedaan om te mogen aansluiten bij de Stichting FLO Ambulancediensten.

De raad wordt voorgesteld:
1\. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2022 van zes gemeenschappelijke regelingen \(Afvalbeheer Westfriesland\, SSC DeSom\, GGD Hollands Noorden\, Omgevingsdienst Noord\-Holand Noord en WerkSaam Westfriesland\)\, zoals in de zes adviezen zijn weergegeven;
2\. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Westfriesland en Westfries Archief;
3\. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2020 van vier gemeenschappelijke regelingen \(CAW\, SSC DeSom\, Omgevingsdienst NHN en Veiligheidsregio NHN\)\, zoals in de vier adviezen zijn weergegeven:
4\. Kennis te nemen van het uitbrengen van een positieve zienswijze op de jaarrekening 2020 van vijf gemeenschappelijke regelingen \(GGD Hollands Noorden\, Ondersteuning bestuurlijke samenwerking\, RSW\, WerkSaam Westfriesland en WFA\);
5\. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst NHN;
6\. De gevraagde verklaring van geen bezwaar af te geven voor aansluiting van de Veiligheidsregio NHN bij de Stichting FLO Ambulancediensten\.
pdf 00 DOC-21-383849 - Raadsvoorstel (72KB)
pdf 01 DOC-21-383271 - 1a. CAW/Afvalbeheer - aanbiedingsbrieef (61KB)
pdf 02 DOC-21-383274 - 1b. CAW/Afvalbeheer - begroting 2022 (621KB)
pdf 03 DOC-21-383276 - 1c. CAW/Afvlbeheer - jaarverslag 2020 (1.9MB)
pdf 04 DOC-21-389231 - 1d. CAW/Afvalbeheer - advies begroting 2022 (32KB)
pdf 05 DOC-21-389233 - 1e. CAW/Afvalbeheer - advies jaarrekening 2020 (31KB)
pdf 06 DOC-21-381195 - 2a. DeSom - aanbiedingsbrief jaarstukken (92KB)
pdf 07 DOC-21-381197 - 2b. DeSom - begroting 2022 (1.5MB)
pdf 08 DOC-21-381199 - 2c. DeSom - jaarstukken 2020 (1.8MB)
pdf 09 DOC-21-381200 - 2d. DeSom - bestemming jaarresultaat 2020 (212KB)
pdf 10 DOC-21-381201 - 2e. DeSom - controleverklaring jaarrekening 2020 (87KB)
pdf 11 DOC-21-388489 - 2f. DeSom - advies begroting 2022 (37KB)
pdf 12 DOC-21-388504 - 2g. DeSom - advies jaarrekening 2020 (30KB)
pdf 13 DOC-21-380803 - 3a. GGD - aanbiedingsbrief begroting 2022 (102KB)
pdf 14 DOC-21-380805 - 3b. GGD - programmabegroting 2022 (6.7MB)
pdf 15 DOC-21-380806 - 3c. GGD - programmabegroting 2022 in één oogopslag (348KB)
pdf 16 DOC-21-380813 - 3d. GGD - toetsingskaders begroting 2022 (122KB)
pdf 17 DOC-21-380808 - 3e. GGD - aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 (183KB)
pdf 18 DOC-21-380815 - 3f. GGD - programmaverantwoording 2020 incl. controleverklaring (8MB)
pdf 19 DOC-21-380818 - 3g. GGD - programmaverantwoording 2020 in één oogopslag (103KB)
pdf 20 DOC-21-380819 - 3h. GGD - populair jaarverslag 2020 (698KB)
pdf 21 DOC-21-380820 - 3i. GGD - accountantsverslag 2020 (316KB)
pdf 22 DOC-21-380822 - 3j. GGD - toetsingskaders jaarrekening 2020 (184KB)
pdf 23 DOC-21-389789 - 3k. GGD - advies begroting 2022 (36KB)
pdf 24 DOC-21-377693 - 4a. OBS - aanbiedingsbrief jaarrekening 2020 (1.6MB)
pdf 25 DOC-21-377694 - 4b. OBS - jaarrekening 2020 (31KB)
pdf 26 DOC-21-381204 - 5a. OD NHN - aanbiedingsbrief (81KB)
pdf 27 DOC-21-381872 - 5b. OD NHN - begroting 2022 (497KB)
pdf 28 DOC-21-381873 - 5c. OD NHN - AB-besluit begroting 2022 (98KB)
pdf 29 DOC-21-381892 - 5d. OD NHN - jaarrekening 202 (1.8MB)
pdf 30 DOC-21-381895 - 5e. OD NHN - AB-besluit jaarrekening 2020 (243KB)
pdf 31 DOC-21-381897 - 5f. OD NHN - AB-besluit resultaatbestemming 2020 (172KB)
pdf 32 DOC-21-381903 - 5g. OD NHN - controleverklaring jaarrekening 2020 (732KB)
pdf 33 DOC-21-381911 - 5h. OD NHN - accountantsverslag 2020 (1.9MB)
pdf 34 DOC-21-381913 - 5i. OD NHN - 1e begrotingswijziging 2021 (159KB)
