link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Middelen - 13 september 2018

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:25
Voorzitter: L.E. Plekker

01 19:30
Opening (Raadzaal)
02 19:30
Rvs Zomernota 2018 (DOC-18-083009) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
De Zomernota is de tweede rapportage over de beleidsmatige en financiƫle afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018.
De gemeenteraad neemt kennis van deze nota en stelt de Zomernota vast.
03 20:00
Vaststelling agenda (in MBG01, achter de kantine)
04 20:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016
05 20:00
Vaststellen samenvatting commissie bestuur en middelen en ruimte d.d. 14 juni 2018
06 20:01
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
07 20:02
Actieve informatie college
08 20:15
RvS Aanwijzen AB-leden gemeenschappelijke regelingen (IVR-18-05387) (Portefeuillehouder: F. Streng)
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit heeft geleid tot een gewijzigde
samenstelling van het college. Nu de portefeuilleverdeling bekend is, kunnen leden van het
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen aangewezen worden.
09 20:20
Rvs Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2018 1e integrale wijziging met bijbehorende tarieventabel (DOC-18-082560) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Op 7 juni 2018 is de Legesverordening 2018 1e integrale wijziging met bijbehorende
tarieventabel vastgesteld. De datum van ingang is echter daarbij abusievelijk niet opgenomen.
De ingangsdatum wordt met dit voorstel alsnog vastgesteld.
10 20:25
Sluiting