link naar deze pagina

Raadscommissie - 8 juni 2023

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: T. Berlijn
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 5 juni voor 9.00 uur worden ingediend.

1 19:00
Opening
2 19:00
Vaststelling agenda
3 19:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:05
Vaststellen notulen 15 mei 2023
5 19:05
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:10
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.
7 19:10
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:20
RAADSBREED
8.1 19:20
Begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 gemeenschappelijke regelingen en voorjaarsnota 2023 DeSom
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten alle besturen van gemeenschappelijke regelingen hun begroting voor het jaar daarop voor 15 april aanleveren. Deze worden voor een zienswijze voorgelegd. In regionaal verband is afgesproken dat we dit ook gebeurt voor de jaarrekeningen van het jaar ervoor. Daarnaast is van DeSom ook de voorjaarsnota 2023 ontvangen voor een zienswijze van de raad.

De raad wordt voorgesteld:
1\. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van de volgende gemeenschappelijke regelingen, zoals in de adviezen zijn opgenomen:
➢Afvalbeheer WF
➢GGD Hollands Noorden
➢Omgevingsdienst NHN
➢Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
➢Recreatieschap WF
➢Veiligheidsregio NHN
➢WerkSaam WF
➢Westfries Archief
2\. Een negatieve zienswijze af te geven, met opmerking, op de begroting 2024 van de volgende gemeenschappelijke regeling, zoals in het advies is opgenomen:
➢DeSom
3\. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2022 van de volgende gemeenschappelijke regelingen, zoals in de adviezen zijn opgenomen:
➢Afvalbeheer WF
➢Omgevingsdienst NHN
➢Veiligheidsregio NHN
➢DeSom
4\. Kennis te nemen dat het college een positieve zienswijze heeft gegeven op de jaarrekeningen 2022 van:
➢GGD Hollands Noorden
➢Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
➢Recreatieschap Westfriesland
➢WerkSaam Westfriesland
➢Westfries Archief
5\. Een negatieve zienswijze, met opmerking, af te geven op de voorjaarsnota 2023 van DeSom.
pdf DOC-23-678693 - raadsvoorstel.docx (154KB)
pdf DOC-23-684625 - 1a. Afvalbeheer WF - begroting 2024 (995KB)
pdf DOC-23-684626 - 1b. Afvalbeheer WF - jaarstukken 2022 (1.1MB)
pdf DOC-23-685454 - 1c. Afvalbeheer WF - advies zienswijze begroting 2024 (39KB)
pdf DOC-23-685455 - 1d. Afvalbeheer - zienswijze jaarrekening 2022 (32KB)
pdf DOC-23-684676 - 2a. DeSom - brief aanleveren begroting 2024 (93KB)
pdf DOC-23-684675 - 2b. DeSom - aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 (200KB)
pdf DOC-23-684629 - 2c. DeSom - jaarstukken 2022 (993KB)
pdf DOC-23-684674 - 2d. DeSom - voorstel bestemming jaarresultaat 2022 (105KB)
pdf DOC-23-684630 - 2e. DeSom - toelichting bij jaarstukken 2022 en resultaatbestemming 2022 (411KB)
pdf DOC-23-684627 - 2f. DeSom - controleverklaring jaarrekening 2022 (296KB)
pdf DOC-23-684672 - 2g. DeSom - voorjaarsrapportage 2023 (379KB)
pdf DOC-23-685456 – 2h. DeSom – advies zienswijze jaarrekening 2022.docx (38KB)
pdf DOC-23-685457 - 2i. DeSom - advies voorjaarsrapportage 2023 (32KB)
pdf DOC-23-689821 - 2j. DeSom - aanbiedingsbrief begroting 2024 van 8 mei (72KB)
pdf DOC-23-689834 - 2k. DeSom - begroting 2024 (648KB)
pdf DOC-23-689835 - 2l. DeSom - bijlage bij begroting 2024 (218KB)
pdf DOC-23-689797 - 2m. DeSom - advies zienswijze begroting 2024 (38KB)
pdf DOC-23-684680 - 3a. GGD - aanbiedingsbrief begroting 2024 (102KB)
pdf DOC-23-684681 - 3b. GGD - begroting 2024 (1.4MB)
pdf DOC-23-684682 - 3c. GGD - toetsingskaders begroting 2024 (148KB)
pdf DOC-23-684689 - 3d. GGD - onderbouwing informatiebeveiliging en privacy (159KB)
pdf DOC-23-684690 - 3e. GGD - advies klankbordgroep (62KB)
pdf DOC-23-687466 - 3f. GGD HN - aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 (140KB)
pdf DOC-23-687503 - 3g. GGD - jaarstukken 2022 (2MB)
pdf DOC-23-687505 - 3h. GGD - accountantsverslag 2022 (696KB)
pdf DOC-23-687508 - 3i. GGD - toetsingskaders jaarrekening 2022 (118KB)
pdf DOC-23-684692 - 3j. GGD - brief over later aanleveren jaarstukken 2022 (62KB)
pdf DOC-23-684693 - 3k. GGD - overzicht stand van zaken eerdere zienswijzen (46KB)
pdf DOC-23-685458 – 3l. GGD – advies zienswijze begroting 2024.docx (37KB)
pdf DOC-23-687520 - 3m. GGD - advies zienswijze jaarrekening 2022 (37KB)
pdf DOC-23-684780 - 4a. OBS - begroting 2024 (427KB)
pdf DOC-23-684781 - 4b. OBS - begroting 2024 - bijdrage per gemeente (409KB)
pdf DOC-23-684779 - 4c. OBS - jaarrekening 2022 (433KB)
pdf DOC-23-685859 - 4d. OBS - inhoudelijk jaarverslag 2022 (294KB)
