link naar deze pagina

Raadscommissie - 29 april 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: P. Ligthart
Bundel:
pdf Agendabundel (134.2MB)

0 19:00
Ronde tafel gesprek
De heer Tool van Ontwikkelcombinatie De Zeehoek heeft zich aangemeld om met de raadscommissie in gesprek te gaan over nieuwe plannen voor het zwembadterrein en de achtergelegen vervallen ijsbaan locatie.
1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissies 25 en 29 maart 2021
5 19:35
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode april 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
RUIMTE
8.1 19:50
Regionale Energiestrategie 1.0 NHN (pfh. H. Nederpelt)
Op 20 mei neemt de raad een besluit over de Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Noord. Hierin doet de energieregio het Rijk een bod hoeveel duurzame energie opgewekt wordt in NHN tot 2030. Onderdeel van de energieregio vormt de deelregio Westfriesland. Dit voorstel is in regionaal, zowel op Wesfries als op NHN-niveau, voorbereid.
8.2 20:50
Realiseren zonnepark Zwaagdijk 141 Zwaagdijk-Oost (pfh. H. Nederpelt)
Op 6 juni 2019 besloot de raad medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van vier verschillende principeverzoeken voor het realiseren van een zonnepark. Deze aanvraag omgevingsvergunning behoort tot één van deze principeverzoeken.

De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark op het perceel Zwaagdijk 141 in Zwaagdijk-Oost.
8.3 21:30
Het aanleggen van een zonnepark achter Zwaagdijk 396 in Zwaagdijk-West (pfh. H. Nederpelt)
Op 6 juni 2019 besloot de raad medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van vier verschillende principeverzoeken voor het realiseren van een zonnepark. Deze aanvraag omgevingsvergunning behoort tot één van deze principeverzoeken.
De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark aan de Zwaagdijk 396 in Zwaagdijk-West.
8.4 21:50
Risicoscan grondexploitaties bij jaarrekening 2020 (pfh. A. van Langen)
Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een risicoscan van het grondbedrijf verzorgd. De rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties (grexen) met een toelichting daarop, een overzicht van de risico’s en een verkeerslichtrapportage waarin de financiële status van de grexen in één oogopslag te zien zijn.

De raad wordt voorgesteld de risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2020 vast te stellen.
9 22:00
BESTUUR & MIDDELEN
9.1 22:00
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2021
De Verordening Rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2012 was aan actualisatie toe. De raad wordt voorgesteld de nieuwe “Verordening rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2021” vast te stellen.
9.2 22:20
Fractievergoedingen
Elke fractie ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De financiële bijdrage wordt aan de fracties toegekend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken. Deze verantwoording betreft het jaar 2020.

De raad wordt voorgesteld om de Verantwoording fractieondersteuning gemeente Medemblik 2020 vast te stellen.
10 22:30
Sluiting