link naar deze pagina

Raadscommissie - 21 september 2023

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 21:55
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 11 september voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2023
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 20:35
BESTUUR & MIDDELEN
4.1 20:35
Nota reserves en voorzieningen
Het college heeft aangegeven dat voor dit agendapunt geen raadsvoorstel wordt aangeleverd deze cyclus.
4.2 20:55
Mei-circulaire 2023 (pfh. H. Nederpelt)
Op 31 mei publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de meicirculaire. Het college heeft de financiële effecten doorgerekend voor Gemeente Medemblik. 

De raad wordt voorgesteld om de uitkomsten van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2023’ vast te stellen en deze te verwerken in de lopende programmabegroting 2023, de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.
4.3 21:25
Ontwerpbeleidsplan: 'Regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027' (pfh. D. Straat)
Eens per vier jaar stellen de burgemeesters en hoofdofficier van justitie op grond van de Politiewet het beleidsplan op eenheidsniveau, inclusief de verdeling van de beschikbare politiesterkte, waaronder de beschikbare wijkagenten, vast. Het ontwerpbeleidsplan is naar alle gemeenten uit de eenheid verzonden. De raadsleden kunnen eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken voorafgaand aan de definitieve vaststelling in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP) van 9 november 2023.

De raad wordt voorgesteld om geen wensen en/of bedenkingen af te geven op het ontwerpbeleid ‘Regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV)' 2024-2027.
4.4 21:45
Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
Op 26 september 2023 zal de heer M. Pijl geïnstalleerd worden als burgemeester van de gemeente Medemblik. Zijn huidige woonplaats is Westwoud, gemeente Drechterland.  De heer Pijl heeft het voornemen om naar de gemeente Medemblik te verhuizen. Zolang hij echter nog niet in de gemeente staat ingeschreven, moet de gemeenteraad hem ontheffing verlenen van het woonplaatsvereiste. 

De raad wordt voorgesteld aan burgemeester M. Pijl, ingaande 26 september 2023, ontheffing te verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben voor de maximaal mogelijke duur van één jaar.
5 21:55
Sluiting