link naar deze pagina

Raadscommissie - 13 september 2021

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:20
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot woensdag 8 september voor 9.00 uur worden ingediend.

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 26 augustus
5 19:35
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

Er zijn thans geen toezeggingen of moties waarvan het college voorstelt om deze af te voeren.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
De bestuurlijke termijnagenda is een voorstel van het college aan het presidium.
In de eerstvolgende raadscommissie zal er weer een bestuurlijke termijn agenda worden aangeboden.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
SAMENLEVING
8.1 19:50
Zienswijze beleidsplan WerkSaam 2022-2025 (pfh. H. Nederpelt)
Voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten werken de Westfriese gemeenten samen in de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. WerkSaam heeft een nieuw beleidsplan opgesteld: ‘Meedoen telt!’, Beleidsplan 2022-2025. Voorafgaand hieraan heeft WerkSaam input opgehaald bij alle zeven gemeenteraden. Voordat het algemeen bestuur van WerkSaam dit beleidsplan vaststelt, wordt het beleidsplan voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

De raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op het beleidsplan 2022-2025 van WerkSaam Westfriesland ‘Meedoen telt!’.
9 20:35
RUIMTE
9.1 20:35
Beleidsnota Biodiversiteit (pfh. A. van Langen)
Deze beleidsnota is een vervolg op de kadernotitie biodiversiteit uit 2013. Deze nota geeft de huidige stand van zaken weer in de gemeente ten aanzien van de biodiversiteit. Er worden kaders meegegeven om de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te vergroten. Daartoe wil de gemeente burgerparticipatie bevorderen en de samenwerking aangaan met diverse partners.

De raad wordt voorgesteld om de kaders uit de beleidsnota biodiversiteit vast te stellen.
10 21:20
Sluiting