link naar deze pagina

Gemeenteraad - 30 november 2023

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M. Pijl
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.
Algemene documenten:

A 19:30
ALGEMEEN
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 26 oktober en 9 november 2023
A.6 19:35
Benoeming commissielid Hart voor Medemblik
A.7 19:40
Benoeming commissielid GemeenteBelangen
B 19:45
HAMERSTUKKEN
B.1 19:45
Vaststelling bestemmingsplan 'Veegplan gemeente Medemblik' (pfh. J. Broeders)
Bij het veegplan worden meerdere herzieningen van de bestemmingsplannen in gemeente Medemblik tegelijkertijd behandeld. Op deze manier kan de gemeente alle benodigde herzieningen efficiënt doorvoeren. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen van 14 juli 2023 tot 26 augustus 2023. Alle reacties zijn opgenomen in de reactienota. Met inachtneming van de reactienota kan het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld worden door de raad. De wijzigingen, op basis van de reactienota, worden na vaststelling van de raad verwerkt in het bestemmingsplan. 

De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de reactienota het bestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen alsmede om geen exploitatieplan vast te stellen.
B.2 19:47
Vaststellen BP Middenweg 62 (pfh. J. Broeders)
De eigenaar van het pand Middenweg 62 te Andijk heeft een ontwerp bestemmingsplan aan de gemeente voorgelegd. Voorgesteld wordt een functiewijziging toe te passen. De eigenaar is voornemens in de plaats van het bestaande gebouw 19 woningen (appartementen) te realiseren inclusief bergingen, garages en parkeerplaatsen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en de reacties zijn opgenomen in de reactienota op de zienswijzen en verwerkt in het bestemmingsplan. 

De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de reactienota het bestemmingsplan Middenweg 62 te Andijk vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen alsmede om geen exploitatieplan vast te stellen.
B.3 19:49
Vaststelling bestemmingsplan 'Cornelis Kuinweg 29 én Gedeputeerde Laanweg 20' (pfh. J. Broeders)
De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het mogelijk maken van de uitbreiding van het agrarische bedrijf aan de Cornelis Kuinweg 20 in Andijk door het vergroten van het bouwvlak. Op 27 oktober 2022 heeft de raad ingestemd met het principeverzoek voor de uitbreiding van het agrarische bouwvlak en de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ van het perceel aan de Gedeputeerde Laanweg 20 in Andijk. Ook stemde de raad toen in om hiervoor een bestemmingsplan op te laten stellen, in procedure te brengen en ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Het bestemmingsplan is nu gereed om ter vaststelling aan de raad voorgelegd te worden. 

