link naar deze pagina

Presidium - 27 september 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: LET OP: de vergadering vindt digitaal plaats en vangt om 19.30 uur aan.

01
Opening
02
Vaststellen agenda
03.a
Vaststellen notulen presidium d.d. 30 augustus 2021
N.a.v. verslag: Info over vergadersysteem raadzaal
03.b
Actielijst presidium d.d.27 september 2021
04
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
02-09 informatiebijeenkomst (de Dars)
09-09 raad; proces burgerinitiatief. Aanleiding voor vervolg? (zie bijgaand tekst op site)
13-09 commissie
            - actieve informatie; spelregels
            - wederom schriftelijke vragen niet beantwoord
            - toezeggingen- en motielijst: toezegging secretaris om actualisering/voortgangsinformatie voor de commissie van 7 oktober op orde te hebben
05
Regionale raadsledenbijeenkomst; terugblik/vooruitblik
Doorontwikkeling: presidium oktober
Vooruitblik: 29 september. Onderwerpen:
\- Beleidsplan WerkSaam
\- Uitvoering regionaal beleidskader Kwetsbare inwoners
06
Bestuurlijke termijn agenda periode september/oktober 2021 - 2022
07.a
Voorstel commissieagenda's, themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten raad periode oktober en november 2021
07.b
Fysiek/digitaal vergaderen v.a. september 2021
Reeds besloten:
\- presidia digitaal \(19\.30 \- 21\.00\)\, tenzij gevolgd door een fysieke bijeenkomst \(dan fysiek 19\.00 \- 20\.30\(
\- informatiebijeenkomsten digitaal\, tenzij
\- overige bijeenkomsten fysiek\.
Te bespreken de volgende punten:
  \* v.a. heden allen aan raadstafel
  \* v.a. heden publiek in raadzaal
  \* samenzijn na afloop
08
Evaluatie kadernotatraject in 2021
09
Spoorboekje begroting 2022; o.a. starttijd raad 4.11.21
10
Technische toets moties en amendementen
11
Uitvoering besluit kwaliteit en doeltreffendheid BTA
12
Draaideurcommissieleden (mondeling)
Toezegging F. Streng in raad 9 september n.a.v. opmerking S. Visser over draaideurcommissieleden
13
Integriteit; voorstel trainingsbijeenkomst
Dit voorstel is nog in voorbereiding. De burgemeester zal dit nader toelichten.
14
Communicatie verkiezingen (mondeling)
15
Mededelingen uit Werkgeverscommissie (mondeling)
16
Werving gemeentesecretaris (mondeling)
17
Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur
18
Rondvraag
19
Sluiting