pdf DOC-23-685861 - 4e. OBS - memo financiën (238KB)
pdf DOC-23-685862 - 4f. OBS - advies zienswijze begroting 2024 (31KB)
pdf DOC-23-685864 - 4g. OBS - advies zienswijze jaarrekening 2022 (31KB)
pdf DOC-23-687448 - 4h. OBS - advies raad zienswijze begroting 2024 (29KB)
pdf DOC-23-684782 - 5a. OD NHN - aanbiedingsbrief (109KB)
pdf DOC-23-684783 - 5b. OD NHN - begroting 2024 (1.8MB)
pdf DOC-23-684784 - 5c. OD NHN - concept AB-besluit begroting 2024 (83KB)
pdf DOC-23-684785 - 5d. OD NHN - jaarrekening 2022 (2.4MB)
pdf DOC-23-684786 - 5e. OD NHN - concept AB-besluit jaarrekening 2022 (97KB)
pdf DOC-23-684787 - 5f. OD NHN - concept AB-besluit resultaatbestemming 2022 (134KB)
pdf DOC-23-684788 - 5g. OD NHN - accountantsverslag 2022 (563KB)
pdf DOC-23-684789 - 5h. OD NHN - dashboard jaarrekening 2022 (69KB)
pdf DOC-23-687747 - 5i. OD NHN - advies zienswijze begroting 2024 (45KB)
pdf DOC-23-687750 - 5j. OD NHN - advies zienswijze jaarrekening 2022 (43KB)
pdf DOC-23-684790 - 6a. RSW - aanbiedingsbrief (151KB)
pdf DOC-23-684793 - 6b. RSW - begroting 2024 (1.9MB)
pdf DOC-23-684794 - 6c. RSW - begroting 2024 in één oogopslag (1002KB)
pdf DOC-23-684795 - 6d. RSW - jaarstukken 2022 (1.4MB)
pdf DOC-23-684796 - 6e. RSW - jaarstukken 2022 in één oogopslag (282KB)
pdf DOC-23-684797 - 6f. RSW - zienswijzen kadernota 2024 (126KB)
pdf DOC-23-687754 - 6g. RSW - advies zienswijze begroting 2024 (310KB)
pdf DOC-23-687756 - 6h. RSW - advies zienswijze jaarrekening 2022 (91KB)
pdf DOC-23-688285 - 6i. RSW- advies voor raad zienswijze begroting 2024 (27KB)
pdf DOC-23-684798 - 7a. VR NHN - aanbiedingsbrief (200KB)
pdf DOC-23-684799 - 7b. VR NHN - begroting 2024-2027 (1.5MB)
pdf DOC-23-684800 - 7c. VR NHN - jaarstukken 2022 (2.8MB)
pdf DOC-23-684801 - 7d. VR NHN - toetsingskaders jaarstukken 2022 en begroting 2024 (218KB)
pdf DOC-23-684802 - 7e. VR NHN - accountantsverslag 2022 (740KB)
pdf DOC-23-687757 - 7f. VR NHN - advies zienswijze begroting 2024 (36KB)
pdf DOC-23-687759 - 7g. VR NHN - advies zienswijze jaarrekening 2022 (36KB)
pdf DOC-23-684803 - 8a. WerkSaam - aanbiedingsbrief begroting 2024 (61KB)
pdf DOC-23-684804 - 8b. WerkSaam - aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 (63KB)
pdf DOC-23-684805 - 8c. WerkSaam - begroting 2024 (2.1MB)
pdf DOC-23-684806 - 8d. WerkSaam - jaarstukken 2022 (3.2MB)
pdf DOC-23-684807 - 8e. WerkSaam - controleverklaring jaarrekening 2022 (297KB)
pdf DOC-23-684808 - 8f. WerkSaam - sociaal jaarverslag 2022 (3.9MB)
pdf DOC-23-687762 - 8g. WerkSaam - advies zienswijze begroting 2024 (40KB)
pdf DOC-23-687764 - 8h. WerkSaam - advies zienswijze jaarrekening 2022 (41KB)
pdf DOC-23-684809 - 9a. WFA - aanbiedingsbrief (123KB)
pdf DOC-23-684810 - 9b. WFA - begroting 2024 (356KB)
pdf DOC-23-684811 - 9c. WFA - jaarrekening 2022 (5MB)
pdf DOC-23-684812 - 9d. WFA - accountantsverslag 2022 (292KB)
pdf DOC-23-687765 - 9e. WFA - advies zienswijze begroting 2024 (40KB)
pdf DOC-23-687767 - 9f. WFA - advies zienswijze jaarrekening 2022 (33KB)
pdf DOC-23-688288 - 9g. WFA - advies voor raad zienswijze begroting 2024 (33KB)
pdf DOC-23-684612 - overzicht adviezen en routing P&C documenten (63KB)
pdf Commissievragen VVD raadscie. 8-6 agendapunt 8.1 Begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 gemeenschappelijke regelingen en voorjaarsnota 2023 DeSom.docx (vragen over ABWF) (128KB)
pdf Commissievragen VVD raadscie. 8-6 agendapunt 8.1 Begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 gemeenschappelijke regelingen en voorjaarsnota 2023 DeSom (vragen over Omgevingsdienst NHN) (130KB)
pdf Commissievragen CDA raadscie. 8-6 agendapunt 8.1 begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 gemeenschappelijke regelingen en voorjaarsnota 2023 DeSom (130KB)
9 20:20
RUIMTE
9.1 20:20
Nota Vastgoedbeleid 2023 (pfh. J. Broeders)
De vastgoedportefeuille van de gemeente Medemblik is divers van samenstelling. Het is wenselijk om te kunnen beschikken over door de raad vastgestelde kaders en uitgangspunten ten aanzien van het gemeentelijke vastgoed. Die kaders zijn nodig om te kunnen sturen op omvang en samenstelling van de portefeuille en om keuzes ten aanzien van investeringen en onderhoud te onderbouwen. Ook regelgeving, zoals de wet Markt en Overheid en de Didam-jurisprudentie, maken het noodzakelijk om een aantal uitgangspunten voor de handelwijze rondom het gemeentelijke vastgoed te bepalen.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota Vastgoedbeleid 2023 en met de voorgestelde indeling kernvastgoed en niet-kernvastgoed.
9.2 20:50
Nota grondbeleid (pfh. J. Broeders)
In 2014 is het grondbeleid voor het laatst door de raad vastgesteld. Anno 2023 is er reden om het beleid te actualiseren.

