link naar deze pagina

Raadscommissie - 3 december 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 30 november 9.00 uur worden ingediend.
Tot 25 november kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 9, 12 , 16 en 23 november 2020
pdf 01 Concept notulen raadscommissie 9 november 2020.docx (32KB)
pdf 01 Bijlage 1 - Inspraakreactie de heer Haagsma Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag.docx (35KB)
pdf 01 Bijlage 2 - Inspraakreactie mevrouw Meskers St. Allure.pdf (42KB)
pdf 01 Bijlage 3 - Inspraakreactie de heer Veerman Dorpshuis Abbekerk.pdf (126KB)
pdf 01 Bijlage 4 - Inspraakreactie mevrouw Alberts Berend Botje.docx (21KB)
pdf 01 Bijlage 5 - Inspraakreactie de heer Mol St. De Zeehoek.pdf (68KB)
pdf 01 Bijlage 6 - Inspraakreactie de heer Van Keulen Dorpsraad Andijk.pdf (327KB)
pdf 01 Bijlage 7 - Inspraakreactie de heer Pronk Stichting Evenementen Medemblik.pdf (89KB)
pdf 01 Bijlage 8 - Inspraakreactie mevrouw Kalverboer Horeca Medemblik.pdf (162KB)
pdf 01 Bijlage 9 - Inspraakreactie de heer De Vries namens Spartanen SEW.pdf (83KB)
pdf 01 Bijlage 10 - Inspraakreactie mevrouw Breebaart Cultuurplatform en Musea Medemblik.docx (28KB)
pdf 01 Bijlage 11 - Inspraakreactie mevrouw Schouwe namens Historische verenigingen Medemblik.pdf (115KB)
pdf 01 Bijlage 12 - Inspraakreactie mevrouw Samsom Humanitas.pdf (84KB)
pdf 01 Bijlage 13 - Inspraakreactie mevrouw Zuurbier.docx (17KB)
pdf 02 Concept notulen raadscommissie 12 november 2020.pdf (163KB)
pdf 02 Bijlage 1 - Inspraakreactie de heer Botman namens Tiny houses WF.pdf (222KB)
pdf 02 Bijlage 2 - Inspraakreactie mevrouw Karsten namens Paeon.pdf (121KB)
pdf 02 Bijlage 3 - Inspraakreactie Dorpsraad Zwaagdijk-Oost.pdf (221KB)
pdf 03 Concept notulen raadscommissie 16 november 2020.pdf (191KB)
pdf 03 Bijlage 1 - Inspraakreactie de heer Van Eijk namens SEW.pdf (74KB)
pdf 03 Bijlage 2 - Inspraakreactie de heer Takken namens Shi-Sen-Do.pdf (690KB)
pdf 04 Concept notulen raadscommissie 23 november 2020.pdf (165KB)
5 19:35
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode januari 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
8 19:50
SAMENLEVING
8.1 19:50
Tweede raadsvoorstel LTA: Stresstest (pfh. J. Fit)
Op 9 april 2020 is besloten het college opdracht te geven het lange termijn accommodatiebeleid op te stellen. Op 29 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met de  afwegingsrichtingen en de vier hieruit voorvloeiende toekomstbeelden 2040. Voorts is door de raad een amendement aangenomen waarin het college wordt opgedragen om bij het  voorstel over de definitieve scenario's een voorstel voor een daarbij passend participatieniveau te doen.

De scenario’s zijn aan een stresstest onderworpen. Het doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de scenario’s. De scenario’s die de stresstest doorstaan worden als gespreksinstrument binnen het participatietraject ingezet.

De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen om de vier toekomstscenario’s in te zetten als gespreksinstrument binnen het participatietraject\.
2\. In te stemmen met de participatieniveaus ‘Raadplegen’ voor onze inwoners en ‘Adviseren’ voor maatschappelijke stakeholders\, zoals beschreven in de bijgevoegde notitie ‘Voorstel participatieniveaus LTA Medemblik’\.
8.2 20:35
PAUZE
9 20:40
RUIMTE
9.1 20:40
9e herziening exploitatieplan Zwaagdijk-Oost (pfh. A. van Langen)
De gemeente is verplicht, bij vaststelling van een bestemmingsplan waarin bouwplannen zijn opgenomen, een exploitatieplan vast te stellen. Een exploitatieplan dient jaarlijks te worden herzien. Het college stelt voor, evenals voorgaande jaren, een herziening van het exploitatieplan Zwaagdijk-Oost vast te stellen.
10 20:45
BESTUUR & MIDDELEN
10.1 20:45
Belastingvoorstellen 2021 (pfh. D. Kuipers)
Op 19 november 2020 is de begroting 2021 vastgesteld. In deze begroting is rekening gehouden met het aanpassen van belastingen en tarieven. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de verordeningen die nu aan de raad worden aangeboden. De raad is immers bevoegd om deze verordeningen vast te stellen. De belastingverordeningen moeten in overeenstemming zijn met de in de paragraaf Lokale Heffingen bij de begroting 2021 vermelde uitgangspunten. Daarnaast zijn de verordeningen opnieuw getoetst en aangepast aan wet- en regelgeving en jurisprudentie.
11 21:45
Sluiting