link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 oktober 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F.R. Streng
Toelichting: de vermelde tijden zijn richttijden
Bundel:
pdf Agendabundel (162.2MB)

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Onderzoek geloofsbrieven en toelating vervangend raadslid P. Koning (fractie PWF)
A.3 19:41
Loting volgorde stemming
A.4 19:42
Vaststelling agenda
A.5 19:43
Ingekomen stukken en mededelingen
A.6 19:44
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 5 juli 2018
B 19:45
HAMERSTUKKEN
B.1 19:45
RvS Aanwijzen AB-leden gemeenschappelijke regelingen (IVR-18-05387) (Portefeuillehouder: F. Streng)
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit heeft geleid tot een gewijzigde
samenstelling van het college. Nu de portefeuilleverdeling bekend is, kunnen leden van het
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen aangewezen worden.
B.2 19:46
Rvs Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2018 1e integrale wijziging met bijbehorende tarieventabel (DOC-18-082560) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Op 7 juni 2018 is de Legesverordening 2018 1e integrale wijziging met bijbehorende
tarieventabel vastgesteld. De datum van ingang is echter daarbij abusievelijk niet opgenomen.
De ingangsdatum wordt met dit voorstel alsnog vastgesteld.
B.3 19:47
Rvs Zomernota 2018 (DOC-18-083009) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
De Zomernota is de tweede rapportage over de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018.
De gemeenteraad neemt kennis van deze nota en stelt de Zomernota vast.
B.4 19:49
Rvs Benoeming leden raadswerkgroep participatie (Portefeuillehouder: F. Streng)
C 19:50
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:50
Rvs Vaststellen cultuurnota 2019-2022 (DOC-18-082236) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
In de cultuurnota wordt het gemeentelijk cultuurbeleid voor de periode 2019 - 2022 vastgelegd. Dit is de eerste cultuurnota van de gemeente. In verschillende bijeenkomsten hebben betrokkenen inbreng geleverd voor de nota. Onderdeel van de cultuurnota is het behoud van cultureel erfgoed. De nota sluit aan op de visie op toeristische marketing. De gemeenteraad wordt gevraagd de cultuurnota vast te stellen.
C.2 20:20
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Cornelis Kuinweg 33, Andijk' (DOC-18-089619) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad wat er op een bepaalde plek mag worden gebouwd en op welke manier de plek mag worden gebruikt.
In dit geval gaat het om de uitbreiding van het agrarisch bedrijf (bloembollenbedrijf) aan de Cornelis Kuinweg 33 in Andijk. Op 1 februari 2018 heeft de raad ingestemd met de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak. Het bedrijf mag door dit voorstel uitbreiden van 2,1 hectare naar 5,6 hectare.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en daar zijn geen zienswijzen op binnengekomen. Wel heeft het college twee overlegreacties ontvangen. Het college legt in de reactienota uit hoe met de overlegreacties kan worden omgegaan. Eén overlegreactie zorgt ervoor dat het college het ontwerpbestemmingsplan wil wijzigen. Het voorstel van het college is dat de gemeenteraad de reactienota vaststelt en vervolgens het gewijzigde bestemmingsplan 'Cornelis Kuinweg 33, Andijk'
C.3 20:50
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Transformatie Sorghvliet Andijk' (DOC-18-089630) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad wat er op een bepaalde plek mag worden gebouwd en op welke manier de plek mag worden gebruikt.
In dit geval is het de bedoeling om het gebied rondom verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk anders in te richten. Er worden 41 wooneenheden van het verzorgingshuis gesloopt en daar komen 32 woningen beschermd wonen voor terug. Verder worden er 24 jongerenwoningen gesloopt. Daarvoor komen 32 appartementen voor een gemengde groep terug.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn twaalf zienswijzen en vier overlegreacties binnengekomen. Het college legt in de reactienota uit hoe met de zienswijzen en overlegreacties kan worden omgegaan. Eén overlegreactie en ambtshalve wijzigingen zorgen ervoor dat het college het ontwerpbestemmingsplan wil wijzigen. Het voorstel van het college is dat de gemeenteraad de reactienota vaststelt en vervolgens het gewijzigde bestemmingsplan 'Transformatie Sorghvliet Andijk'.
C.4 21:20
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Woningbouw DEK-terrein Medemblik' (DOC-18-089067) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Via een bestemmingplan bepaalt de gemeenteraad wat je mag bouwen en hoe je dat gebouw mag gebruiken. In dit geval gaat het om het DEK- terrein te Medemblik. Op het voormalige verenigingsterrein mogen maximaal 72 woningen worden gebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Daarop zijn 4 zienswijzen binnengekomen. Het college heeft een reactienota opgesteld met daarin de (voorgestelde) reactie van de gemeenteraad op de zienswijzen. Verder heeft het college het ontwerpbestemmingsplan aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Het voorstel van het college is dat de gemeenteraad de reactienota vaststelt en vervolgens het gewijzigde bestemmingsplan "Woningbouw DEK-terrein Medemblik".
D 21:50
ALGEMEEN
D.1 21:50
Begrotingswijzigingen
D.2 21:50
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:30
Sluiting