link naar deze pagina

Gemeenteraad - 25 april 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De genoemde tijden zijn richttijden

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 28 maart 2019
A.6 19:35
Benoeming commissielid (DOC-19-146056) (Portefeuillehouder: F. Streng)
B 19:45
HAMERSTUKKEN
B.1 19:45
Rvs Aanwijzing en plaatsvervangend lid algemeen bestuur CAW (DOC-19-131592) (Portefeuillehouder: F. Streng)
In verband met het tijdelijke gedeeltelijke ziekteverlof van mw. Van Langen zijn er in het college afspraken gemaakt over de verdeling van een aantal portefeuilles van mw. Van Langen onder de overige collegeleden. Deze herverdeling geeft aanleiding om de raad voor te stellen om het (plvv) lidmaatschap in het AB van het CAW aan te passen.
B.2 19:45
Rvs Informatiebeleid 2019-2022 (DOC-19-135200) (Portefeuillehouder F. Streng)
Met het voorstel wil het college:
1. de gemeente sturingsmiddelen te geven om te komen tot een informatielandschap dat voldoet aan alle gestelde eisen.
2. een goede, digitale dienstverlening aan inwoners bevorderen
3. waarmee de organisatie op een efficiënte wijze haar werkzaamheden kan uitvoeren.
Om dit te bereiken stelt het college de raad voor om het informatiebeleid 2019-2022 vast te stellen.
B.3 19:46
Rvs Koersdocument implementatie Omgevingswet regio Westfriesland (IVR-19-05520) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Vanuit het Rijk is besloten om de Omgevingswet vanaf 2021 in te voeren. Om af te spreken op welke manier de nieuwe wet wordt ingevoerd (geïmplementeerd) is met de raad een stappenplan afgesproken. De eerste stap is het vaststellen van een (koers)document waarin afspraken gemaakt worden waar bij de invoering rekening mee moet worden gehouden. Deze afspraken gaan over de gemeente Medemblik en over de 7 Westfriese gemeenten. Het voorstel van het college is om het Koersdocument vast te stellen.
B.4 19:47
Rvs Naamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord naar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (DOC-19-136661) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
De gemeente Medemblik neemt deel aan de Regionale Uitvoeringsdienst NHN, de RUD. Deze dienst wil zijn naam wijzigen in "omgevingsdienst" omdat deze naam beter bij de praktijk aansluit. Hiervoor moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. Dat kan alleen als de deelnemers aan de RUD toestemming geven. Het college stelt voor om die toestemming te verlenen.
B.5 19:48
Rvs Vaststelling kaderstellende notitie Zonne-energie in beschermd stads- en dorpsgezicht (DOC-19-128105) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Via een kaderstellende notitie legt de raad vast aan welke kaders (grenzen) het college zich moet houden bij het opstellen van een beleidsnotitie. In dit geval heeft het college een concept van de kaderstellende notitie ter inzage gelegd. Daarop zijn een aantal zienswijzen ingediend. Om aan te geven hoe het college om wil gaan met de ingebrachte zienswijzen is heeft ze een nota van beantwoording zienswijzen opgesteld. Het college vraagt aan de raad om de nota van beantwoording en de kaderstellende notitie Zonne energie vast te stellen.
B.6 19:49
Rvs. Geheimhouding (portefeuillehouder A. van Langen)
Het college heeft de commissie verzocht een besloten presentatie te geven. Het verzoek voldoet aan de vereisten zoals benoemd zijn in artikel 25 en 86 van de Gemeentewet.

