link naar deze pagina

Raadscommissie - 8 juni 2023

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: T. Berlijn
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 5 juni voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

1 19:00
Opening
2 19:00
Vaststelling agenda
3 19:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:05
Vaststellen notulen 15 mei 2023
5 19:05
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

Op het bijgevoegde overzicht staat aangegeven voor welke toezeggingen/moties het college voorstelt om deze af te voeren.
6 19:10
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.
7 19:10
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:20
RAADSBREED
8.1 19:20
Begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 gemeenschappelijke regelingen en voorjaarsnota 2023 DeSom
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten alle besturen van gemeenschappelijke regelingen hun begroting voor het jaar daarop voor 15 april aanleveren. Deze worden voor een zienswijze voorgelegd. In regionaal verband is afgesproken dat we dit ook gebeurt voor de jaarrekeningen van het jaar ervoor. Daarnaast is van DeSom ook de voorjaarsnota 2023 ontvangen voor een zienswijze van de raad.

De raad wordt voorgesteld:
1\. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van de volgende gemeenschappelijke regelingen, zoals in de adviezen zijn opgenomen:
➢Afvalbeheer WF
➢GGD Hollands Noorden
➢Omgevingsdienst NHN
➢Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
➢Recreatieschap WF
➢Veiligheidsregio NHN
➢WerkSaam WF
➢Westfries Archief
2\. Een negatieve zienswijze af te geven, met opmerking, op de begroting 2024 van de volgende gemeenschappelijke regeling, zoals in het advies is opgenomen:
➢DeSom
3\. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2022 van de volgende gemeenschappelijke regelingen, zoals in de adviezen zijn opgenomen:
➢Afvalbeheer WF
➢Omgevingsdienst NHN
➢Veiligheidsregio NHN
➢DeSom
4\. Kennis te nemen dat het college een positieve zienswijze heeft gegeven op de jaarrekeningen 2022 van:
➢GGD Hollands Noorden
➢Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
➢Recreatieschap Westfriesland
➢WerkSaam Westfriesland
➢Westfries Archief
5\. Een negatieve zienswijze, met opmerking, af te geven op de voorjaarsnota 2023 van DeSom.
pdf 00 DOC-23-678693 - raadsvoorstel.docx (154KB)
pdf 01 DOC-23-684625 - 1a. Afvalbeheer WF - begroting 2024 (995KB)
pdf 02 DOC-23-684626 - 1b. Afvalbeheer WF - jaarstukken 2022 (1.1MB)
pdf 03 DOC-23-685454 - 1c. Afvalbeheer WF - advies zienswijze begroting 2024 (39KB)
pdf 04 DOC-23-685455 - 1d. Afvalbeheer - zienswijze jaarrekening 2022 (32KB)
pdf 05 DOC-23-684676 - 2a. DeSom - brief aanleveren begroting 2024 (93KB)
pdf 06 DOC-23-684675 - 2b. DeSom - aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 (200KB)
pdf 07 DOC-23-684629 - 2c. DeSom - jaarstukken 2022 (993KB)
pdf 08 DOC-23-684674 - 2d. DeSom - voorstel bestemming jaarresultaat 2022 (105KB)
pdf 09 DOC-23-684630 - 2e. DeSom - toelichting bij jaarstukken 2022 en resultaatbestemming 2022 (411KB)
pdf 10 DOC-23-684627 - 2f. DeSom - controleverklaring jaarrekening 2022 (296KB)
pdf 11 DOC-23-684672 - 2g. DeSom - voorjaarsrapportage 2023 (379KB)
pdf 12 DOC-23-685456 – 2h. DeSom – advies zienswijze jaarrekening 2022.docx (38KB)
pdf 13 DOC-23-685457 - 2i. DeSom - advies voorjaarsrapportage 2023 (32KB)
pdf 14 DOC-23-689821 - 2j. DeSom - aanbiedingsbrief begroting 2024 van 8 mei (72KB)
