link naar deze pagina

Gemeenteraad - 28 september 2023

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M. Pijl
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.
Algemene documenten:

A 19:30
ALGEMEEN
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 5 juli 2023 en 13 juli 2023
A.6.1 19:35
Rvs. Toelating C.Neefjes (pfh. M. Pijl)
A.6.2 19:40
Rvs. Toelating H. Tigges (pfh. M. Pijl)
B 19:50
HAMERSTUKKEN
B.1 19:50
Rvs. Plan van aanpak transitiefase omgevingsplan (pfh. J. Broeders)
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de nieuwe instrumenten van deze wet is het omgevingsplan. Het omgevingsplan ontstaat van rechtswege bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 en bestaat op dat moment uit alle geldende bestemmingsplannen, de beheersverordening Het Grootslag Proefpolder Andijk en de bruidsschat.

Dit is echter nog niet het omgevingsplan zoals bedoeld door de wetgever. De gemeente heeft tot 1 januari 2032 de tijd om het omgevingsplan nieuwe stijl op te stellen. In het omgevingsplan nieuwe stijl moet ook de Verordening Fysieke Leefomgeving geïntegreerd worden.

In het plan van aanpak wordt beschreven langs welke lijnen er tot het uiteindelijke omgevingsplan wordt gekomen.


De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan Medemblik en daarmee met de richtinggevende keuzes zoals die in het plan van aanpak zijn opgenomen.
B.2 19:52
Bedrijfsuitbreiding Middenweg 52 Andijk
Er is een principeverzoek ontvangen voor voor het vergroten van het bouwvlak met ruim 1.7 hectare waarvan circa 1.0 hectare beoogd is om te bebouwen, op het perceel Middenweg 52 in Andijk. 

De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van kassen, kantoorgebouw, fietsenstalling, olietank, warmteopslagtank, trafo en een gietwaterbassin, het verplaatsen van een duiker  en het graven en/of verbreden van watergangen en het aanleggen van parkeerplaatsen en terreinverharding aan de Middenweg 52 in Andijk.
B.3 19:54
Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
Op 26 september 2023 zal de heer M. Pijl geïnstalleerd worden als burgemeester van de gemeente Medemblik. Zijn huidige woonplaats is Westwoud, gemeente Drechterland.  De heer Pijl heeft het voornemen om naar de gemeente Medemblik te verhuizen. Zolang hij echter nog niet in de gemeente staat ingeschreven, moet de gemeenteraad hem ontheffing verlenen van het woonplaatsvereiste. 

De raad wordt voorgesteld aan burgemeester M. Pijl, ingaande 26 september 2023, ontheffing te verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben voor de maximaal mogelijke duur van één jaar.
C 19:55
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:55
Rvs. Omgevingsvisie: ‘Agenda voor de Toekomst’ (pfh. J. Broeders)
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingsvisie is, op grond van artikel 3.1, lid 1 van de Omgevingswet, een verplicht instrument voor de gemeente. De Omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. Om te komen tot de Omgevingsvisie is eerst een ‘Agenda voor de Toekomst’ opgesteld. 


De raad wordt voorgesteld deze 'Agenda voor de Toekomst' vast te stellen en het proces om te komen tot de Omgevingsvisie te vervolgen.
C.2 20:25
Tussentijdse Evaluatie DVO - HVC 2020 - 2026
Met ingang van 1 januari 2020 is de gemeente Medemblik op grond van de zorgplicht vanuit de wet Milieubeheer voor het beheer van huishoudelijk afval een Dienstverleningsovereenkomst (hierna DVO) met HVC aangegaan voor een periode van 6 jaar. Voor de afvalbrengstations is er een collectieve DVO. Daarin is geregeld dat na 3 jaar (in 2023) een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. In opdracht van het Afvalbeheer West Friesland (hierna ABWF) heeft Buiten Organisatie Advies de evaluatie uitgevoerd. Met de raad is afgesproken deze ter besluitvorming aan te bieden.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het rapport “Evaluatie DVO HVC en gemeente Medemblik”, de aanbevelingen over te nemen uit de aanbiedingsbrief van het rapport door het ABWF en in te stemmen met de continuering van de DVO HVC 2020-2026.
C.3 20:55
Mei-circulaire 2023 (pfh. H. Nederpelt)
Op 31 mei publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de meicirculaire. Het college heeft de financiële effecten doorgerekend voor Gemeente Medemblik.
De raad wordt voorgesteld om de uitkomsten van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2023’ vast te stellen en deze te verwerken in de lopende programmabegroting 2023, de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.
C.4 21:25
Ontwerpbeleidsplan: 'Regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027' (pfh. D. Straat)
Eens per vier jaar stellen de burgemeesters en hoofdofficier van justitie op grond van de Politiewet het beleidsplan op eenheidsniveau, inclusief de verdeling van de beschikbare politiesterkte, waaronder de beschikbare wijkagenten, vast. Het ontwerpbeleidsplan is naar alle gemeenten uit de eenheid verzonden. De raadsleden kunnen eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken voorafgaand aan de definitieve vaststelling in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP) van 9 november 2023.

De raad wordt voorgesteld om geen wensen en/of bedenkingen af te geven op het ontwerpbeleid ‘Regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV)' 2024-2027.
D 21:55
ALGEMEEN
D.1 21:55
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 22:30
Sluiting