C 19:50
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:50
Rvs Haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum (DOC-19-138329) (Portefeuillehouder Joset Fit)
De gemeenteraad heeft eind vorig jaar een motie aangenomen waarmee het college wordt opgedragen “Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 1 april een voorstel met financiële onderbouwing aan de raad te doen voor een nieuwe sporthal op of nabij de sportvelden van sv Spartanen, dan wel aangebouwd aan De Bloesem, teneinde een permanente voorziening c.q. oplossing te creëren”.
De motie gaat ook over een tijdelijke blaashal. Een tijdelijke hal kan dienen als overbrugging tot het moment dat er een definitieve oplossing is. Over het realiseren van een eventuele blaashal wordt apart besloten. Het voorstel dat nu voorligt kan hierop wèl van invloed zijn. Het college onderzoekt dit nog en over
de uitkomsten wordt de raad nog geïnformeerd. Nu is onderzoek gedaan naar de twee locaties voor een permanente voorziening. De initiatieven van voor locatie Spartanen en locatie de Bloesem waren uitgangspunt voor de onderzoeken. Het onderzoek bevestigt het capaciteitsprobleem.
Het college stelt voor te kiezen voor nader onderzoek naar een extra sporthal, van semipermanente aard, bij locatie de Bloesem in Wognum en bij de vaststelling van de begroting te besluiten over de middelen voor deze extra sporthal.
pdf 00. Rvs Haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum.pdf (249KB)
pdf 01. Bijlage 1 Investeringskosten locatie De Bloesem - Haalbaarheidsonderzoek tweede sporthal Wognum.pdf (867KB)
pdf 02. Bijlage 2 Investeringskosten locatie Spartanen - Haalbaarheidsonderzoek tweede sporthal Wognum.pdf (853KB)
pdf 03. Bijlage 3 Definitief rapport Haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum - Haalbaarheidsonderzoek twee.pdf (2.5MB)
pdf 04. Bijlage 4 Motie (749KB)
pdf 05. Beantwoording commissievragen CDA cie. Samenleving agendapunt 10 Haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum.pdf (182KB)
pdf 06. Beantwoording commissievragen GroenLinks cie. Sleving agendapunt 10 extra sporthal Wognum.pdf (137KB)
pdf 07. Inspreeknotitie Wognumse Zaalsportverenigingen 04-04-2019 incl beantw.pdf (604KB)
pdf 08. Inspreeknotitie Bewoners Comicelaan ea incl beantw.pdf (302KB)
pdf 09. Beantwoording Commissievragen VVD Sporthal Wognum.pdf (57KB)
pdf 10. Handtekeningenlijst WGC (geanonimiseerd 190).pdf (80KB)
pdf 11. Beantwoording Commissievragen div. fracties Haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum.pdf (55KB)
pdf 12. Nagekomen cie vrg TBeerepoot.docx (241KB)
pdf 13. Handtekeningenlijst bewoners Sportlaan.pdf (258KB)
pdf 14. Beantw. Extra vragen GroenLinks RVS Haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum.docx (243KB)
pdf 15. Beantw. Extra vragen CDA RVS Haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum.docx (242KB)
pdf 16. Extra vragen VVD haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum.docx (241KB)
pdf 17. Verbeterbriefje haalbaarheidsonderzoek sporthal Wognum.docx (184KB)
pdf 18. Reacties op rapport Synarchis.docx (353KB)
pdf 19. Foto's Sporthal T Beerepoot.pdf (481KB)
pdf A C.1 Amendement CDA e.a. Volwaardige sporthal voor breedtesport behoud gymlokaal.pdf (271KB)
pdf B C.1 Amendement VVD e.a. Haalbaarheidsonderzoek tweede sporthal Wognum resp. capaciteitsproblematiek.pdf (219KB)
pdf C C.1 Motie GB e.a. Doorrekening variant met behoud gymzaal.pdf (232KB)
C.2 20:50
Rvs Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Graanmarkt 3 in Zwaagdijk-Oost (DOC-19-138329) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager 112 arbeidsmigranten huisvesten in een kantorengebouw aan de Graanmarkt 3. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het plan.
pdf 00. Rvs Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Graanmarkt 3 in Zwaagdijk-Oost.pdf (243KB)
pdf 01. Bijlage 1 - Quick Scan Graanmarkt 3 in Zwaagdijk-Oost.docx (775KB)
pdf 02. Bijlage 2 - Ruimtelijke motivering Graanmarkt 3.pdf (2.2MB)
pdf 03. Inspraaktekst wijziging kantoorbestemming in woonbestemming t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten Graanmarkt 3 Zwaagdijk.pdf (235KB)
pdf 04. Inspraaktekst cie. Ruimte 4 april Dorpsraad Zwaagdijk.pdf (323KB)
pdf 05. Beantwoording commissievragen CDA cie. Ruimte agendapunt 8 Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Graanmarkt 3 in Zwaagdijk-Oost.pdf (170KB)
pdf 06. Beantwoording commissievragen GroenLinks cie. Ruimte agendapunt 8 Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Graanmarkt 3, Zwaagdijk Oost.pdf (166KB)
pdf 07. Beantwoording commissievragen D66 cie. Ruimte agendapunt 8 Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Graanmarkt 3 in Zwaagdijk-Oost.pdf (164KB)
pdf 08. Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen cie. Ruimte agendapunt 8 Principeverzoek buitenlandse werknemers Graanmarkt 3 Zwaagdijk-Oost.pdf (168KB)
pdf 8a. Bijlage bij beantwoording commissievragen GemeenteBelangen (177KB)
pdf 09. Beantwoording commissievragen PW2010 cie. Ruimte Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Graanmarkt 3 in Zwaagdijk-Oost agendapunt 8.pdf (132KB)
pdf 09a. Bijlage Totaal overzicht legale bedden (140KB)
pdf 10. Bijlage beleid 2015 nadere regels.pdf (294KB)
pdf 11. Beantwoording Commissievragen BAMM huisvesting arbeidsmigranten.pdf (159KB)
pdf 12. Beantwoording Commissievragen div. fracties Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Graanmarkt 3 in Zwaagdijk-Oost.pdf (814KB)
pdf 12 a Bijlage 1 Bij beantwoording vragen uit de oriënterende commissie (DOC-18-110152).pdf (186KB)
pdf 13. Bij de griffie ontvangen ingekomen stukken over de Graanmarkt 3.pdf (91KB)
D 21:50
ALGEMEEN
D.1 21:50
Begrotingswijzigingen
D.2 21:50
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:30
Sluiting