link naar deze pagina

Raadscommissie - 18 november 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: L. Plekker
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 11 november 9.00 uur worden ingediend.
Tot 6 november kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 20:35
BESTUUR & MIDDELEN
4.1 20:35
Rvs - Belastingverordeningen 2020 (DOC-19-189873) (Pfh: Dirk Kuipers)
Op 7 november is de begroting 2020 vastgesteld. Deze begroting is sluitend. In deze begroting is rekening gehouden met het aanpassen van belastingen en tarieven. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de verordeningen die nu aan de raad worden aangeboden. De raad is immers bevoegd om deze verordeningen vast te stellen.
4.2 21:20
Rvs - Eerste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (DOC-19-193585) (Phf: Andrea van Langen)
Naar aanleiding van diverse financiële bijstellingen tijdens het begrotingsjaar is in verband met de rechtmatigheid een begrotingswijziging noodzakelijk. Dit vereist een besluit van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze af te geven.
4.3 21:35
Rvs - VTH Uitvoeringsprogramma 2020 en uurtarief van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (DOC-19-187435) (Pfh: Andrea van Langen)
De raad wordt verzocht om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma 2020 voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst NHN. Ook wordt voorgesteld om een keuze te maken uit 2 opties wat betreft het uurtarief voor extra taken. Hiervoor stelt het college voor om het uurtarief van € 96,08 voor extra taken te kiezen.
4.4 22:05
Rvs - Principebesluit deelneming in werkgeversverenigingen door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (DOC-19-193587)
Door aan te sluiten bij een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten stelt de Omgevingsdienst belangrijke arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers veilig. Met het lidmaatschap kan de Omgevingsdienst met de vakbonden voor haar medewerkers een Cao vaststellen met dezelfde arbeidsvoorwaarden als de Cao gemeenten. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze af te geven.
4.5 22:10
Rvs - Vrije huwelijkslocaties (DOC-19-191015) (Pfh: Frank Streng)
Op 17 november 2011 nam de raad een besluit om het mogelijk te maken om huwelijk/partnerschappen te voltrekken op een door het bruidspaar zelf gekozen locatie. Om het mogelijk te maken om de administratieve afhandeling bij de uitvoering te vereenvoudigen doet het college een voorstel aan de raad.
4.6 22:25
Rvs - Vaststellen Apv Medemblik 2020 (DOC-19-195696) (Pfh: F. Streng)
Het college doet de raad een voorstel om de Algemene plaatselijke verordening (APV) te herzien. De huidige APV dateert van 1 januari 2011. aanpassingen zijn nodig vanwege wetswijzigingen, ontwikkelingen in de Rechtspraak en jurisprudentie.
5 22:30
Sluiting