pdf 15 DOC-23-689834 - 2k. DeSom - begroting 2024 (648KB)
pdf 16 DOC-23-689835 - 2l. DeSom - bijlage bij begroting 2024 (218KB)
pdf 17 DOC-23-689797 - 2m. DeSom - advies zienswijze begroting 2024 (38KB)
pdf 18 DOC-23-684680 - 3a. GGD - aanbiedingsbrief begroting 2024 (102KB)
pdf 19 DOC-23-684681 - 3b. GGD - begroting 2024 (1.4MB)
pdf 20 DOC-23-684682 - 3c. GGD - toetsingskaders begroting 2024 (148KB)
pdf 21 DOC-23-684689 - 3d. GGD - onderbouwing informatiebeveiliging en privacy (159KB)
pdf 22 DOC-23-684690 - 3e. GGD - advies klankbordgroep (62KB)
pdf 23 DOC-23-687466 - 3f. GGD HN - aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 (140KB)
pdf 24 DOC-23-687503 - 3g. GGD - jaarstukken 2022 (2MB)
pdf 25 DOC-23-687505 - 3h. GGD - accountantsverslag 2022 (696KB)
pdf 26 DOC-23-687508 - 3i. GGD - toetsingskaders jaarrekening 2022 (118KB)
pdf 27 DOC-23-684692 - 3j. GGD - brief over later aanleveren jaarstukken 2022 (62KB)
pdf 28 DOC-23-684693 - 3k. GGD - overzicht stand van zaken eerdere zienswijzen (46KB)
pdf 29 DOC-23-685458 – 3l. GGD – advies zienswijze begroting 2024.docx (37KB)
pdf 30 DOC-23-687520 - 3m. GGD - advies zienswijze jaarrekening 2022 (37KB)
pdf 31 DOC-23-684780 - 4a. OBS - begroting 2024 (427KB)
pdf 32 DOC-23-684781 - 4b. OBS - begroting 2024 - bijdrage per gemeente (409KB)
pdf 33 DOC-23-684779 - 4c. OBS - jaarrekening 2022 (433KB)
pdf 34 DOC-23-685859 - 4d. OBS - inhoudelijk jaarverslag 2022 (294KB)
pdf 35 DOC-23-685861 - 4e. OBS - memo financiën (238KB)
pdf 36 DOC-23-685862 - 4f. OBS - advies zienswijze begroting 2024 (31KB)
pdf 37 DOC-23-685864 - 4g. OBS - advies zienswijze jaarrekening 2022 (31KB)
pdf 38 DOC-23-687448 - 4h. OBS - advies raad zienswijze begroting 2024 (29KB)
pdf 39 DOC-23-684782 - 5a. OD NHN - aanbiedingsbrief (109KB)
pdf 40 DOC-23-684783 - 5b. OD NHN - begroting 2024 (1.8MB)
pdf 41 DOC-23-684784 - 5c. OD NHN - concept AB-besluit begroting 2024 (83KB)
pdf 42 DOC-23-684785 - 5d. OD NHN - jaarrekening 2022 (2.4MB)
pdf 43 DOC-23-684786 - 5e. OD NHN - concept AB-besluit jaarrekening 2022 (97KB)
pdf 44 DOC-23-684787 - 5f. OD NHN - concept AB-besluit resultaatbestemming 2022 (134KB)
pdf 45 DOC-23-684788 - 5g. OD NHN - accountantsverslag 2022 (563KB)
pdf 46 DOC-23-684789 - 5h. OD NHN - dashboard jaarrekening 2022 (69KB)
pdf 47 DOC-23-687747 - 5i. OD NHN - advies zienswijze begroting 2024 (45KB)
pdf 48 DOC-23-687750 - 5j. OD NHN - advies zienswijze jaarrekening 2022 (43KB)
pdf 49 DOC-23-684790 - 6a. RSW - aanbiedingsbrief (151KB)
pdf 50 DOC-23-684793 - 6b. RSW - begroting 2024 (1.9MB)
pdf 51 DOC-23-684794 - 6c. RSW - begroting 2024 in één oogopslag (1002KB)
pdf 52 DOC-23-684795 - 6d. RSW - jaarstukken 2022 (1.4MB)
pdf 53 DOC-23-684796 - 6e. RSW - jaarstukken 2022 in één oogopslag (282KB)
pdf 54 DOC-23-684797 - 6f. RSW - zienswijzen kadernota 2024 (126KB)
pdf 55 DOC-23-687754 - 6g. RSW - advies zienswijze begroting 2024 (310KB)
pdf 56 DOC-23-687756 - 6h. RSW - advies zienswijze jaarrekening 2022 (91KB)
pdf 57 DOC-23-688285 - 6i. RSW- advies voor raad zienswijze begroting 2024 (27KB)
pdf 58 DOC-23-684798 - 7a. VR NHN - aanbiedingsbrief (200KB)
pdf 59 DOC-23-684799 - 7b. VR NHN - begroting 2024-2027 (1.5MB)
pdf 60 DOC-23-684800 - 7c. VR NHN - jaarstukken 2022 (2.8MB)
pdf 61 DOC-23-684801 - 7d. VR NHN - toetsingskaders jaarstukken 2022 en begroting 2024 (218KB)
pdf 62 DOC-23-684802 - 7e. VR NHN - accountantsverslag 2022 (740KB)