pdf 35 DOC-21-389581 - 5j. OD NHN - advies begroting 2022 (35KB)
pdf 36 DOC-21-389582 - 5k. OD NHN - advies jaarrekening 2020 (32KB)
pdf 37 DOC-21-390542 - 5l. OD NHN - advies 1e begrotingswijziging 2021 (27KB)
pdf 38 DOC-21-381917 - 6a. RSW - aanbiedingsbrief (614KB)
pdf 39 DOC-21-381921 - 6b. RSW - begroting 2022 (1.9MB)
pdf 40 DOC-21-381923 - 6c. RSW - begroting 2022 in één oogopslag (1.5MB)
pdf 41 DOC-21-381926 - 6d. RSW - jaarstukken 2020 (5.2MB)
pdf 42 DOC-21-381925 - 6e. RSW - jaarstukken 2020 in één oogopslag (218KB)
pdf 43 DOC-21-381951 - 7a. VR NHN - aanbiedingsbrief (170KB)
pdf 44 DOC-21-381958 - 7b. VR NHN - begroting 2022 (1.5MB)
pdf 45 DOC-21-381959 - 7c. VR NHN - jaarstukken 2020 (4.1MB)
pdf 46 DOC-21-381961 - 7d. VR NHN - toetsingskaders jaarstukken 2020 en begroting 2022 def. (246KB)
pdf 47 DOC-21-389558 - 7e. VR NHN - accountantsverslag 2020 (583KB)
pdf 48 DOC-21-381964 - 7f. VR NHN - voorgenomen besluit deelname stichting FLO (143KB)
pdf 49 DOC-21-388892 - 7g. Veiligheidsregio - advies begroting 2022 (32KB)
pdf 50 DOC-21-388893 - 7h. VR NHN - advies jaarrekening 2020 (30KB)
pdf 51 DOC-21-388898 - 7i. VR NHN - advies deelname FLO ambulancediensten (29KB)
pdf 52 DOC-21-382200 - 8a. WerkSaam - aanbiedingsbrief begroting 2022 (82KB)
pdf 53 DOC-21-382203 - 8b. WerkSaam - aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 (89KB)
pdf 54 DOC-21-382206 - 8c. WerkSaam - begroting 2022 (2.6MB)
pdf 55 DOC-21-382208 - 8d. WerkSaam - jaarrekening 2020 (4.3MB)
pdf 56 DOC-21-382209 - 8e. WerkSaam - controleverklaring jaarrekening 2020 (732KB)
pdf 57 DOC-21-382211 - 8f. WerkSaam - sociaal jaarverslag 2020 (2.3MB)
pdf 58 DOC-21-389128 - 8g. WerkSaam - advies begroting 2022 (39KB)
pdf 59 DOC-21-382214 - 9a. WFA - aanbiedingsbrief (102KB)
pdf 60 DOC-21-382216 - 9b. WFA - begroting 2022 (440KB)
pdf 61 DOC-21-382220 - 9c. WFA - jaarrekening 2020 (574KB)
pdf 62 DOC-21-384686 - overzicht adviezen en route volgens indeling risicoprofielen (63KB)
pdf 63 Beantwoording Commissievragen D66 raadscie. 27-5 agendapunt 8.1 mbt GR-en, onderdeel OD.docx (90KB)
pdf 64 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 27-5 agendapunt 8.1 CAW.docx (90KB)
pdf 65 Beantwoording Commissievragen GroenLinks raadscie. 27-5 agendapunt 8.1. DeSom (103KB)
pdf 66 Beantwoording Commissievragen PW2010 raadscie. 27-5 agendapunt 8.1.pdf (142KB)
pdf 67 Beantwoording Commissievragen GL raadscie. 27-5 agendapunt 8.1 CAW.docx (92KB)
pdf 68 Commissievragen CDA raadscie. 27-5 agendapunt 8.1 WerkSaam.docx (90KB)
pdf 69 Commissievragen CU raadscie. 27-5 agendapunt 8.1 GGD HN.docx (90KB)
9 20:50
SAMENLEVING
9.1 20:50
Regionaal kaderplan schuldhulpverlening 2021 - 2024 (pfh. D. Kuipers)
Vanaf 1 juli 2012 geldt de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (hierna: Wgs). De Wgs verplicht gemeenten om minimaal eens per vier jaar een beleidsplan vast te stellen, met de kaders van het beleid. Sinds 2012 maken de Westfriese gemeenten hiervoor een regionaal kaderplan. Op 19 november 2020 heeft het college ingestemd met de evaluatie van het kaderplan 2017-2020. Hierover is ook de raad geïnformeerd middels een informatienota. De aanbevelingen van deze evaluatie zijn verwerkt in het voorliggend kaderplan. De ontwikkeling van het nieuwe kaderplan staat in het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland, waar de gemeenteraad op 8 oktober 2020 mee heeft ingestemd. Zes Westfriese gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Medemblik en Opmeer) hebben een nieuw kaderplan opgesteld.

