link naar deze pagina

Raadsvergadering - 3 maart 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.C. van der Weele
Toelichting: Naar aanleiding van de versoepelingen in het kader van de coronamaatregelen, kan deze vergadering weer worden bijgewoond door belangstellenden. Graag tevoren aanmelden bij de griffie (griffie@waterland.nl of 0299-658585).
Daarnaast is deze vergadering op donderdag 3 maart 2022 vanaf 19.30 uur live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.
Algemene documenten:

01
Opening raadsvergadering
02
Eventuele mededelingen
03
Vaststellen agenda
04
Vragenuur
WaterlandNatuurlijk heeft, mede namens GL, vragen m.b.t. gaslevering:

1. Er verluidt, dat de gemeente Waterland sinds 2017 een contract heeft met Gazprom Marketing and Trading Retail Ltd. (of een vergelijkbare Gazprom-dochter) voor de levering van gas. Is deze informatie juist en actueel?
2. En als deze informatie niet juist of actueel is, was er dan sinds 2017 in het geheel geen sprake van een dergelijk contract?
3. En zo ja, om hoe veel omzet aan gas gaat het dan ruwweg op jaarbasis in Euro’s?
4. En zo ja, hoe wil het college daarmee omgaan gezien de recente ontwikkelingen tussen de Oekraïne en Rusland?
05
Actieve informatie van het college en van raadsleden in bestuursorganen
06
Vaststellen besluitenlijsten
07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, openstaande moties en termijnagenda
09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Er hebben zich twee insprekers gemeld: Fred Meiring (Dorpshuis Ilpendam) en Richard de Wijze (Trefpunt Marken) inzake subsidiëring dorpshuizen.
10
Debat Galgeriet (TvE)
10.1
Besluitvorming over motie PvdA 105-504 Parkeerplaatsen Galgeriet
10.2
Besluitvorming over motie VVD WN 105-483 Galgeriet TEO
10.3
Besluitvorming over motie WN VVD 105-484 Galgeriet subsidie
10.4
Besluitvorming over motie VVD WN 105-485 Galgeriet marktconformiteit
10.5
Besluitvorming over motie WN VVD 105-486 Galgeriet daadwerkelijk bouwen
10.6
Besluitvorming over motie VVVD WN 105-487 Galgeriet parkeren
10.7
Besluitvorming over motie VVD WN 105-488 Galgeriet sociale woningen
10.8
Besluitvorming over motie WN VVD 105-489 Galgeriet ondernemers
10.A
Koopovereenkomst Galgeriet
10.B
Mail inzake procedure verkoop percelen Galgeriet
10.C
Debatverzoek inzake RID 105-470 woningimpuls subsidie (t.b.v. project Galgeriet)
Op verzoek van WN met als motivering: checken van het politieke draagvlak voor het voldoen aan de gestelde voorwaarden, alsmede de inhoudelijke haalbaarheid daarvan (risico-analyse) in relatie tot de timing van eventuele uitgaven ten laste van deze subsidie WN
10.D
Dashbord Galgeriet
11
Vaststellen verordening Jeugdhulp 2022 (TvN)
12
Wensen en bedenkingen oprichting stichting risicobeheer Veiligheidsregio's (MvdW)
13
Vaststellen wijziging verordening individuele studietoeslag (AvdW)
14
Vaststellen Financiële verordening 2022 (HB)
14.1
Besluitvorming over amendement WaterlandNatuurlijk 127-45 Financiële verordening
15
Eventuele moties n.a.v. debatverzoek RID 359-3 Exploitatieovereenkomst KEBO-locatie Broek in Waterland (TvE)
Op verzoek van CDA en VVD geagendeerd. Er is door de jaren heen veel gesproken over de inhoud van dit plan en er zal een planologische maatregel nodig zijn. Het CDA denkt dat het verstandig is om voorafgaand daaraan een standpunt in te nemen.
15.1
Besluitvorming over motie VVD WN 359-5 Supermarkt Broek
16
Eventuele moties n.a.v. debatverzoek 193-23 RID implementatie Wet inburgering (AvdW)
Is geagendeerd op verzoek van D66. Dit debatverzoek was oorspronkelijk geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 9 december 2021, maar is wegens afwezigheid van de indieners bij deze vergadering verschoven
17
Vaststellen antwoordbrief n.a.v. debatverzoek inzake brief 203-528 bewonerscomité Oranjewijk (TvE)
Geagendeerd door VVD en WN.
18
Eventuele moties n.a.v. debatverzoek inzake RID 187-23 Evaluatie 2e jaar groenvisie 2020-2024 (AvdW)
CDA en VVD willen in de raad het gesprek voeren of deze evaluatie leidt tot aanpassing van de beleidskaders
18.1
Besluitvorming over motie GL 187-25 Meer bomen voor Waterlanders
Na de beraadslagingen aangehouden door de indieners na een toezegging door de portefeuillehouder dat zij zal uitzoeken hoe de herplantplicht kan worden uitgevoerd en wat de kosten zijn van de uitvoering van het verzoek als verwoord in de voorgelegde motie.
19
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
19.1
Besluitvorming over motie GL PvdA 208-125 Vuurwerk bij jaarwisseling
19.2
Besluitvorming over motie PvdA 203-534 Sporthal zoekgebied verkleinen
20
Sluiting raadsvergadering