pdf 63 DOC-23-687757 - 7f. VR NHN - advies zienswijze begroting 2024 (36KB)
pdf 64 DOC-23-687759 - 7g. VR NHN - advies zienswijze jaarrekening 2022 (36KB)
pdf 65 DOC-23-684803 - 8a. WerkSaam - aanbiedingsbrief begroting 2024 (61KB)
pdf 66 DOC-23-684804 - 8b. WerkSaam - aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 (63KB)
pdf 67 DOC-23-684805 - 8c. WerkSaam - begroting 2024 (2.1MB)
pdf 68 DOC-23-684806 - 8d. WerkSaam - jaarstukken 2022 (3.2MB)
pdf 69 DOC-23-684807 - 8e. WerkSaam - controleverklaring jaarrekening 2022 (297KB)
pdf 70 DOC-23-684808 - 8f. WerkSaam - sociaal jaarverslag 2022 (3.9MB)
pdf 71 DOC-23-687762 - 8g. WerkSaam - advies zienswijze begroting 2024 (40KB)
pdf 72 DOC-23-687764 - 8h. WerkSaam - advies zienswijze jaarrekening 2022 (41KB)
pdf 73 DOC-23-684809 - 9a. WFA - aanbiedingsbrief (123KB)
pdf 74 DOC-23-684810 - 9b. WFA - begroting 2024 (356KB)
pdf 75 DOC-23-684811 - 9c. WFA - jaarrekening 2022 (5MB)
pdf 76 DOC-23-684812 - 9d. WFA - accountantsverslag 2022 (292KB)
pdf 77 DOC-23-687765 - 9e. WFA - advies zienswijze begroting 2024 (40KB)
pdf 78 DOC-23-687767 - 9f. WFA - advies zienswijze jaarrekening 2022 (33KB)
pdf 79 DOC-23-688288 - 9g. WFA - advies voor raad zienswijze begroting 2024 (33KB)
pdf 80 DOC-23-684612 - overzicht adviezen en routing P&C documenten (63KB)
pdf 81 Beantwoording commissievragen CDA (S. Schouten/E.v.d.Bosch) raadscie. 8-6 agendapunt 8.1 begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 gemeenschappelijke regelingen.docx (133KB)
pdf 82 Beantwoording commissievragen CDA (C, Selders) 8.1 Begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 gemeenschappelijke regelingen en voorjaarsnota 2023 DeSom (134KB)
pdf 83 Beantwoording commissievragen HvM raadscie. 8-6 agendapunt 8.1 OmgevingsDienst NHN.docx (127KB)
pdf 84 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 8-6 agendapunt 8.1 Begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 gemeenschappelijke regelingen en voorjaarsnota 2023 DeSom (vragen over Omgevingsdienst NHN) (131KB)
pdf 85 Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 8-6 agendapunt 8.1 Begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 gemeenschappelijke regelingen en voorjaarsnota 2023 ABWF (128KB)
pdf 86 Beantwoording commissievragen HvM 8.1 Begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 gemeenschappelijke regelingen WFA.docx (136KB)
pdf 87 Beantwoording Commissievragen HvM raadscie. 8-6 agendapunt 8.1 ABWF.docx (131KB)
9 20:20
RUIMTE
9.1 20:20
Nota Vastgoedbeleid 2023 (pfh. J. Broeders)
De vastgoedportefeuille van de gemeente Medemblik is divers van samenstelling. Het is wenselijk om te kunnen beschikken over door de raad vastgestelde kaders en uitgangspunten ten aanzien van het gemeentelijke vastgoed. Die kaders zijn nodig om te kunnen sturen op omvang en samenstelling van de portefeuille en om keuzes ten aanzien van investeringen en onderhoud te onderbouwen. Ook regelgeving, zoals de wet Markt en Overheid en de Didam-jurisprudentie, maken het noodzakelijk om een aantal uitgangspunten voor de handelwijze rondom het gemeentelijke vastgoed te bepalen.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota Vastgoedbeleid 2023 en met de voorgestelde indeling kernvastgoed en niet-kernvastgoed.
9.2 20:50
Nota grondbeleid (pfh. J. Broeders)
In 2014 is het grondbeleid voor het laatst door de raad vastgesteld. Anno 2023 is er reden om het beleid te actualiseren.

