link naar deze pagina

Gemeenteraad - 28 november 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De genoemde tijden zijn richttijden
Bundel:
pdf Agendabundel (81.9MB)

A 19:30
ALGEMEEN
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Toelating C. Neefjes als raadslid (DOC-19-204081)
A.3 19:36
Loting volgorde stemming
A.4 19:37
Vaststelling agenda
A.5 19:38
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.6 19:39
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 31 oktober 2019 en 7 november 2019
A.7 19:40
Benoeming commissielid (DOC-19-204036)
B 19:45
HAMERSTUKKEN
B.1 19:45
RKC-rapport Doeltreffendheid en Doelmatigheid Duurzaamheidsbeleid in Medemblik
De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer heeft onderzoek gedaan naar het duurzaamheidsbeleid van de eigen organisatie van de gemeente Medemblik. In het rapport 'Doeltreffendheid en Doelmatigheid, Duurzaamheidsbeleid Eigen Bedrijfsvoering, De voorbeeldrol van de gemeente’ worden conclusies en aanbevelingen gegeven. De rekenkamercommissie adviseert de conclusies en aanbevelingen over te nemen om de bedrijfsvoering en de voorbeeldrol van de gemeente verder te verbeteren.
B.2 19:46
Rvs - Eerste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (DOC-19-193585) (Pfh: Andrea van Langen)
Naar aanleiding van diverse financiële bijstellingen tijdens het begrotingsjaar is in verband met de rechtmatigheid een begrotingswijziging noodzakelijk. Dit vereist een besluit van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze af te geven.
B.3 19:47
Rvs - Principebesluit deelneming in werkgeversverenigingen door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (DOC-19-193587) (Pfh: Andrea van Langen)
Door aan te sluiten bij een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten stelt de Omgevingsdienst belangrijke arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers veilig. Met het lidmaatschap kan de Omgevingsdienst met de vakbonden voor haar medewerkers een Cao vaststellen met dezelfde arbeidsvoorwaarden als de Cao gemeenten. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze af te geven.
B.4 19:48
Rvs - VTH Uitvoeringsprogramma 2020 en uurtarief van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (DOC-19-187435) (Pfh: Andrea van Langen)
De raad wordt verzocht om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma 2020 voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst NHN. Ook wordt voorgesteld om een keuze te maken uit 2 opties wat betreft het uurtarief voor extra taken. Hiervoor stelt het college voor om het uurtarief van € 96,08 voor extra taken te kiezen.
B.5 19:49
Rvs - 8e herziening exploitatieplan Zwaagdijk-Oost (DOC-19-187600) (Pfh: Andrea van Langen)
De gemeente is verplicht, bij vaststelling van een bestemmingsplan waarin bouwplannen zijn opgenomen, een exploitatieplan vast te stellen. Een exploitatieplan dient jaarlijks te worden herzien. Het college stelt voor, evenals voorgaande jaren, een herziening van het exploitatieplan Zwaagdijk-Oost vast te stellen.
B.6 19:50
Rvs - Vaststellen Verordening Jeugdhulp 2020 (DOC-19-194560) (Pfh: Dirk Kuipers)
Met ingang van 1 januari 2020 is specialistische en hoogspecialistische Jeugdhulp ingekocht. De huidige verordening dateert echter van 2018 en sluit niet aan op de nieuwe inkoopsystematiek. Daarom is het vaststellen van een nieuwe Verordening per 1 januari 2020 noodzakelijk. Met het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp gemeente Medemblik 2020 stelt de gemeenteraad de kaders vast voor een resultaat gestuurde inkoop van de Jeugdhulp.


