link naar deze pagina

Gemeenteraad - 10 oktober 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:17
Voorzitter: F. Streng
Bundel:
pdf Agendabundel (65.1MB)

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 19 september 2019
B 19:35
HAMERSTUKKEN
B.1 19:35
Rvs Bestemmingsplan 'Midwoud-Tripkouw 17' (DOC-19-183881) (Andrea van Langen)
Het voorgestelde bestemmingsplan maakt het mogelijk twee stolpwoningen aan de Tripkouw 17 te Midwoud te bouwen. Eén woning dient ter vervanging van de bestaande woning, de ander betreft een extra woning op hetzelfde perceel. Tegelijk wordt er een bedrijfswoning gesloopt aan de Midwouder Dorpsstraat 44 te Midwoud. Met het ontwerpbestemmingsplan wordt het bouwvlak van deze bedrijfswoning wegbestemd. Er kan dus na sloop geen nieuwe bedrijfswoning meer worden gebouwd.
De raad wordt voorgesteld met het bestemmingsplan in te stemmen.
B.2 19:37
Rvs Transformatie bungalowpark De Maar (DOC-19-182613) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Bijna een jaar geleden is in de commissie Ruimte gesproken over een omzetting van bungalowpark De Maar naar een woonbestemming. Met de Vereniging van Eigenaren is vervolgens gesproken over de uitgangspunten voor de transformatie en in het bijzonder over een bijdrage aan het recreatiefonds. Dit heeft geleid tot een toegezegde fondsbijdrage van € 125.000,-. Daarnaast is gesproken over brandveiligheidsmaatregelen. Met de provincie is ook overlegd over de omzetting naar Wonen. De aanvankelijke bezwaren van de provincie zijn weggenomen. Het college stelt nu de kaders voor om De Maar een woonbestemming te geven in plaats van recreatie en dit op te nemen in een structuurvisie en een bestemmingsplan.
C 19:42
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:42
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Sijbekarspel - Westerstraat 18' (DOC-19-176156) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Op het perceel Westerstraat 18 in Sijbekarspel was een melkrundveehouderij gevestigd. Dit bedrijf is gestopt. Op het perceel is inmiddels een boomverzorgingsbedrijf gevestigd. Deze functie past niet in de agrarische bestemming. De wijziging naar de bestemming ‘Bedrijf’ is daarvoor noodzakelijk. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld, waarin de bestemming ‘Agrarisch’ omgezet wordt naar ‘Bedrijf’. De raad wordt gevraagd deze wijziging mogelijk te maken.
C.2 20:27
Rvs Herindeling De Muiter (DOC-19-182249) (Portefeuillehouder J. Fit)
In de programmabegroting 2019 is een budget opgenomen van € 385.000,- omdat de indeling van MFA De Muiter voor de huidige gebruikers niet meer voldoet.
Daarnaast heeft het voorgezet onderwijs De Dijk extra m²’ers nodig en de bibliotheek heeft een bezuinigingstaakstelling. Daarom is voor MFA de Muiter een plan voor herindelen gemaakt. Gelijktijdig worden mogelijkheden onderzocht om het pand te verduurzamen. Het college stelt nu voor om de bibliotheek te verkleinen en de entree aan te passen en om over de scholengemeenschap De Dijk en het verbeteren van de andere functies van De Muiter op een later moment te besluiten.
D 20:57
ALGEMEEN
D.1 20:57
Begrotingswijzigingen
Er zijn geen begrotingswijzigingen.
D.2 20:57
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 21:17
Sluiting