De raad wordt voorgesteld om met inachtneming van de reactienota het bestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 29 én Gedeputeerde Laanweg 20’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen alsmede om geen exploitatieplan vast te stellen.
B.4 19:51
Vaststellen meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023-2042 (pfh. J. Broeders)
In het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023-2042 wordt inzicht gegeven in het planmatig onderhoud van de gebouwen en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Het meerjarenonderhoudsplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.
B.5 19:53
Zienswijze gevolgen CAO GGD HN 2023 (pfh. Y. Nijsingh)
De nieuwe CAO  gemeenten voorziet landelijk in een stijging aan personeelskosten. GGD HN valt ook onder deze nieuwe CAO. Het algemeen bestuur van de GGD HN heeft op 27 september 2023 ingestemd om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. De raad wordt voorgesteld om de zienswijze uit te brengen dat hij het voorstel om de deelnemersbijdrage eenmalig te verhogen, ondersteunt.
B.6 19:54
Instellen gemeenschappelijke regeling ‘Rekenkamer gemeenteraad Medemblik-Opmeer’
Alle gemeenten moeten uiterlijk op 1 januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer hebben. Met dit voorstel wordt beoogd dit te realiseren voor de gemeenschappelijke rekenkamer van de gemeenteraden van Medemblik en Opmeer.
B.7 19:56
Verantwoording fractieondersteuning Q2 tm Q4 2022
Elke fractie ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De financiële bijdrage wordt aan de fracties toegekend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken. Deze verantwoording betreft het tweede t/m vierde kwartaal van 2022.
B.8 19:58
Controleverordening en normenkader 2023 en 2024 (pfh. H. Nederpelt)
Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is het belangrijk dat de geldende regelgeving duidelijk vastligt. Dit betreft het normenkader. Het college stuurt het geactualiseerde normenkader jaarlijks, voorafgaand aan de start van de jaarrekeningcontrole, naar de raad. Dit normenkader maakt onderdeel uit van de controleverordening.
C 20:00
BESPREEKSTUKKEN
C.1 20:00
Principeverzoeken middelgrote locaties huisvesting buitenlandse werknemers (pfh. J. Broeders)
Er bestaat een groot tekort aan goede huisvesting voor buitenlandse werknemers in de gemeente Medemblik.  Uit recent onderzoek dat is uitgevoerd door adviesbureau Sweco (Locatieonderzoek naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers) bleek dat er voor Westfriesland de komende jaren zeker 3.000 extra huisvestingsplekken gerealiseerd dienen te worden.  Het staat initiatiefnemers vrij om huisvesting op locaties buiten de voorkeurszoekgebieden tot ontwikkeling te brengen, uiteraard voor zover dit past binnen de ruimtelijke en planologische kaders van de gemeente en provincie en met inachtneming van een zorgvuldig participatieproces. Er zijn de afgelopen tijd vier principeverzoeken ingediend voor het realiseren van middelgrote huisvestingslocaties voor buitenlandse werknemers.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met verdere uitwerking van de principeverzoeken ‘Appelschenkbos’, ‘Benningbroek’ en ‘Workinn’ en om het principeverzoek ‘Westfriesland’ af te wijzen.
pdf 00 DOC-23-736735 - Raadsvoorstel Principeverzoeken middelgrote locaties voor de huisvesting buitenlandse werknemers (160KB)
pdf 01 DOC-23-740985 - Principeverzoek 1: Appelschenkbos (4MB)
pdf 02 DOC-23-740988 - Principeverzoek 2: Westfriesland (2.4MB)
pdf 03 DOC-23-743672 - Principeverzoek 3: Benningbroek (56MB)
pdf 04 DOC-23-740998 - Principeverzoek 4: Workinn (7.5MB)
pdf 05 EXTERN Inspraaknotitie logiesbouw Benningbroek + bijlagen (3.7MB)
pdf 06 EXTERN Reactie bewoners Stationsbuurt Benningbroek, Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag en Dorpsraad Twist op principeverzoek Benningbroek (39KB)
pdf 07 EXTERN Reactie Dorpsraad Wognum reactie plan Appelschenkbos (84KB)
pdf 08 EXTERN Nadere reactie bewoners Stationsbuurt Benningbroek op principeverzoek Benningbroek (17KB)
pdf 09 EXTERN Reactie LTO Noord op principeverzoek Workinn (16KB)
pdf 10 Beantwoording commissievragen Morgen! raadscie. 16-11 agendapunt 8.4 Principeverzoeken middelgrote locaties huisvesting buitenlandse werknemers (82KB)
pdf 11 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 16-11 agendapunt 8.4 Principeverzoeken middelgrote locaties huisvesting buitenlandse werknemers (88KB)
pdf 12 Beantwoording commissievragen HvM raadscie. 16-11 agendapunt 8.4 Principeverzoeken middelgrote locaties huisvesting buitenlandse werknemers (183KB)
pdf 13 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 16-11 agendapunt 8.4 Principeverzoeken middelgrote locaties huisvesting buitenlandse werknemers (67KB)
pdf 14 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 16-11 agendapunt 8.4 Principeverzoeken middelgrote locaties huisvesting buitenlandse werknemers (66KB)
pdf 15 Beantwoording Commissievragen VVD uit raadscie. 16-11, agendapunt 8.4 Principeverzoeken middelgrote locaties huisvesting buitenlandse werknemers (79KB)
pdf 16 EXTERN Aandachtspunten van initiatiefnemers principeverzoek Benningbroek (geanonimiseerd) (1.7MB)
pdf 17 EXTERN Reactie op en Nadere Aandachtspunten over Stationsbuurt Benningbroek (174KB)
pdf A C.1 Amendement CDA De noodzaak tot integrale toetsing locaties huisvesting buitenlandse werknemers (83KB)
pdf B C.1 Amendement VVD ea Een nieuwe gezamenlijke en integrale start (65KB)
pdf C C.1 Motie GL Handhaving en gebruik nieuwe huisvesting arbeidsmigranten (1MB)
C.2 21:00
Herfstnota 2023 (pfh. H. Nederpelt)
In de financiële verordening ligt vast dat twee keer per jaar een tussentijdse rapportage moet worden opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen er worden geconstateerd in de programmabegroting. Deze Herfstnota 2023 is de tweede en tevens de laatste tussenrapportage van dit begrotingsjaar.
C.3 21:30
Belastingverordeningen en Verordening Kwijtschelding 2024 (pfh. H. Nederpelt)
De belastingverordeningen moeten in overeenstemming zijn met de in de paragraaf Lokale Heffingen bij de begroting 2024 vermelde uitgangspunten. Daarnaast zijn de verordeningen opnieuw getoetst en aangepast aan geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie. 

De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen en de verordening kwijtschelding vast te stellen.
D 21:45
ALGEMEEN
D.1 21:45
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 22:30
Sluiting