B.7 19:51
Rvs - Vaststellen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (DOC-19-194817) (Pfh: Dirk Kuipers)
Regionaal is in West-Friesland een nieuwe vorm van inkopen van de zorg ontwikkeld. In de nieuwe opzet coördineert één zorgaanbieder in één samenhangend aanbod alle gewenste ondersteuning en/of begeleiding. Dit arrangement is erop gericht dat de vooraf gestelde resultaten worden bereikt. Om deze resultaten te behalen kan de zorgaanbieder eventueel via onder-aanneming samenwerkingspartners inzetten om op onderdelen bij te dragen aan het gewenste maatwerk. Het college stelt voor de verordening aan te passen voor deze nieuwe manier van inkopen van zorg.
B.8 19:52
Rvs - Verordening toekomstbestendig wonen (DOC-19-191552) (Pfh: Andrea van Langen)
De gemeenteraad heeft het college gevraagd om aan te sluiten bij het fonds duurzaam funderingsherstel. daarmee kunnen eigenaren van woningen geld lenen voor funderingsherstel. Het college stelt voor dit in één overkoepelende verordening te regelen. De nieuwe verordening kent twee leningen een stimuleringslening en een verzilverlening; voor mensen die de overwaarde op hun woning verzilveren. De regeling ondersteunt mensen die hun woning toekomstbestendig willen maken.
B.9 19:53
Rvs - Verordening starterslening 2018, 1e wijziging (DOC-19-192265) (Pfh: Andrea van Langen)
De starterslening is beschikbaar voor nieuwe en bestaande woningen tot € 210.000,--. Vanwege prijsstijging op de markt heeft de gemeenteraad gevraagd de aankoopprijs te verhogen tot minimaal € 230.000,-- en de prijs te indexeren. Het college stelt voor de aankoopprijs, inclusief meerwerk, verbeterkosten en
duurzaamheidsinvesteringen, vast te stellen op het bedrag van de nationale hypotheekgarantie, voor 2019 op € 290.000,-
B.10 19:54
Rvs - Vrije huwelijkslocaties (DOC-19-191015) (Pfh: Frank Streng)
Op 17 november 2011 nam de raad een besluit om het mogelijk te maken om huwelijk/partnerschappen te voltrekken op een door het bruidspaar zelf gekozen locatie. Om het mogelijk te maken om de administratieve afhandeling bij de uitvoering te vereenvoudigen doet het college een voorstel aan de raad.
C 19:55
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:55
Rvs - Belastingverordeningen 2020 (DOC-19-189873) (Pfh: Dirk Kuipers)
Op 7 november is de begroting 2020 vastgesteld. Deze begroting is sluitend. In deze begroting is rekening gehouden met het aanpassen van belastingen en tarieven. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de verordeningen die nu aan de raad worden aangeboden. De raad is immers bevoegd om deze verordeningen vast te stellen.
C.2 20:55
Rvs - Vaststellen Apv Medemblik 2020 (DOC-19-195696) (Pfh: Frank Streng)
Het college doet de raad een voorstel om de Algemene plaatselijke verordening (APV) te herzien. De huidige APV dateert van 1 januari 2011. aanpassingen zijn nodig vanwege wetswijzigingen, ontwikkelingen in de Rechtspraak en jurisprudentie.
pdf VERVANGEN 00. Rvs Vaststellen Apv Medemblik 2020 (gewijzigd confom wijzigingsnotitie) (118KB)
pdf TOEGEVOEGD 00a. Bijlage 00a Wijzigingsnotitie behorende bij de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020 (153KB)
pdf TOEGEVOEGD 01.Bijlage 1 Toelichting op de geheel herziene Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.pdf (50KB)
pdf 02. Bijlage 2 Was/Wordt lijst.pdf (182KB)
pdf VERVANGEN 03.Bijlage 3 Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020 (gewijzigd conform wijzigingsnotitie).pdf (320KB)
pdf 04. Bijlage 4 Kaartje bebouwde komgrenzen.pdf (10.1MB)
pdf 05. Bijlage 5 Nieuwe Bomenlijst voor APV.pdf (381KB)
pdf 06. Bijlage 6 Ledenbrieven VNG van 2016, 2017, 2018 en 2019.pdf (290KB)
pdf 07. Beantwoording commissievragen Groen Links agendapunt 4.6 Rvs Vaststellen APV Medemblik 2020.pdf (258KB)
pdf 08. Beantwoording commissievragen PWF 18-11 Agendapunt 4.6 Vaststellen APV Medemblik.pdf (335KB)
pdf 09. Overzicht toegevoegde en verwijderde artikelen Apv 2020.pdf (639KB)
pdf VERVALT 10. Erratum bij raadsbesluit Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020.docx (13KB)
pdf 11. Brief Café De Ark inz. APV (II).pdf (186KB)
pdf 12. Brief Café De Ark inz. APV.pdf (958KB)
pdf E Amendement VVD APV - Overbodige regels reclameobjecten.docx (170KB)
pdf F Amendement VVD APV - Overbodige regels erotische afbeeldingen.docx (170KB)
pdf G Amendement VVD APV - Overbodige regels sekswinkels.docx (169KB)
pdf H Amendement GB e.a. APV - Ernstige en herhaaldelijke woonoverlast.docx (1.4MB)
pdf I Amendement PW2010 Uitbreiding mogelijkheden voor bijeenkomsten van persoonlijke aard in buurt- en dorpshuizen.doc (126KB)
pdf J Amendement GroenLinks Verbod op het oplaten van ballonnen.doc (1.1MB)
pdf K Motie GL APV-Inventarisatie waardevolle bomen kern Medemblik.docx (1MB)
D 21:40
ALGEMEEN
D.1 21:40
Begrotingswijzigingen
D.2 21:40
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:00
Sluiting