link naar deze pagina

Gemeenteraad - 1 februari 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F.R. Streng
Toelichting: De in de agenda genoemde behandeltijden zijn richttijden.

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 14 december 2017
A.6 19:35
Benoeming commissielid (DOC-18-047123)(Portefeuillehouder F. Streng)
B 19:45
HAMERSTUKKEN
B.1 19:45
Rvs Vaststellen verordening Jeugdhulp 2018 (DOC-17-040104) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Ook voor de Verordening Jeugdhulp geldt dat de gemeenteraad de tarieven voor een persoonsgebonden budget dient vast te stellen. De verordening dient hierop te worden aangepast. Ook hier wordt voorgesteld de huidige tarieven voor de inzet van ZZP-er te verhogen van 75% van het tarief zorg in natura, naar 85%. Daarnaast worden enkele punten aangepast voor een beter werkbare verordening, waaronder de werkwijze bij de inzet van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zorg.
B.2 19:46
Rvs Verordening tot 1e wijziging van de Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 (DOC-17-042099) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
In de verordening OZB zoals deze in de raad van 14 december is vastgesteld zat een fout. Om die reden is een 1e wijziging noodzakelijk.
B.3 19:47
Rvs Verzoek onttrekken aan de openbaarheid van een parkeerplaats gelegen aan Van Houweningepark te Medemblik (DOC-17-038849) (Portefeuillehouder H. Tigges)
De gemeenteraad bepaalt of een parkeerplaats openbaar moet blijven of niet. In dit geval is er een particulier die een parkeerplaats aan het Van Houweningepark in Medemblik afsluitbaar wil maken. Het college stelt de raad voor om het verzoek af te wijzen en de parkeerplaats openbaar te houden.
B.4 19:48
Rvs Uitbreiding agrarisch bouwvlak Cornelis Kuinweg 33 Andijk (DOC-17-039966) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager zijn bedrijf in fasen uitbreiden van 2,1 hectare naar 5,6 hectare. De raad wordt gevraagd of ze aan die uitbreiding mee willen werken. Verder is de vraag van het college of zij daarvoor een bestemmingsplanprocedure kan opstarten.
B.5 19:49
Rvs Begrotingswijziging RUD NHN (DOC-17-042431) (Portefeuillehouder H. Tigges)
De RUD heeft een masterplan ICT ontwikkeld. Voor de financiering daarvan is een raadsbesluit noodzakelijk.
C 19:50
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:50
Rvs Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 (DOC-17-039758) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
De Centrale Raad van Beroep heeft vastgesteld dat de gemeenteraad en niet het college de tarieven voor een persoonsgebonden budget dient vast te stellen. Daarom wordt voorgesteld de verordening aan te passen. De huidige tarieven voor de inzet van ZZP-er gaan uit van 75% van het tarief zorg in natura. Voorgesteld wordt dit te verhogen naar 85%. Het college stelt ook voor een paar andere punten aan te passen om de verordening beter werkbaar te maken.
C.2 20:00
Rvs Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Tripkouw-Oost 11 2017' (DOC-17-039184) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Via een bestemmingplan bepaalt de gemeenteraad wat je mag bouwen en hoe je dat gebouw mag gebruiken. In dit geval gaat het om Tripkouw-Oost II te Midwoud. Dit is een woningbouwuitleg ten oosten van de kern Midwoud. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Daarop zijn 6 zienswijzen binnengekomen van 98 verschillende personen. Het college heeft een reactienota opgesteld met daarin de (voorgestelde) reactie van de gemeenteraad op de zienswijzen. Verder heeft het college het ontwerpbestemmingsplan aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Het voorstel van het college is dat de gemeenteraad de reactienota vaststelt en vervolgens het gewijzigde bestemmingsplan "Tripkouw-Oost II".
C.3 20:10
Rvs Aanleg uitweg Almersdorperweg 12 in Opperdoes (DOC-17-040217) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan de raad aangeven dat het college een omgevingsvergunning mag verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval gaat het om het realiseren van een uitweg aan de Almersdorperweg te Opperdoes. Het college stelt de raad voor om de VVGB af te geven.
C.4 20:20
Rvs Zienswijze de Weelen (DOC-17-031630) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan de raad aangeven dat het college een omgevingsvergunning mag verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval heeft de raad 13 juli besloten om niet mee te werken aan het plan en geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarop is de weigering van de omgevingsvergunning door het college ter inzage gelegd. Er is 1 zienswijze ontvangen op de weigering van de vergunning. Het college via de reactienota een reactie gegeven op de binnengekomen zienswijze. Het college stelt de raad nu voor om de reactienota vast te stellen en definitief te weigeren de VVBG af te geven.
C.5 20:50
Rvs Uitvoeringsplan parkeren Medemblik (DOC-17-038538) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Op 5 oktober heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om te kijken of er in de stad Medemblik een parkeergelegenheid kan komen met plek voor 200 auto's. De resultaten van het onderzoek worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad kan nu bepalen welke mogelijkheid het college gaat uitwerken. Voor de uitwerking van die oplossing vraagt het college de raad om €150.000,- beschikbaar te stellen.
D 21:50
ALGEMEEN
D.1 21:50
Begrotingswijzigingen (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
D.2 21:50
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:30
Sluiting