link naar deze pagina

Presidium - 28 oktober 2019

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: S. Zeilemaker
Bundel:
pdf Agendabundel (1.4MB)

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 30 september 2019
3.b
Actielijst presidium 30 september 2019
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
7 en 14 oktober (raadscommissies begroting)
3 en 17 oktober (raadscommissies)
10 oktober (raad)
5
Regionale raadsledenbijeenkomst; terugblik/vooruitblik
2 oktober: Omgevingswet
9 oktober: beleid GGD en beleid Veiligheidsregio
20 november: regionale raadsledenbijeenkomst
Onderwerpen:
• Uitvoeringsplan Pact
• Omgevingsverordening Provincie
• Raadsledenpodium
(mogelijk: overdracht wegen)
6
Bestuurlijke termijn agenda
7
Voorstel commissieagenda's, themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten raad oktober - december 2019
8
RKC-vacatures; resultaten van overleg met presidium Opmeer d.d. 24 oktober
9
Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten college
De minister roept de raad - als controlerend orgaan - op om het college - indien nodig - te wijzen op wettelijke verplichtingen m.b.t. openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten.
10
Werkbezoeken
11
Mededelingen uit Werkgeverscommissie
12
Integriteit
13
Rondvraag
14
Sluiting