De raad wordt voorgesteld het Regionaal kaderplan schuldhulpverlening 2021 – 2024 vast te stellen.
9.2 21:30
Beleidsnotitie Westfriese aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 (pfh. D. Kuipers)
Gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2020 een grotere regierol gekregen bij de aanpak van laaggeletterdheid binnen de beleidsterreinen Sociaal Domein en Onderwijs. Het doel is dat er eind 2024 in alle gemeenten, onder regie van de centrumgemeente, een effectieve aanpak laaggeletterdheid is voor een bredere doelgroep. Via dit voorstel wordt aan u het beleidskader ''Westfriese aanpak Laaggeletterdheid, 2021-2024'' ter besluitvorming voorgelegd.

De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met het beleidskader ''Westfriese Aanpak Laaggeletterdheid\, 2021\-2024'';
2\. Het jaar 2022 als financieel overgangsjaar vast te stellen;
3\. Het college de opdracht te geven\, om in regionaal verband\, vanaf het jaar 2023 een sluitende meerjarige begroting op te stellen aan de hand van een uitwerking van een aantal beheersmaatregelen en deze in Q2 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad\. Hierbij is het uitgangspunt dat het regionale beleidskader vanaf 2023 binnen de ontvangen Rijksmiddelen uitgevoerd dient te worden;
4\. Indien van toepassing begrotingswijziging opnemen\.
10 21:50
BESTUUR EN MIDDELEN
10.1 21:50
Rvs verordening Werkgeverscommissie
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingevoerd, waardoor de verordening van de werkgeverscommissie aanpassing behoeft. De wijzigingen zijn vooral technisch van aard en hebben enkel betrekking op de terminologie vanwege de systeemaanpassing: van publiekrecht naar privaatrecht.

De raad wordt voorgesteld de Verordening werkgeverscommissie 2021 gemeente Medemblik vast te stellen.
10.2 21:55
Rvs Instructie griffier gemeente Medemblik
De VNG heeft in 2019 een nieuw Model Instructie voor de griffier aangeboden. Daarin zijn o.a. aanpassingen aangebracht die gebaseerd zijn op het proefschrift Raad zonder raadgevers? Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur. Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Daardoor vallen ambtenaren niet langer onder de Ambtenarenwet maar onder het Burgerlijk Wetboek (BW) zoals ook werknemers in het bedrijfsleven. In verband met deze ontwikkelingen wordt de raad voorgesteld om de instructie voor de griffier aan te passen. Het gaat om technische aanpassingen.

De raad wordt voorgesteld de Instructie voor de griffier van de gemeente Medemblik 2021 vast te stellen.
11 22:00
Sluiting