De raad wordt voorgesteld de Nota grondbeleid vast te stellen.
9.3 21:20
Regionale Urgentieverordening Westfriesland 2023 (pfh. J. Broeders)
De huidige Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Medemblik 2019 vervalt op 1 juli 2023. Dit is aanleiding geweest om de huidige verordening onder de loep te nemen en, waar nodig tekstuele verbeteringen/wijzigingen aan te brengen. 

De raad wordt voorgesteld de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland Gemeente Medemblik 2023 vast te stellen en de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland Gemeente Medemblik 2019 in te trekken.
9.4 21:50
Verordening tegemoetkoming medisch afval 2023 (pfh. H. Nederpelt)
Inwoners betalen vanaf 2022 een afvalstoffenheffing die bestaat uit een vast en een variabel deel. Het variabele deel geldt voor het aantal keren dat een huishouden restafval aanbiedt. Voor rechthebbende huishoudens die onvermijdelijk medisch afval hebben wordt voorgesteld om het aantal geregistreerde aanbiedingen te halveren en dit als zodanig in de verordening tegemoetkoming medisch afval op te nemen. 

De raad wordt voorgesteld om de tegemoetkoming voor medisch afval voor rechthebbenden te bepalen als 50% van de in enig jaar geregistreerde afval aanbiedingen in het variabele deel van het recycletarief, om de Verordening tegemoetkoming medisch afval 2022- 1st wijziging in te trekken en om de Verordening tegemoetkoming medisch afval 2023 vast te stellen.
10 22:10
BESTUUR & MIDDELEN
10.1 22:10
Wensen en bedenkingen oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's (pfh. D. Straat)
Op 16 december 2022 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Dit biedt dekking voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Op 17 maart 2023 heeft het Algemeen Bestuur VRNHN een voorgenomen besluit hierover genomen. Een definitief besluit wordt genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur VRNHN.

De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze af geven voor de oprichting en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s zodat in het kader van goed werkgeverschap en samenwerking een gezamenlijke lijn kan gehanteerd worden bij de afhandeling van schades na ongevallen.
10.2 22:20
Ontheffing ingezetenschap wethouder J.H.N. Broeders (pfh. D. Straat)
In de Gemeentewet staat dat voor het wethouderschap dezelfde vereisten gelden als voor het raadslidmaatschap, waaronder het vereiste dat de wethouder ingezetene moet zijn van de gemeente waarin hij wethouder wordt. Van dat vereiste van ingezetenschap kan de raad voor de duur van één jaar ontheffing verlenen. De gemeenteraad van Medemblik heeft wethouder Broeders bij besluit van 11 juli 2022 deze ontheffing verleend. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van één jaar, worden verlengd. Aangezien wethouder Broeders niet in Medemblik woont, wordt de raad opnieuw gevraagd hem ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van één jaar, ingaande 11 juli 2023. 
11 22:30
Sluiting