De raad wordt voorgesteld de Nota grondbeleid vast te stellen.
9.3 21:20
Regionale Urgentieverordening Westfriesland 2023 (pfh. J. Broeders)
De huidige Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Medemblik 2019 vervalt op 1 juli 2023. Dit is aanleiding geweest om de huidige verordening onder de loep te nemen en, waar nodig tekstuele verbeteringen/wijzigingen aan te brengen. 

De raad wordt voorgesteld de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland Gemeente Medemblik 2023 vast te stellen en de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland Gemeente Medemblik 2019 in te trekken.
9.4 21:50
Verordening tegemoetkoming medisch afval 2023 (pfh. H. Nederpelt)
Inwoners betalen vanaf 2022 een afvalstoffenheffing die bestaat uit een vast en een variabel deel. Het variabele deel geldt voor het aantal keren dat een huishouden restafval aanbiedt. Voor rechthebbende huishoudens die onvermijdelijk medisch afval hebben wordt voorgesteld om het aantal geregistreerde aanbiedingen te halveren en dit als zodanig in de verordening tegemoetkoming medisch afval op te nemen. 

De raad wordt voorgesteld om de tegemoetkoming voor medisch afval voor rechthebbenden te bepalen als 50% van de in enig jaar geregistreerde afval aanbiedingen in het variabele deel van het recycletarief, om de Verordening tegemoetkoming medisch afval 2022- 1st wijziging in te trekken en om de Verordening tegemoetkoming medisch afval 2023 vast te stellen.
10 22:10
BESTUUR & MIDDELEN
10.1 22:10
Wensen en bedenkingen oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's (pfh. D. Straat)
Op 16 december 2022 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Dit biedt dekking voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Op 17 maart 2023 heeft het Algemeen Bestuur VRNHN een voorgenomen besluit hierover genomen. Een definitief besluit wordt genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur VRNHN.

De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze af geven voor de oprichting en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s zodat in het kader van goed werkgeverschap en samenwerking een gezamenlijke lijn kan gehanteerd worden bij de afhandeling van schades na ongevallen.
10.2 22:20
Ontheffing ingezetenschap wethouder J.H.N. Broeders (pfh. D. Straat)
In de Gemeentewet staat dat voor het wethouderschap dezelfde vereisten gelden als voor het raadslidmaatschap, waaronder het vereiste dat de wethouder ingezetene moet zijn van de gemeente waarin hij wethouder wordt. Van dat vereiste van ingezetenschap kan de raad voor de duur van één jaar ontheffing verlenen. De gemeenteraad van Medemblik heeft wethouder Broeders bij besluit van 11 juli 2022 deze ontheffing verleend. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van één jaar, worden verlengd. Aangezien wethouder Broeders niet in Medemblik woont, wordt de raad opnieuw gevraagd hem ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van één jaar, ingaande 11 juli 2023. 
11 22:30
Sluiting