link naar deze pagina

Raadscommissie - 7 december 2023

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: C. Selders
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 4 december voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2023
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 16 november en 20 november jl.
5 19:35
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
RUIMTE
8.1 19:50
Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (pfh. H. Nederpelt)
In februari 2023 zijn de kaders van het huidige mobiliteitsbeleid in de gemeente Medemblik vastgesteld in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2022. Bij vaststelling van het GVVP 2022 is afgesproken dat als volgende stap het Maatregelplan in 2023 voor vaststelling wordt aangeboden.

De raad wordt voorgesteld het Maatregelplan GVVP 2023, voortvloeiend uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Medemblik 2022, vast te stellen.
pdf 00 DOC-23-754108 - Raadsvoorstel Vaststelling Maatregelplan GVVP 2023 (157KB)
pdf 01 BI2884_20231103 Maatregelenpakket_GVVP_2023_Medemblik versie 1.2 (7.2MB)
pdf 02 BI2884_20231116 Maatregelenlijst_GVVP_2023_Medemblik_zonder_kostenindicatie (372KB)
pdf 04 EXTERN Reactie Dorpsraad Twisk op GVVP maatregelenpakket (3.2MB)
pdf 05 Beantwoording Commissievragen HvM raadscie. 7-12 agendapunt 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (112KB)
pdf 06 Beantwoording Commissievragen GL (W. Vlaanderen) raadscie. 7-12 agendapunt 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (63KB)
pdf 07 Beantwoording Commissievragen Morgen! raadscie. 7-12 agendapunt 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (101KB)
pdf 08 Beantwoording Commissievragen Morgen! (S. Zeilemaker) raadscie. 7-12 agendapunt 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (82KB)
pdf 09 Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 7-12 agendapunt 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (79KB)
pdf 10 Beantwoording Commissievragen D66 raadscie. 7-12 agendapunt 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (75KB)
pdf 11 Beantwoording Commissievragen GB raadscie. 7-12 agendapunt 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (143KB)
pdf 12 Beantwoording Commissievragen Morgen! (C. Neefjes) raadscie. 7-12 agendapunt 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (64KB)
pdf 13 Beantwoording Commissievragen CDA raadscie. 7-12 agendapunt 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (68KB)
pdf 14 EXTERN Inspreektekst Stichting Twisca (94KB)
pdf 15 EXTERN Brief Dorpsraad Zwaagdijk-Oost ontsluitingsweg richting de Noorderboekert (89KB)
pdf 16 EXTERN Brief Dorpsraad Andijk (176KB)
pdf 17 EXTERN Harddraverij Medemblik - Plateau 7-12-2023 (53KB)
pdf 18 Harddraverij Medemblik - GVVP 2023 Nummer 16 - 7-12-2023 (123KB)
pdf 19 Commissievragen CU uit raadscie. 7-12 agendapunt 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (135KB)
pdf 20 Commissievragen GroenLinks GVVP (135KB)
pdf 21 EXTERN GVVP mtrglpakket - Dringende oproep Dorpsraad Twisk n.a.v Raadscieverg 7 dec 2023 (1.1MB)
pdf 22 EXTERN Input Dorpsraad Twisk op GVVP maatregelenpakket (2) (3.8MB)
8.2 20:50
Groenstructuurplan (pfh. H. Nederpelt)
In februari van dit jaar zijn de beleidskaders openbaar groen vastgesteld. Het groenstructuurplan is een praktische vertaling van de beleidskaders openbaar groen. De ambities en richtlijnen uit de beleidskaders zijn in het groenstructuurplan verder uitgewerkt in groen- en bomenbeleid.

De raad wordt voorgesteld het groenstructuurplan vast te stellen.
8.3 21:20
Het Boetje - Oostwoud (pfh. J. Broeders)
Bij de ontwikkeling van de Zonneweide Tripkouw in Midwoud heeft HVC een bedrag van € 250.000,-- beschikbaar gesteld. Van het originele bedrag zit op dit moment nog € 200.000,-- in de reserve ten behoeve van de gemeenschap Midwoud/Oostwoud, waarvoor een deel gebruikt wordt voor het opknappen van het Boetje en het omliggende terrein. Vanuit het gemeenschap is de wens uitgesproken om het Boetje en het omliggende terrein op te knappen en een openbare functie te geven.  Voor het Boetje is in het bijgevoegde voorstel gekozen voor een variant van sloop en een herbouw op ‘‘profielniveau’’, wat een andere variant is dan waarvoor eerder een voorstel uitgewerkt zou worden.
8.4 22:00
Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche, Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 (pfh. J. Broeders en M. Pijl)
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Op dat moment komt er van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan waarvan de bestemmingsplanregels én de regels van het rijk (de zogenaamde bruidsschat) over de fysieke leefomgeving deel uitmaken. Daarnaast zijn er de lokale gemeentelijke regels betreffende de fysieke leefomgeving uit overige verordeningen die hun werking behouden onder de huidige wetgeving en de Omgevingswet.
Zowel de 3e tranche van de Vfl als de Apv zijn juridisch-technisch aangepast aan de Omgevingswet. Daarnaast heeft een analyse plaatsgevonden naar aanleiding van een handreiking van de VNG.


De raad wordt voorgesteld de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche en de Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 vast te stellen onder intrekking van de voorgaande regelingen.
pdf 00 DOC-23-726807 - Raadsvoorstel Verordening fysieke leefomgeving 3e tranche en Algemene plaatselijke verordening 2024 en Verordening fysieke leefomgeving derde tranche (151KB)
pdf 01 DOC-23-742925-VFL 3e tranche - Definitief (116KB)
pdf 02 DOC-23-742926-Toelichting VFL 3e tranche - Definitief (33KB)
pdf 03 DOC-23-742927 - Was-wordt lijst Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche (29KB)
pdf 04 DOC-23-742922 - Begripsbepalingen Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche (35KB)
pdf 05 DOC-23-723188 - Apv 2024 (86KB)
pdf 06 DOC-23-726452 - Toelichting Apv 2024 (137KB)
pdf 07 DOC-23-727488 - Was-wordt lijst Apv 2024 (132KB)
pdf 08 DOC-23-750603 - Bijlage: uitvraag ihkv toezegging aan de raad om met de 'stofkam' door de Apv te gaan (23KB)
pdf 09 DOC-23-724347 - Kaart bebouwde kom (8.7MB)
pdf 10 DOC-23-741388 - Bomenlijst gemeente Medemblik 2022 (115KB)
pdf 11 DOC-23-727005 - kaart tbv geurverordening d.d. 16-09-2021 (5.7MB)
pdf 12 Beantwoording Commissievragen GroenLinks (W. Vlaanderen) raadscie. 7-12 agendapunt 8.4 Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche, Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 (65KB)
pdf 13 Beantwoording Commissievragen GroenLinks raadscie. 7-12 agendapunt 8.4 Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche, Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 (70KB)
pdf 14 Commissievragen GL uit raadscie. 7-12 agendapunt 8.4 Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche, Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 (60KB)
pdf 15 Commissievragen GB uit raadscie. 7-12 agendapunt 8.4 Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche, Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 (61KB)
8.5 22:30
Vaststelling bestemmingsplan 'Andijk - Dijkweg 163' (pfh. J. Broeders)
Een particulier uit Andijk heeft een plan ontwikkeld voor de transformatie van een bedrijfslocatie naar een woonlocatie aan de Dijkweg 163 in Andijk.
De raad wordt thans voorgesteld het bestemmingsplan ‘Andijk – Dijkweg 163’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen alsmede om geen exploitatieplan vast te stellen.
9 22:45
Sluiting