link naar deze pagina

Raadscommissie - 23 mei 2022

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:35
Voorzitter: C. Selders
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 16 mei 2022 voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

0 20:30
Rondetafelgesprek
De Stichting Sport en Cultuur Midwoud Oostwoud wenst met de raadscommissie in gesprek te gaan over o.a. de navolgende onderwerpen:
\- Wat kan de gemeente voor de stichting betekenen en vice versa;
\- Mogelijkheden uitbreiding Teun Blokkerzaal;
\- Herinrichting gebouw De Tripkouw en mogelijkheden zonnepanelen;
\- De kwetsbaarheid van het bestuur van de stichting\.
1 21:00
Opening
2 21:00
Vaststelling agenda
3 21:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 21:05
Vaststellen notulen raadscommissie 25 april 2022
5 21:05
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 21:10
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode mei 2022 e.v. is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).

De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.
7 21:10
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 21:20
BESTUUR & MIDDELEN
8.1 21:20
Aanvulling regeling huishoudens met medische indicatie (pfh. D. Kuipers)
In 2022 is het recycletarief in werking getreden en bij raadsbesluit van 27 januari 2022 is het doelgroepen maatwerk vastgelegd in de  “Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik 2022”. De vastgestelde tegemoetkoming biedt voor een deel van deze specifieke doelgroep echter onvoldoende compensatie, namelijk voor de gebruikers van een afvalpas voor ondergrondse containers.

De raad wordt daarom voorgesteld de Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik – 1e wijziging vast te stellen.
9 22:00
RUIMTE
9.1 22:00
Vaststellen bestemmingsplan Midwouder Dorpsstraat 25 (pfh. A. van Langen)
De initiatiefnemer heeft een plan ingediend voor de verwijdering van de bestaande bebouwing, de opsplitsing van het perceel in twee gelijke delen en de realisatie van één nieuwe woning per perceel met eigen opgang vanaf de Midwouder Dorpsstraat. De initiatiefnemer wil voor deze ontwikkeling gebruik maken van de beleidsregel ‘Woningen tussendoor’. Deze regeling stelt dat de huidige woning aan de Midwouder Dorpsstraat 25 vervangen mag worden door een woning en op het perceel een tweede woning mag worden toegevoegd. Hiervoor geldt de strikte voorwaarde dat elders aan het lint een gebouw wordt onttrokken aan de bebouwing aan het lint. Als voorwaarde voor deze ontwikkeling wordt het boothuis aan de Tripkouw 17 in Midwoud verwijderd uit het lint. De volgende stap voor de realisatie van dit plan is de vaststelling van het bestemmingsplan.

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Midwouder Dorpsstraat 25' vast te stellen.
10 22:15
SAMENLEVING
10.1 22:15
Bespreeknotitie HvM Schuldhulpverlening - Geen bespreeknotitie aangeboden
11 22:35
Sluiting